Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4078. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del, stran 12402.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanji (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je podžupan Občine Sodražica dne 18.11 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del
1. člen
(splošni podatki)
V letu 2008 se je s sklepom priprave na podlagi izdelane Programske zasnove pričel postopek izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod cerkvijo – SV središče Sodražica za novi del centra občinskega središča. (Uradni list RS, št. 18/08 z dne 22. 2. 2008).
Postopek se je ustavil in se dokonča samo za severni del obravnavanega območja, ki se imenuje Občinski podrobni prostroski načrt Središče Sodražica vzhod – 18-03 severni del (v nadaljevanju: OPPN Pod cerkvijo – S del).
2. člen
(ocena stanja)
Na pobude investitorjev in uporabnikov prostora je bil izdelan osnutek OPPN Pod cerkvijo, ki je bil posredovan nosilcem urejanja prostora. Smernice nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene v letu 2008.
Posamezni nosilci urejanja prostora so poleg smernic naložili pripravljalcu izdelavo posebnih strokovnih podlag. V ta namen so bile izdelane strokovne podlage:
– prometna študija,
– hidrološka študija.
Izdelal se je dopolnjen osnutek dokumenta in se javno razgrnil od 1. 5. 2008 do 19. 6. 2008.
Po opredelitvi stališč do pripomb in dopolnitev se je dokument dopolnil in pripravil predlog dokumenta. Le-ta se je posredoval nosilcem urejanja prostora v mnenje.
Pozitvivna mnenja so pridobljena:
– Elektro Ljubljana, DE Kočevje (št. 09/2009), 28. 10. 2009,
– Hydrovod d.o.o., Kočevje (št. 216/2009) 29. 10. 2009,
– Komunala Ribnica d.o.o. (št. 71A/23) 23. 11. 2009,
– Ministrstvo za kulturo (št. 35012-211/2008) 30. 12. 2009,
– MORS uprava za reševanje (št. 350-413/2008-4) 17. 11. 2009,
– Telekom Slovenije (št. 38/03), 14. 12. 2009;
Na podlagi vlog za pridobitev mnenj z dne 25. 10. 2009 niso bila pridobljena mnenja:
– MOP, ARSO, Urad za upravljanje z vodami,
– Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto.
3. člen
(razlogi za pripravo OPPN)
V fazi usklajevanja se je postopek ustavil. Na podlagi usklajenih delov dokumenta in razvojnih programov investitorjev se postopek nadaljuje samo za severni del območja – 1. faza.
Izdelane strokovne podlage iz ustavljenega postopka in zasnova območja so podlaga za nadaljnje podrobne obdelave.
Generalne rešitve celotnega območja Pod cerkvijo – SV središče Sodražica se smiselno ohranjajo.
4. člen
(območje OPPN)
Ureditveno območje OPPN Pod cerkvijo – S del obsegajo zemljišča jugovhodni del Trga 25. maja z zaledjem oziroma zemljiške parcele št. *22, *28/2, *29, *167, *305 – del, 28/1 – del, 29/1, 29/2, 31/1, 31/6, 31/8, 3306 – del, 3322 in 3323, vse k.o. Sodražica.
Površina ureditvenega območja obsega skupno cca, 0,737 ha zemljišč, ki v naravi predstavljajo stavbišča ob regionalni cesti z zaledno pozidavo in navezavo s travniškim prostorom.
Predbidene ureditve posegajo na zemljišča vplivnega območja, in sicer: *28/2, *29 ter 2608/10 (regionalna cesta), vse k.o. Sodražica.
5. člen
(način pridobitev strokovnih rešitev)
Za izdelavo dokončanje OPPN Pod cerkvijo – S del se zagotovi novelacija geodetskega načrta z prenosom posestnih mej.
6. člen
(roki za pripravo OPPN)
+-------------------------------+----------------+--------------+
|       Faza       |   Nosilec  |   Rok   |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Sklep o začetku postopka    |župan      |november 2011 |
|priprave OPPN – zmanjšano   |        |       |
|območje            |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Priprava predloga OPPN –    |načrtovalec   |november 2011 |
|zmanšanega območja       |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Javna razgrnitev in obravnava |občina     |v času    |
|zmanjšanega območja      |        |pridobivanja |
|                |        |mnenj     |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Pridobivanje mnenj manjakjočih |občina     |30 dni    |
|nosilcev urejanja prostora S – |        |       |
|del              |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Sprejem usklajenega predloga  |občinski svet z |15 dni    |
|OPPN              |odlokom     |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu|občina     |15 dni    |
+-------------------------------+----------------+--------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku lahko spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti vpliva.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
V postopku priprave OPPN sodelujejo isti nosilci urejanja prostora, kot so bili objavljeni v sklepu z dne 22. 2. 2008.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pobudnik in investitor OPPN Pod cerkvijo – S del ostaja Občina Sodražica. Za dokončanje dokumenta ostaja izbran načrtovelc.
9. člen
(druga določila)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnemu listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/08-2011
Sodražica, dne 18. novembra 2011
Podžupan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.