Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4040. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 228 Šmartinka – Teol – Izolirka – del in 226 Šmartinka – Park – del, stran 12370.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 228 Šmartinka – Teol – Izolirka – del in 226 Šmartinka – Park – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 228 Šmartinka – Teol – Izolirka – del in 226 Šmartinka – Park – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje OPPN leži v severovzhodnem delu mesta. Pozidano je s proizvodnimi objekti kemične industrije, ki so zaradi spremenjenih gospodarskih razmer začeli propadati, območje pa je postalo degradirano.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) je obravnavano območje namenjeno osrednjim centralnim dejavnostim, zanj je treba izdelati OPPN.
S sprejetjem OPPN bodo dani pogoji za urbano prenovo območja v zaledju Kajuhove ceste, južno od Šmartinske in Kavčičeve ulice. Degradirano in okoljsko problematično območje opuščene proizvodnje podjetij Teol in SCT bo okoljsko in prostorsko sanirano. Z odstranitvijo obstoječih in gradnjo novih objektov osrednjih centralnih dejavnosti, kjer se prepletajo bivanje, storitvene, upravne, izobraževalne, kulturne in podobne dejavnosti, gradnjo novih cest ter prometnih ureditev in z ureditvijo dela predvidenega javnega parka bo vzpostavljena nova arhitekturna kvaliteta v prostoru, območje pa bo celovito urejeno.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora: JA-264, JA-238, JA-239, JA-240 in JA-346. Območje leži ob Tovarniški ulici, južno od Šmartinske in Kavčičeve ulice, v zaledju Kajuhove ceste in ceste Ob železnici.
Površina območja meri cca 9 ha, ob izdelavi OPPN se lahko njegova velikost spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. SNAGA Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. T2 d.o.o.
11. UPC Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
17. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za celotno območje med Šmartinsko cesto, železniško progo, Letališko cesto in Bratislavsko cesto je bil izveden mednarodni javni, odprti, anonimni, enostopenjski idejni urbanistični natečaj Partnerstvo Šmartinska. Kot najustreznejša strokovna rešitev je bila izbrana natečajna rešitev avtorjev Hosoya Schaefer Architects in partnerjev. Izbrana natečajna rešitev in Strokovne podlage Šmartinska partnership Ljubljana, masterplan spring 2009, izdelane marca 2009, avtorjev Hosoya Schaefer Architects in partnerjev sta podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-62/2011-1
Ljubljana, dne 9. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.