Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4935. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D), stran 14871.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2011.
Št. 003-02-9/2011-8
Ljubljana, dne 28. decembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS-D)
1. člen
V Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07 in 26/11) se drugi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 23 članov, in sicer:
1. Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 20 članov, od tega:
– deset članov na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Reprezentativne invalidske organizacije in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni, in so povezane v nacionalni svet invalidskih organizacij, ne morejo same predlagati svojega člana. Pri imenovanju Državni zbor Republike Slovenije upošteva razmerje med včlanjenimi in ne včlanjenimi invalidskimi organizacijami v nacionalni svet invalidskih organizacij,
– enega člana na predlog Rdečega križa Slovenije,
– enega člana na predlog Slovenske Karitas,
– enega člana na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije,
– sedem članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij.
2. Vlada Republike Slovenije imenuje in razrešuje tri člane, in sicer:
– enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje,
– enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo,
– enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za finance.«.
2. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ne morejo biti osebe, ki:
– niso polnoletne oziroma niso poslovno sposobne,
– opravljajo nadzor nad delom fundacije,
– so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za sredstva fundacije,
– so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za člane nadzornega odbora fundacije.«.
3. člen
V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki se lahko namenijo zgolj za povečanje premoženja fundacije ali za financiranje programov in storitev invalidskih in humanitarnih oziroma športnih organizacij v naslednjem koledarskem letu.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Državni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije morata imenovati nove člane sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona. Z imenovanjem novih članov sveta fundacije preneha mandat dosedanjim članom sveta fundacije.
Do imenovanja novih članov sveta fundacije opravlja vse naloge sveta dosedanji svet fundacije.
Splošni pravni akti fundacije morajo biti usklajeni z določbami tega zakona v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/11-24/60
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EPA 2014-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost