Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4095. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja SELO JUG – SE 3(*), stran 12453.

Na podlagi 18 in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je župan Občine Žirovnica sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja SELO JUG – SE 3(*)
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 34/11, z dne 6. 5. 2011) določa, da se območje Selo jug – SE 3(*) ureja z OPPN, ki se pripravi in sprejme na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
Obstoječe naselje Selo pri Žirovnici je v območju urejanja SELO JUG – SE 3(*) nezazidano stavbno zemljišče znotraj naselja pretežno individualnih stanovanjskih hiš in kmetij, v središču vasi. Mešano (pretežno stanovanjsko) naselje sega do roba najboljših kmetijskih zemljišč na južni strani. Preko območja ob zahodnem robu poteka mešani kanal za odvajanje odpadnih in meteornih voda, v roku 3 let se bo zgradil ločen sistem kanalizacije, v bližini je javna cesta s pločnikom, vodovod in javna razsvetljava; ob južnem delu zemljišča poteka tudi elektro daljnovod.
S sprejetjem OPPN bo območje celovito urejeno, pridobila se bodo nova stavbna zemljišča za gradnjo stanovanj in spremljajočih dejavnosti, vključno s prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo.
2. člen
Območje prostorskega načrta
Zemljišče Občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega naslednje parcelne številke v katastrski občini Zabreznica; parc. št. 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 312/10 in 312/11, vse k.o. Zabreznica, katerih skupna stavbna površina znaša približno 4.7 ha. Izvede se parcelacija za točno določitev obsega stavbnih zemljišč glede na obseg, sprejet v OPN.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejše rešitve.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega načrta, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
V postopku priprave OPPN mora pobudnik (investitor) zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
– idejne zasnove priključitve območja urejanja na občinsko cesto in ostale prometne ureditve,
– idejne zasnove stavb,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
Pri izdelavi strokovnih rešitev se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere pobudnik (investitor).
4. člen
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Faza v postopku       |Nosilec     |Rok izvedbe   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Sklep o pripravi OPPN    |župan      |14. 11. 2011  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava osnutka OPPN    |načrtovalec   |15. 12. 2011  |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Pridobivanje smernic    |pripravljavec  |31. 1. 2012   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Pridobitev mnenja MOP ali  |pripravljavec  |31. 1. 2012   |
|je za OPPN potrebno izvesti |         |        |
|celovito presojo vplivov na |         |        |
|okolje (CPVO)        |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Izbira izdelovalca CPVO (po |pripravljavec  |15 dni po    |
|potrebi)          |         |prejemu mnenja |
|              |         |MOP       |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Izdelava dopolnjenega    |načrtovalec   |        |
|osnutka OPPN (dopolnjen   |         |        |
|osnutek je šele po izdelavi |         |        |
|CPVO, če je potrebno)    |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Izdelava CPVO (po potrebi) |izdelovalec   |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Pridobitev potrdila o    |pripravljavec  |        |
|ustreznosti CPVO s strani  |         |        |
|MOP (po potrebi)      |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Javna razgrnitev in javna  |pripravljavec  |30 dni     |
|obravnava OPPN, CPVO    |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Stališča do pripomb     |načrtovalec,   |15 dni po    |
|              |pripravljavec  |zaključku    |
|              |         |javne razgrnitve|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Izdelava predloga OPPN   |načrtovalec,   |30 dni po    |
|              |         |oblikovanju   |
|              |         |stališč     |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj k OPPN  |pripravljavec  |45 dni po    |
|              |         |izdelavi    |
|              |         |predloga    |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Izdelava usklajenega    |načrtovalec   |30 dni po    |
|predloga OPPN        |         |pridobitvi mnenj|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Sprejem odloka o OPPN na  |pripravljavec  |        |
|občinskem svetu in objava v |         |        |
|uradnem glasilu       |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo v fazi izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana – Ministrstvo za kulturo,
10. ELES d.o.o., Ljubljana,
11. Telekom Slovenije d.d., Ljubljana,
12. Telemach, d.o.o., PE Gorenjska,
13. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o., Sektor Komunala, Jesenice,
14. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o., Sektor Vodovod, Jesenice,
15. Plinstal d.d., Jesenice, oskrba z zemeljskim plinom,
16. Elektro Gorenjska d.d., p.o. Kranj – elektroenergetska oskrba in javna razsvetljava,
17. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 in 47. členom ZNAčrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
6. člen
Finančna sredstva
Pobudnika izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta sta Pogačar Božidar, Vrba 19 b, Žirovnica, in Pogačar Janez, Selo pri Žirovnici 34, Žirovnica, ki financirata izdelavo dokumentacije, v skladu z ZPNačrt je pripravljalec Občina Žirovnica.
7. člen
Sklep o pripravi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0006/2011
Žirovnica, dne 14. novembra 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost