Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3898. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica, stran 11808.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spr.) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 UVG, št. 34/04 in 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 27. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o protokolarnih obveznostih Občine Žirovnica
1. člen
(uvodne določbe)
S tem pravilnikom se določijo protokolarna pravila in dogodki, način financiranja protokolarnih dogodkov ter pravice in dolžnosti občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov.
2. člen
(1) Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravlja in izvaja občinska uprava, ki skrbi za njihovo organizacijsko in strokovno tehnično izvedbo.
(2) Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dejanj iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
3. člen
Kot protokolarni dogodki se štejejo:
– uradni in delovni obiski doma in v tujini,
– sprejemi, ki jih prireja župan,
– proslave in druge prireditve,
– županovi obiski ob posebnih jubilejih občanov.
4. člen
(uradni obiski iz tujine)
(1) Ob obisku tujih delegacij v Občini Žirovnica je gostitelj župan.
(2) Goste ob prihodu v občino pozdravijo, oziroma se ob odhodu od njih poslovijo župan, podžupan, direktor občinske uprave oziroma druga oseba po pooblastilu župana.
5. člen
(1) Ob uradnih obiskih tujih delegacij lahko župan priredi svečano kosilo ali večerjo.
(2) Na slovesnosti ob prihodu ali odhodu tujih delegacij, ter kosilu ali večerji, župan določi seznam vabljenih.
(3) Župan lahko posameznemu gostu izroči darilo, katerega vrednost praviloma ne sme presegati višine 40 EUR. Vsebina darila mora biti povezana z eno izmed značilnosti Občine Žirovnica.
(4) Ob obisku tujih delegacij v občini se lahko stroški bivanja in prevozov uradnih oseb krijejo iz občinskega proračuna.
6. člen
Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril skrbi občinska uprava, ki vodi evidenco o gostih in izročenih darilih.
7. člen
(uradni obisk v tujini)
(1) Ob uradnih obiskih predstavnikov Občine Žirovnica v tujini občinska uprava s koordinatorjem obiska sodeluje pri organizacijskih in protokolarnih vprašanjih.
(2) Ob teh obiskih se gostitelju izroči darilo v skladu s tretjim odstavkom 5. člena tega pravilnika.
8. člen
Seznam sodelujočih oziroma udeležencih uradnih obiskov v tujini določi župan.
9. člen
Uradni in delovni obiski v tujini trajajo praviloma do tri delovne dni.
10. člen
(sprejemi, ki jih prireja župan)
(1) Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine občanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne uspehe ali zasluge, doma ali v tujini na področju: gospodarstva, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami, gasilskih tekmovanj, zdravstva, šolstva, izobrazbe in drugih dosežkov pomembnih za osebe ali skupine iz Občine Žirovnica in za Občino Žirovnica.
(2) Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso občani Občine Žirovnica, vendar so s svojimi zaslugami pomembno vplivali na razvoj Občine Žirovnica, prispevali k njeni prepoznavnosti in drugo.
11. člen
(proslave in druge prireditve)
Občinska uprava sodeluje pri organizaciji proslav ob državnih in občinskem prazniku, pri podelitvi priznanj in zahval, pri kulturnih prireditvah in drugih prireditvah in otvoritvah, pomembnih za občino.
12. člen
(jubileji občanovi)
Župan vsako leto obišče občane, ki so dopolnili 95 let ali več. Ob tej priložnosti jim izroči priložnostno darilo.
13. člen
(nosilci občinskih priznanj)
Občina izkaže pozornost nosilcem občinskih priznanj:
– s svečano podelitvijo priznanj na osrednji proslavi ob občinskem prazniku,
– z novoletno čestitko,
– z osmrtnico in vencem ali cvetličnim aranžmajem ob smrti častnega občana, ter govor ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar v primeru, da svojci za to izrazijo željo,
– z izobešanjem črne zastave na prostoru pred občino ob smrti častnega občana Občine Žirovnica,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti častnega občana in ostalih nosilcev občinskih priznanj.
14. člen
(občinski funkcionarji)
Aktivnim občinskim funkcionarjem (župan, podžupan, član občinskega sveta) občina izkaže pozornost:
– s srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata,
– z osmrtnico in cvetličnim aranžmajem ob smrti in z govorom župana ali drugega občinskega funkcionarja ob grobu, v primeru izražene želje s strani svojcev,
– z žalno sejo občinskega sveta ob smrti občinskega funkcionarja,
– z izobešanjem črne zastave na prostem pred zgradbo občinske uprave.
15. člen
(nadzorni odbor)
Aktivnim članom nadzornega odbora občina izkaže pozornost:
– s srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti.
16. člen
(člani odborov in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta)
Članom odborov in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, občina izkaže pozornost:
– s srečanjem ob novem letu in ob koncu mandata,
– s sožalno brzojavko svojcem ob smrti.
17. člen
(priložnostna darila)
Priložnostna darila iz 12., 14., 15. in 16. člena so darila manjše vrednosti. Izbere jih občinska uprava in ne smejo presegati z zakonom določene meje.
18. člen
(protokolarna darila)
Protokolarna darila so tista darila, katera se lahko podarijo ob priliki protokolarnih dogodkov iz tega pravilnika in drugih predpisov Občine Žirovnica.
19. člen
Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak primer posebej.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2011
Žirovnica, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost