Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4012. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselja Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj, stran 12325.

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) PALOMA d.d. kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti daljinskega ogrevanja na geografskem območju naselja Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 33-19/2011-11/336, z dnem 25. 10. 2011, izdaja
S I S T E M S K A O B R A T O V A L N A N A V O D I L A
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje naselja Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družbe PALOMA d.d. (v nadaljnjem besedilu distributer toplote) za geografsko območje naselja Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj.
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku, za katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
2. Naloge distributerja toplote
2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote, razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– daljinsko    je izbirna lokalna gospodarska javna
ogrevanje:    služba, ki obsega distribucijo in dobavo
         toplote ali hladu iz omrežij za
         distribucijo, ki se uporablja za ogrevanja
         ali hlajenje prostorov ter za pripravo
         sanitarne vode;
– distribucija  je prenos tople vode, vroče vode, pare ali
toplotne energije:hladu po distribucijskem omrežju;
– distribucijsko je omrežje za prenos tople vode, vroče
omrežje:     vode, pare ali hladu, katerega predstavlja
         sistem povezanih naprav, ki so namenjene
         distribuciji energije do priključnega voda
         oziroma do odjemnega mesta;
– distributer   je izvajalec dejavnosti daljinskega
toplote:     ogrevanja;
– dostop:     uporaba distribucijskega omrežja za odjem
         ali oddajo dogovorjene količine toplote v
         dogovorjenem časovnem obdobju;
– glavni vod:   je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno
         stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu
         toplote od priključne postaje na interne
         toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotneso instalacije, ki zagotavljajo ustrezne
naprave:     bivalne in delovne razmere v stavbi.
         Priključene so na hišno postajo in se
         uporabljajo za različne vrste ogrevanja:
         radiatorsko, konvektorsko in talno
         ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in
         prezračevanje, klimatizacijo prostorov,
         pripravo sanitarne tople vode idr.;
– merilna naprava – merilnik toplotne energije na odjemnem
je:        mestu, ki meri dobavljeno toploto
         neposredno in na katerem se odčita
         količina, ki je osnova za obračunavanje
         dobavljene toplote odjemalcem toplote;
         – vodomer na merilnem mestu, ki meri
         toploto posredno z merjenjem porabe
         količine vode za sanitarno toplo vodo in
         na katerem se odčita količina, ki je
         osnova za obračunavanje dobavljene toplote
         za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na
         toplotni postaji odjemalca toplote, ki je
         lahko enaka ali manjša od priključne moči
         toplotne postaje, določene s projektno
         dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z
         zapisnikom ob nastavitvi v toplotni
         postaji s strani pooblaščene osebe
         distributerja toplote;
– odjemalec    je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri
toplote:     distributer toplote na podlagi pisne
         pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo,
         paro ali hlad po distribucijskem omrežju.
         Odjemalec toplote je lahko tudi skupina
         fizičnih ali pravnih oseb, ki so
         priključene na skupno odjemno mesto;
– odjemno mesto: je točka v toplotni postaji, kjer
         distributer toplote pod pogoji za dobavo
         in odjem toplote omogoča priključitev na
         distribucijsko omrežje in kjer odjemalec
         toplote prevzema dobavljeno energijo;
– prevzemno mesto:je točka na distribucijskem omrežju, v
         kateri distributer toplote na podlagi
         pogodbe z uporabnikom prevzame v
         distribucijo dogovorjene količine toplotne
         energije;
– priključitev:  je izvedba fizične povezave priključnega
         voda distribucijskega omrežja na
         distribucijsko omrežje;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav
         odjemalca toplote, določena s projektno
         dokumentacijo, v skladu s sistemskimi
         obratovalnimi navodili in s tehničnimi
         zahtevami distributerja toplote o
         priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna   je del toplotne postaje, kjer odjemalec
postaja:     toplote prevzame pogodbeno količino
         toplote. Na eno priključno postajo je
         lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno
         stavbo in poteka od priključnega odcepa na
         glavnem vodu do toplotne postaje;
– toplotna    je vezni člen med toplotnim omrežjem
postaja:     (vključno s priključnim vodom) in
         internimi toplotnimi napravami odjemalca
         toplote. Sestavljena je iz priključne in
         hišne postaje in s svojim delovanjem
         uravnava dobavo toplote v interne toplotne
         naprave;
– uporabnik:   pravna ali fizična oseba, ki iz
         distribucijskega omrežja odjema ali oddaja
         toploto v distribucijsko omrežje;
– varnostni pas  je območje širine 1,0 metra na vsako stran
distribucijskega zunanjega gabarita elementov
omrežja:     distribucijskega omrežja.
II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu varnostni pas), je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj) ter drugih objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter podati minimalne tehnične zahteve, ki jih mora distribucijsko omrežje zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsaka tri leta v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja morajo biti nastale spremembe distribucijskega omrežja geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov, naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja
15. člen
Distribucijsko omrežje obratuje samo v času ogrevalne sezone. Izven ogrevalne sezone se letno izvedejo naslednja dela:
– za potrebe popravil se distribucijsko omrežje izprazni;
– pooblaščeni izvajalec opravi pregled in servis vseh varnostnih ventilov na distribucijskem omrežju;
– opravijo se vzdrževalna dela na črpalkah in armaturah;
– izvedejo se vzdrževalna dela na regulacijskih sistemih za vzdrževanje temperaturnega režima ogrevanja;
– izvedejo se vzdrževalna dela na regulacijskih sistemih za vzdrževanje tlaka v sistemu;
– opravi se kontrola in po potrebi izvede obnova izolacije;
– po končanih vzdrževalnih delih se pred pričetkom ogrevalne sezone distribucijsko omrežje zopet napolni;
– opravi se tlačni preizkus distribucijskega omrežja.
16. člen
V obdobju ogrevalne sezone strojnik distribucijskega omrežja dnevno:
– kontrolira stanje toplotnih postaj;
– kontrolira delovanje regulacije temperature sistema;
– v obdobju višjih zunanjih temperatur ročno regulira temperaturo v sistemu;
– redno kontrolira nivo vode v raztezni posodi;
– kontrolira delovanje merilnih naprav;
– mesečno opravi popis porabe toplote pri odjemalcih toplote;
– po potrebi izvaja odzračevanje;
– opravlja vizualno kontrolo trase razvoda distribucijskega omrežja.
8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti distribucijskega omrežja
17. člen
V primeru izrednih del ali ogroženosti distribucijskega omrežja:
– mora odgovorna oseba oceniti stopnjo nevarnosti;
– po potrebi je potrebno ogroženi del distribucijskega omrežja izločiti iz obratovanja;
– ogroženi del distribucijskega omrežja je potrebno označiti, zapreti dostop in poskrbeti za nadzor;
– na ogroženo območje je dovoljen dostop samo z dovoljenjem odgovorne osebe;
– pred pričetkom popravila je potrebno poskrbeti za ukrepe za varno delo in jih med delom upoštevati.
18. člen
Izločeni del distribucijskega omrežja je po končanih delih dovoljeno dati v obratovanje samo po nalogu odgovorne osebe.
9. Povzetek tehnoloških postopkov
19. člen
Tehnološki postopki za zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega omrežja predpisujejo oziroma zajemajo:
– kemične lastnosti ogrevalnega medija distribucijskega omrežja;tehnične zahteve za izgradnjo distribucijskega omrežja;
– izvedbo in vzdrževanje distribucijskega omrežja (načini spajanja vodov, tlačne preizkušnje in drugo);
– zagon distribucijskega omrežja (polnjenje, praznjenje in drugo);
– tehnična navodila proizvajalcev opreme distribucijskega omrežja.
10. Časovni razpored sistemske kontrole distribucijskega omrežja
20. člen
Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distribucijskega omrežja praviloma po naslednjem časovnem razporedu:
– redna dnevna kontrola obratovanja toplotnih postaj;
– redna mesečna vizualna kontrola trase distribucijskega omrežja ob obhodu toplotnih postaj;
– redna letna kontrola distribucijskega omrežja ob letnem remontu (v mesecih izven ogrevalne sezone);
– izredna kontrola distribucijskega omrežja, ki se izvede na podlagi suma pojava netesnosti na zahtevo vodje distribucijskega omrežja.
11. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
21. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko se pričakuje večja poraba toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
22. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
12. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem omrežju
23. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe, mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
24. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
25. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, izvedenih z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki je nastala kot posledica prekinjene distribucije toplotne energije iz zgoraj omenjenih vzrokov.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
13. Ustavitev distribucije toplotne energije
26. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
27. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
28. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
29. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
30. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja
31. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje, vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih priključnih elementov omrežja.
32. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) Distributer toplote med 1. oktobrom in 30. aprilom (ogrevalna sezona) dobavlja toploto za potrebe daljinskega ogrevanja in zagotavlja potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih naprav.
(3) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem toplote.
(4) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega morajo biti na vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.
33. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja
34. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so javni.
(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
35. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
2. Višja sila
36. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer: povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih organov, izpad električnega omrežja.
37. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
38. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
39. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
40. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
41. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Distributer toplote poda na zahtevo investitorja potrebne minimalne pogoje, ki jih mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije, ki je osnova za pridobitev soglasja od distributerja toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer toplote.
42. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja samo za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode, klimatizacijo ali hlajenje. Za uporabo toplote za druge namene se odjemalec toplote in distributer toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
2. Začetek uporabe toplote
43. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
44. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem mestu.
45. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na samem proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature je razvidna iz temperaturnega diagrama za zunanjo normno temperaturo –16 °C, ki je kot priloga sestavni del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 60 °C.
(3) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 90 °C pri zunanji temperaturi –16 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
46. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SON-SV11-01
Sladki Vrh, dne 5. oktobra 2011
EVA 2011-2111-0100
PALOMA d.d.
Predsednik uprave
Darko Bračič l.r.

AAA Zlata odličnost