Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2012 z dne 13. 1. 2012

Kazalo

81. Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS, stran 169.

Minister za delo, družino in socialne zadeve in minister za zdravje s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, podpisniki Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), na podlagi petega odstavka 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 89/10 in 59/11, v nadaljnjem besedilu: KPJS) izdajata
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS
I.
V Sklepu o določitvi socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov ter delovnih mest, za katera se izplačuje dodatek po 11. točki 39. člena KPJS (Uradni list RS, št. 22/11) se v I. točki v črki b) podpičje na koncu devete alineje nadomesti z vejico in doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– Zavod Prizma Ponikve;«
V črki c) se za besedo »mladostnikov« doda besedilo »ter odraslih oseb«.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-25/2011
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
EVA 2011-2611-0099
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
 
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
 
SOGLASJE SINDIKATOV:
 
Sindikat zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
Zvonko Vukadinović l.r.
 
Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar l.r.
 
Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
Darinka Auguštiner l.r.