Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4041. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 110 Konjeniške površine v Tomačevem, stran 12371.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 110 Konjeniške površine v Tomačevem
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 110 Konjeniške površine v Tomačevem za enoto urejanja prostora BE-393 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora BE-393 z namensko rabo BC (športni centri), to je prostor na desnem bregu reke Save, med Tomačevim in Jaršami. Na območju deluje konjeniški klub. Območje je neurejeno in degradirano.
S sprejetjem OPPN bodo dani pogoji za ureditev športnega konjeniškega centra, ki bo skupaj s sosednjo enoto urejanja prostora BE-522 tvorila zaključeno celoto konjeniškega centra z rekreacijskim in izobraževalnim centrom ob Savi ter ureditvijo daljinskih poti: kolesarske, konjeniške in pešpoti. Le-te naj bi postale del celovite ureditve na desnem bregu Save od Tacna do Sneberij, namenjene rekreaciji in povezovanju različnih športnih centrov ob Savi s peš prometom.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) je treba za obravnavano enoto urejanja prostora izdelati OPPN.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega neurejene površine ob Savi, na njenem desnem bregu, na katerih že deluje konjeniški klub. Na zahodu, severu in vzhodu območje meji na enoto urejanja prostora BE-522, na jugu pa sega do enote urejanja prostora BE-392. Območje OPPN povzema območje OPPN 110 Konjeniške površine v Tomačevem, za enoto urejanja prostora BE-393, kot ga predvideva občinski prostorski načrt, in obsega zemljišča v katastrski občini (1735) Stožice, in sicer parcele številka: 2216/7-del, 2216/1-del in 2239/2.
Površina območja meri cca 4 ha. Ob izdelavi OPPN se lahko velikost območja spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
9. Javna razsvetljava d.d.
10. SNAGA Javno podjetje d.o.o.
11. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
12. T2 d.o.o.
13. UPC Telemach d.o.o.
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
15. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
16. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
18. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
19. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN bo strokovna rešitev, ki bo izdelana na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po izboru izvajalca. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.
Št. 3505-31/2011-1
Ljubljana, dne 17. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.