Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2012 z dne 11. 6. 2012

Kazalo

1848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje, stran 4527.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 14. redni seji 29. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje (Uradni list RS, št. 88/02, 31/03, 56/08 in 32/09) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: Mestni svet), razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda,
2. daje predhodno soglasje k letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu ter načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda, spremlja njihovo izvajanje in sprejema ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
3. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo javnega zavoda,
4. odloča o statusnih spremembah zavoda,
5. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
6. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti javnega zavoda,
7. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela javnega zavoda,
8. daje soglasje o najemanju kreditov javnega zavoda na podlagi predloga direktorja in predhodnega mnenja sveta javnega zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz druge in šeste točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz osme točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(4) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora posredovati letno (računovodsko in poslovno) poročilo in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta na seji Mestnega sveta direktor javnega zavoda poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 20. julija tekočega leta mora pripraviti in posredovati polletno poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta (polletno poročilo) in izvajanju dejavnosti iz 4. člena odloka,
4. najkasneje do 15. oktobra tekočega leta posredovati v predhodno odobritev letni računovodski in poslovni program dela zavoda, načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(5) Vse naštete obveznosti iz četrtega odstavka tega člena mora javni zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.«
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju, in je z njim dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik. Nepremično premoženje pridobi zavod v upravljanje od ustanovitelja s posebej sklenjeno pogodbo, v kateri uredita vse medsebojne pravice in obveznosti.«
4. člen
9. člen se črta.
5. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanovitelja za investicijsko in tekoče vzdrževanje.
(2) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča svet zavoda na predlog direktorja s soglasjem ustanovitelja.«
6. člen
V 12. členu se črta tretja alinea.
7. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Člana sveta zavoda – predstavnika delavcev izvoli in odpokliče svet delavcev v postopku, smiselno skladnem z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.«
8. člen
Besedilo drugega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja, svet zavoda in svet delavcev najmanj 90 dni prej o poteku mandata članov sveta zavoda.«
Za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Konstitutivno sejo sveta javnega zavoda skliče direktor javnega zavoda najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja javnega zavoda.«
(4) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(5) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
(6) Organizacija in delo sveta zavoda se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.«
9. člen
Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita:
»14.a člen
Naloge Sveta javnega zavoda so:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
3. potrjuje letno (računovodsko in poslovno) poročilo javnega zavoda,
4. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja javnega zavoda,
5. ocenjuje delo direktorja javnega zavoda,
6. daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
7. daje soglasje k strateškemu načrtu javnega zavoda, letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
8. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ustanovitelja ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
10. sprejema statut ali pravila javnega zavoda, kolikor ga oziroma jih javni zavod ima,
11. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
12. daje ustanovitelju in direktorju javnega zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti,
13. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja,
14. razpisuje volitve predstavnika delavcev v svet zavoda,
15. sprejema poslovnik o delu sveta javnega zavoda,
16. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
14.b člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«
10. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 EUR le s predhodnim soglasjem sveta javnega zavoda.«
11. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Naloge direktorja so:
(1) Naloge direktorja so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda,
2. sprejema strateški načrt javnega zavoda in njegovega razvoja,
3. sprejema letni program dela kot letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
4. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
5. sprejema kadrovski načrt javnega zavoda,
6. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
8. pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu javnega zavoda polletno poročilo o delu javnega zavoda,
9. pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu javnega zavoda,
10. poroča ustanovitelju in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
11. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil javnega zavoda, če jih zavod ima,
12. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
13. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
14. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.«
12. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi predhodnega mnenja sveta zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.«
13. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj 7. raven strokovne izobrazbe skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– ima izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
(3) Direktorja zavoda se imenuje na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa skladno z določbami veljavnih predpisov.«
14. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Ustanovitelj je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Ustanovitelj mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(4) Ustanovitelj v primeru razrešitve direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za obdobje do enega leta.«
15. člen
Črta se 18. člen.
16. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c in 19.d členi, ki se glasijo:
»19.a člen
(1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava ter panožno kolektivno pogodbo.
(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene v kadrovskem načrtu javnega zavoda.
19.b člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje organizacijskih enot.
19.c člen
(1) Delo zavoda je javno.
(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
19.d člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu ali pravilih zavoda.«
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-7/2012
Celje, dne 29. maja 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.