Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica, stran 11808.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00 s spremembami), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. redni seji dne 27. oktobra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/02) se spremeni v vseh členih odloka, kjer se nahaja izraz »upravljavec«, le-ta z izrazom »najemnik«.
2. člen
V vseh členih se navedena »Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98)« in »Pravilnik o odlaganju odpadkov« nadomestita z navedbo »veljavni predpis« v ustreznem sklonu in številu.
3. člen
V 5. členu se spremeni besedilo odloka tako, da se v drugi alineji prvega stavka zamenja besedilo »po Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, UVG, št. 13/02)« z besedilom »po veljavnem Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica«.
4. člen
V prvem stavku drugega odstavka 22. člena se besedilo »od 120 do 1100 litrov« nadomesti z »od 80 do 1100 litrov«.
5. člen
V 24. členu se besedilo »od 120 do 1100 litrov« nadomesti z »od 80 do 1100 litrov«.
6. člen
V 29. členu se v drugem odstavku zamenja besedilo »klasifikacijskega seznama odpadkov Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, Priloga 1) z »veljavnega klasifikacijskega seznama odpadkov«.
7. člen
V 55. členu se na koncu drugega odstavka doda še besedilo »in pod pogojem, da ga najemnik odlagališča potrebuje za sanacijo degradiranih površin odlagališča«.
8. člen
V 61. členu se navedeni 65. člen zamenja za 59. člen.
9. člen
V 63. člena se besedilo četrtega odstavka: »Za individualno postavitev posod pri fizičnih osebah – gospodinjstvih je najmanjši skupni volumen posode za odpadke 120 litrov«, zamenja z besedilom: »Za individualno postavitev posod pri fizičnih osebah – gospodinjstvih je najmanjši skupni volumen posode 80 litrov.«
10. člen
V vseh členih kazenskih določb se izraz »denarna kazen« zamenja z izrazom »globa«, njena višina pa se določi za pravne osebe v višini 2500 EUR, za odgovorne osebe pravnih oseb 600 EUR in za posameznike 300 EUR.
11. člen
V besedilu prvega stavka prvega odstavka 67. člena se za besedama »pravna oseba« doda še »in samostojni podjetnik posameznik«, črta pa se celoten tretji odstavek.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0003/2002
Žirovnica, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost