Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2012 z dne 3. 2. 2012

Kazalo

305. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2012, stran 675.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 10. redni seji dne 25. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2012
1. člen
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 63/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2012 je določen:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  (v evrih)|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/podskupine kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 23.229.475|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 14.262.870|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 12.121.276|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 11.380.939|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   512.587|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   227.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.141.594|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.556.390|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    9.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |   22.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   120.990|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   433.114|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   172.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   17.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   155.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  8.794.605|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.687.056|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  7.107.549|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |      |
|   |unije                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 23.269.418|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  3.842.538|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   806.444|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   120.074|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.361.965|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   181.453|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   372.602|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  7.522.998|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   824.293|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  4.212.174|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitim organizacijam  |   334.794|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.151.737|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 11.625.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 11.625.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   278.582|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   32.200|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   246.382|
|   |upor.                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ |   –39.943|
|   |(I.-II.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |      0|
|   |naložb                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   900.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   900.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   900.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   860.057|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   860.057|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   860.057|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |      0|
|   |(I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   39.943|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   39.943|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se številka »1.000.000 EUR« spremeni v »900.000 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0037/2011
Sevnica, dne 30. januarja 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost