Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2011 z dne 18. 11. 2011

Kazalo

3988. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 266 Tacen – zahod, stran 12223.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 266 Tacen – zahod
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 266 Tacen – zahod (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C; v nadaljevanju: OPN MOL – ID) predvideva pripravo OPPN za območje enote urejanja prostora ŠE-615. Območje v naravi predstavlja nepozidan prostor. V neposredni okolici so na vzhodni strani večstanovanjske stavbe, na severni strani Marinovševa cesta, na južni in zahodni pa zelene površine – kmetijska zemljišča. Po določbah OPN MOL – ID je ŠE-615 namenjena večstanovanjski gradnji.
S sprejetjem OPPN bo območje celovito urejeno. Predvidene ureditve vključujejo gradnjo stavb stanovanjskih in njim pripadajočih dejavnosti ter pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditev.
3. člen
Območje OPPN
V območju OPPN so zemljišča s parcelnimi številkami: 123/1, 124, 125/1, 126 del 127 in 128, vse k.o. Vižmarje. Površina območja meri cca 10.000 m2. Ob izdelavi OPPN se lahko velikost območja spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
10. UPC Telemach d.o.o.,
11. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je med najmanj tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev izbrana variantna rešitev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.
Št. 3505-2/2011-8
Ljubljana, dne 28. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.