Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012

Kazalo

108. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora«, stran 245.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 23/11) je župan Občine Sodražica dne 3. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »sanacijo in širitev kamnoloma Mala Gora«
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
Na parc. št. 841/19 in 841/24 k.o. Slemena že deluje kamnolom Mala Gora na podlagi enotnega gradbenega dovoljenja št. 3651-45/2007 izdanega z dne 7. 9. 2007 s strani Upravne enote Ribnica, ki ga izkorišča podjetje Tanko d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica. Dostop do obstoječega kamnoloma je z javne poti JP 852 381 in preko gozdne poti, ki poteka po parc. št. 1896 k.o. Slemena. V neposredni bližini ni zgrajenih objektov. Na severu, zunaj območja kamnoloma teče potok Bistrica. Celotno obravnavano območje je opredeljeno kot ekološko pomembno območje.
Zaradi naraščajočih potreb po tehničnem kamnu – dolomitu in že utečene tehnologije v obstoječem kopu, se predvideva fazna razširitev obstoječega kopa na sosednje parcele, in sicer: po dokončanju izkopavanj v sedanji prvi fazi se kop razširi na parc. št. 841/17 k.o. Slemena v drugi in na parc. št. 841/23 k.o. Slemena v tretji fazi.
V občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 49/11) je opredeljeno območje obstoječega in razširjenega kamnoloma kot območje mineralnih surovin, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
Na območju OPPN se poleg odkopavanja mineralne surovine dolomita predvideva predelava odkopanega materiala (drobljenje, sejanje) ter umestitev spremljajočih dejavnosti za čas obratovanja kamnoloma, in sicer: izdelava betonskih mešanic in asfalta v polmobilnem postrojenju ter zbiranje in predelava gradbenih odpadkov.
Sproti z razširitvijo kamnoloma se izvaja tudi njegova sanacija z rekultivacijo prostora.
2. Območje OPPN
Območje OPPN se nanaša na parc. št. 1896-del (pot), 864/1-del, 864/2-del, 852-del, 851/3-del, 841/17-del, 841/23, 841/19, 841/24 in 843/3-del, vse k.o. Slemena. Skupna površina OPPN je ca. 4,10 ha.
Območje meji na gozdne površine, na jugu pa mejo pridobivalnega prostora kamnoloma predstavlja obstoječa gozdna cesta.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora ter idejni rudarski projekt. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira pobudnik/naročnik. Izbrano je bilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Faza               |Rok izdelave  |Nosilec   |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN in |januar 2012  |občina    |
|objava sklepa          |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev    |januar 2012  |izdelovalec |
|smernic             |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Pridobivanje in usklajevanje   |februar 2012  |izdelovalec |
|smernic             |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN      |marec 2012   |izdelovalec |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Javno naznanilo javne razgrnitve |april 2012   |občina    |
|in javne obravnave OPPN     |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Javna razgrnitev in javna    |april, maj 2012|občina,   |
|obravnava            |        |izdelovalec |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Stališča do pripomb in uskladitev|junij 2012   |izdelovalec, |
|stališč             |        |občina    |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Priprava gradiva in 1. obravnava |julij 2012   |izdelovalec, |
|na seji OS            |        |občina    |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Obvestilo lastnikom o stališčih |julij 2012   |občina    |
|do njihovih pripomb       |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj |avgust 2012  |izdelovalec |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Pridobivanje in usklajevanje   |avgust,    |izdelovalec |
|mnenj              |september 2012 |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Usklajen predlog OPPN za sprejem |september 2012 |izdelovalec |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Priprava gradiva in sprejem na  |oktober 2012  |izdelovalec, |
|občinskem svetu         |        |občina    |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Izdelava končnega dokumenta   |oktober 2012  |izdelovalec |
+---------------------------------+---------------+-------------+
|Objava odloka o OPPN v Uradnem  |november 2012 |občina    |
|listu RS             |        |       |
+---------------------------------+---------------+-------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo navedeni roki izdelave OPPN.
5. Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana (raba mineralnih surovin);
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, (gozd);
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1001 Ljubljana (varstvo naravne dediščine, vode);
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana (varstvo naravne dediščine);
7. Občina Sodražica, Trg 25 maja 3, 1317 Sodražica (občinske ceste, javne površine).
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. Obveznosti financiranja OPPN
Pripravljavec OPPN je: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
Naročnik OPPN je: TANKO d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Sodražica in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-1/11
Sodražica, dne 3. januarja 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.