Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

127. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti, stran 270.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa obveznost izvajalcev energetskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), da zagotavljajo podatke ministrstvu, pristojnemu za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za potrebe energetskega načrtovanja, izvajanja aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije in proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije, poslovanja in opravljanja dejavnosti ter spremljanja naložb v energetsko infrastrukturo, ki so potrebni za učinkovito spremljanje izvajanja nacionalne energetske politike.
2. člen
Zavezanci za posredovanje podatkov ministrstvu so izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
– pridobivanje premoga, nafte in zemeljskega plina,
– predelava nafte ali naftnih derivatov,
– skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
– transport energije in goriv po omrežjih,
– proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv,
– proizvodnja električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– dobava električne energije, plina ali toplote,
– organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
– trgovanje, zastopanje in posredovanje na organiziranem trgu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve ni zavezanec za zagotavljanje podatkov po tem pravilniku.
4. člen
(1) Zavezanci iz 2. člena morajo poslati podatke v zvezi s:
– proizvodnjo, prenosom, distribucijo in trgovanjem z električno energijo, zemeljskim plinom in daljinsko toploto,
– proizvodnjo in trgovino s premogom in trdnimi gorivi,
– proizvodnjo, skladiščenjem in trgovino s tekočimi gorivi,
– obratovanjem energetskih omrežij,
– dolgoročnimi razvojnimi načrti,
– delovanjem in poslovanjem dejavnosti,
– naložbami v energetsko infrastrukturo.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena zbira ministrstvo.
(3) Statistični urad Republike Slovenije podatke iz prve, druge in tretje alinee tega člena, ki jih zbira na podlagi zakona, ki ureja državno statistiko in letnega programa statističnih raziskovanj, posreduje ministrstvu.
5. člen
Zbiranje podatkov temelji na načelu zaupnosti in varovanju zbranih podatkov, ki se uporabljajo le za namene iz 1. člena tega pravilnika.
6. člen
(1) Podatki se zbirajo prek informacijskega spletnega portala ministrstva z naslovom: https://epos.de.gov.si/. Zavezancem ministrstvo dodeli uporabniško ime in geslo, s katerim je mogoč dostop do spletnega portala za poročanje.
(2) Če poročanje preko spletnega portala iz prejšnjega odstavka tehnično ni mogoče, se podatki pošljejo v elektronski obliki na uradni elektronski naslov organa, ki izdela in pošlje ali javno objavi tudi vsa potrebna metodološka pojasnila in navodila za izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev s podatki.
(3) Če ministrstvo ugotovi nedoslednosti pri prejetih podatkih, mora zavezanec poslati pojasnilo v roku, ki ne sme biti daljši od desetih dni.
7. člen
Podatki o dejavnosti zavezanca, vrsti podatkov, periodiki in rokih pošiljanja podatkov ter o organu, ki zbira podatke, so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/07).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-438/2011/12
Ljubljana, dne 9. januarja 2012
EVA 2011-2111-0103
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti