Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

326. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica, stran 708.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je župan Občine Žirovnica dne 25. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žirovnica
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI
Občinski svet Občine Žirovnica je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) dne 21. 4. 2011 sprejel OPN Občine Žirovnica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/11 z dne 6. 5. 2011.
Občinski prostorski načrt je bil pripravljen in sprejete kot enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko občine in vsebuje tako strateški kot izvedbeni del.
Z začetkom uporabe OPN Občine Žirovnica, se je izkazalo, da dikcija četrtega odstavka 124. člena v izvedbenem delu OPN, ki se nanaša na pogoje glede varnosti v zračnem prometu, ni bila ustrezno prenesena iz podanega mnenja Direktorata za civilno letalstvo in kot je v veljavnem OPN napisana, onemogoča vsakršno dodatno gradnjo objektov v območju RO 1. Poleg tega je Agencija za civilno letalstvo opozorila Občino Žirovnica, da so se v času od pridobitve zgoraj omenjenega mnenja do začetka uporabe OPN Občine Žirovnica, zaradi izvedene natančnejše določitve lege letališča v Lescah, spremenili tudi nekateri podatki s tem v zvezi navedeni v 124. členu OPN. Iz razloga, da bo omogočena gradnja prebivalcem naselja Rodine in hkrati ne ogrožena varnost v zračnem prometu, je potrebno izvedbeni del OPN Občine Žirovnica v delu, ki se nanaša na varnost v zračnem prometu (besedilo 92. in 124. člena) spremeniti oziroma dopolniti.
2. OBMOČJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Spremembe in dopolnitve OPN Občine Žirovnica se nanašajo na izvedbeni del OPN glede vsebine 92. člena, ki opredeljuje pogoje v zadevi graditve, postavljanja in zaznamovanja objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa na celotnem območju občine ter 124. člena, ki pa še posebej opredeljuje pogoje gradnje v območju naselja Rodine – RO1, ker leži najbliže Letališča Lesce.
Vsebinsko pa se vse spremembe in dopolnitve nanašajo izključno na varnost v zračnem prometu.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Za navedene spremembe posebne strokovne rešitve niso potrebne, pri spremembah in dopolnitvah besedila omenjenih členov se bo upoštevalo nove podatke glede lege Letališča Lesce, ki so bili pridobljeni od Agencije za civilno letalstvo v letu 2011 ter ustrezna interpretacija že pridobljenega mnenja Direktorata za civilno letalstvo v postopku priprave OPN Občine Žirovnica.
4. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve OPN nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje rabe prostora, se rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša tudi trajanje javne razgrnitve.
Priprava sprememb in dopolnitev OPN bo potekala po naslednjem terminskem planu:
+---------------------------------+----------------+------------+
|Faza v postopku         |Nosilec     |Rok izvedbe |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Sklep o pričetku priprave OPN  |župan      |25. 1. 2012 |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Izdelava osnutka sprememb in   |pripravljavec  |31. 1. 2012 |
|dopolnitev OPN          |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Pridobivanje smernic in mnenja  |pripravljavec  |15. 3. 2012 |
|ali je za OPN potrebno izvesti  |        |      |
|celovito presojo vplivov na   |        |      |
|okolje              |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Javna razgrnitev in javna    |pripravljavec  |2. 4. 2012 |
|obravnava OPN in okoljskega   |        |      |
|poročila             |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Stališča do pripomb       |pripravljavec  |4. 4. 2012 |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Izdelava predloga sprememb in  |pripravljavec  |10. 4. 2012 |
|dopolnitev OPN          |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Pridobivanje mnenj, mnenje    |pripravljavec  |11. 5. 2012 |
|ministra za prostor o skladnosti |        |      |
|OPN               |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Pridobitev sklepa MOP o     |pripravljavec  |20. 6. 2012 |
|potrditvi OPN          |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Sprejem odloka o OPN na     |pripravljavec  |28. 6. 2012 |
|občinskem svetu in objava v   |        |      |
|uradnem glasilu         |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO V POSTOPKU PRIPRAVE OPN
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za spremembe in dopolnitve OPN Občine Žirovnica, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, Dunajska c. 48, p.p. 653, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
3. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru, da nosilec urejanja prostora v predpisanem roku smernic ne da, se šteje, da jih nima, pripravljavec pa mora upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Na predlog sprememb in dopolnitev OPN, ki ga občina pripravi na podlagi stališč do pripomb in ga MOP objavi na svetovnem spletu, morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh po pozivu občine izdati mnenje, ali predlog upošteva njihove smernice. V primeru, da nosilci urejanja prostora ne dajo mnenja v predpisanem roku, pripravljavec nadaljuje s pripravo sprememb in dopolnitev OPN.
6. OBJAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2012
Breznica, dne 25. januarja 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti