Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1839. Pravilnik o publikaciji o osnovni šoli, stran 2367.

Na podlagi 32. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) minister, pristojen za šolstvo izdaja
P R A V I L N I K
o publikaciji o osnovni šoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obvezni deli publikacije o osnovni šoli (v nadaljnjem besedilu: publikacija), s katero osnovna šola (v nadaljnjem besedilu: šola) predstavi značilnosti programa in organizacijo dela šole ter pravice in dolžnosti učencev.
2. člen
Poleg obveznih delov ima publikacija lahko tudi dodatni del, v katerem učencem in staršem predstavi še druge značilnosti in posebnosti šole. Vsebino dodatnega dela publikacije in njen naslov določi ravnatelj s soglasjem sveta šole.
II. OBVEZNA VSEBINA PUBLIKACIJE
3. člen
Publikacija o šoli mora vsebovati:
1. podatke o šoli:
– ime in sedež šole,
– podatke o ustanovitelju,
– opredelitev šolskega okoliša,
– opredelitev šolskega prostora, določenega z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence,
– organizacijsko shemo šole,
– prikaz organov upravljanja in strokovnih organov šole;
2. predstavitev programa:
– pregled predmetov, ki jih šola izvaja ter prikaz števila ur teh predmetov po obveznem predmetniku,
– pregled fakultativnih predmetov, ki jih šola ponuja učencem,
– oblike diferenciacije, predmete, pri katerih jo šola izvaja, ter način izbire posameznih ravni zahtevnosti,
– program interesnih dejavnosti in šole v naravi,
– druge dejavnosti, ki jih izvaja šola,
– pregled izbirnih predmetov, ki jih šola ponuja, in način izbire teh predmetov,
– načine preverjanja znanja ob koncu vzgojno-izobraževalnih obdobij;
3. prikaz organizacije dela šole:
– šolski koledar za tekoče šolsko leto,
– predstavitev strokovnih delavcev šole z navedbo predmetov, ki jih poučujejo, ter razporeditvijo razredništva,
– delovanje šolske svetovalne službe,
– delovanje šolske knjižnice,
– predstavitev učbeniškega sklada in možnosti izposoje učbenikov,
– program sodelovanja s starši,
– organizacijo jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, dodatnega in dopolnilnega pouka, ter izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem,
– organizacijo šolske prehrane,
– podatke o izmenskosti pouka,
– organizacijo prevozov in varstvo vozačev,
– aktivnosti in ukrepe šole za zagotavljanje varnosti učencev,
– seznanitev s predpisi o pravicah in dolžnostih učencev v posebni prilogi, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za šolstvo, se učencem razdeli hkrati s publikacijo;
4. predstavitev pravil hišnega reda, ki veljajo za učen- ce šole.
Sestavni del publikacije je tudi posebna priloga s predpisi o pravicah in dolžnostih učencev, ki jo pripravi ministrstvo pristojno za šolstvo.
4. člen
Zasebne šole, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, v publikaciji poleg vsebin, določenih z 2. členom tega pravilnika, predstavijo tudi pedagoška načela, na katerih temelji program izobraževanja, podrobnejšo organizacijo dela na šoli ter pravila prehrane in zdravstvenega varstva.
III. IZVAJANJE PRAVILNIKA
5. člen
Ko šola prvič pripravi publikacijo, jo mora razdeliti vsem učencem šole.
V vsakem naslednjem šolskem letu šola najkasneje do konca septembra izda prenovljeno publikacijo za tekoče šolsko leto oziroma dodatek k publikaciji z informacijami in spremembami v zvezi s tekočim šolskim letom.
6. člen
Šola mora publikacijo, oziroma publikacijo z dodatkom za tekoče šolsko leto, izročiti staršem ob vpisu otroka v šolo.
Dodatek k publikaciji, ki vsebuje informacije in spremembe v zvezi s tekočim šolskim letom, mora šola učencem oziroma staršem izročiti vsako šolsko leto, najkasneje do konca septembra.
7. člen
Ob izidu publikacije šola pošlje po en izvod ustanovitelju in šolski upravi.
8. člen
Ta pravilnik se uporablja tudi za osnovne glasbene šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Vsebine iz šeste in sedme alinee 2. točke 3. člena tega pravilnika je dolžna osnovna šola vključiti v publikacijo v skladu z določili o postopnem uvajanju programa osnovne šole iz 105., 106., 107. in 108. člena zakona o osnovni šoli.
10. člen
Prva publikacija v skladu s tem pravilnikom se izda najkasneje do začetka šolskega leta 1997/98.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 1996.
Št. 612-3/96
Ljubljana, dne 28. maja 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti