Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto, stran 2513.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) ter 16. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. seji dne 29. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/98, 92/02, 75/08 – v nadaljnjem besedilu odlok).
2. člen
Spremeni se tretja vrstica 2. člena tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je: Novo mesto, Topliška cesta 2«.
3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda je:
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje.
Zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
18.120   Drugo tiskanje
18.130   Priprava za tisk in objavo
18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
47.790   Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
      tekstilijami in obutvijo ter
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
56.290   Druga oskrba z jedmi
56.300   Strežba pijač
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo (izdajanje različnih tiskanih
      materialov, tudi na internetu)
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
      storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelovanje podatkov in s tem povezanih dejavnosti
63.990   Drugo informiranje
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih
      nepremičnin
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.300   Prevajanje in tolmačenje
77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
      najem in zakup
78.100   Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200   Posredovanje začasne delovne sile
78.300   Druga oskrba s človeškimi viri
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
85.100   Predšolska vzgoja
85.200   Osnovnošolsko izobraževanje
85.310   Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320   Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.421   Višješolsko izobraževanje
85.422   Visokošolsko izobraževanje
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju kulture in umetnosti
85.530   Dejavnost vozniških šol
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.909   Druge zdravstvene dejavnosti
88.109   Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše
      in invalidne osebe
88.910   Dnevno varstvo otrok
88.999   Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
      nastanitve
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011   Dejavnost knjižnic
94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij«
4. člen
Peta alineja 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– zaproša ustanovitelja in pristojni strokovni organ zavoda za mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje direktorja zavoda,«
5. člen
Prvi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z zakonom.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2011
Novo mesto, dne 29. marca 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti