Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

324. Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica, stran 707.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 10. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o izrednih socialnih pomočeh v Občini Žirovnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci do izredne socialne pomoči (v nadaljevanju: socialna pomoč), oblika, pogoji za dodelitev socialne pomoč, višina socialne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve socialne pomoči.
2. člen
Socialna pomoč po tem pravilniku je pomoč, ki se upravičencem lahko dodeli enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materiale stiske prosilca. V izrednih primerih materialne ogroženosti se socialna pomoč upravičencu lahko dodeli dvakrat v enem koledarskem letu.
3. člen
Sredstva za dodeljevanje socialnih pomoči po tem pravilniku se zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina).
4. člen
Do socialne pomoči so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče na območju Občine Žirovnica in tam tudi dejansko prebivajo. V izrednih primerih tudi tujci, ki dalj časa prebivajo na območju občine.
5. člen
Do socialne pomoči so praviloma upravičeni posamezniki in družine, ki so prejemniki denarne socialne pomoči po določilih Zakona o socialnovarstvenih prejemkih.
V izjemnih primerih se lahko socialna pomoč dodeli upravičencem, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči iz prejšnjega odstavka, če se ugotovi da se je posameznik ali družina iz razlogov, na katere ni mogel ali ne more vplivati, znašel v položaju trenutne materialne ogroženosti oziroma izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje in ki jih z lastnimi dohodki ne more pokriti.
Za trenutno materialno ogroženost štejejo: dolgotrajna bolezen, invalidnost, nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče, izguba zaposlitve, zadolževanje za kritje osnovnih življenjskih stroškov, več šoloobveznih otrok v družini, dolgotrajno preživljanje z nizkimi prejemki, upokojenci z minimalnimi pokojninami, prejemanje denarne socialne pomoči daljše obdobje, neredna izplačila osebnega dohodka oziroma več mesečni izpad dohodka, druge posebne okoliščine.
6. člen
Socialne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom računa za
– nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambnih artiklov,
– mesečne stroške (najemnine, ogrevanje, komunalnih stroškov in električne energije),
– nakup kurjave,
– nakup šolskih potrebščin,
– doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z obveznim zdravstvenim zavarovanjem,
– plačilo stroškov zdravljenja odvisnosti,
– nakupu pripomočkov ali naprav za invalidne osebe,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
7. člen
Socialna pomoč se upravičencem dodeli v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka določenega v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih.
8. člen
Socialna pomoč se ne dodeli:
– če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj posameznika ali družine boljši, kot izhaja iz podatkov v vlogi prosilca za socialno pomoč,
– če je že kdo od družinskih članov, ki prebivajo v istem gospodinjstvu, v tekočem letu že dobil socialno pomoč iz proračuna občine,
– če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do socialne pomoči.
9. člen
Pravico do socialne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine.
10. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do socialne pomoči vodi občinska uprava v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Žirovnica. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
11. člen
Pri odločanju o dodelitvi socialne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi tiste določbe zakona, ki urejajo področje socialnega varstva, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0002/2012
Breznica, dne 26. januarja 2012
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost