Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3891. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2011, stran 11797.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/8 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 9. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2011 (Uradni list RS, št. 18/11).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto     Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    5.842.715,69
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.677.338,40
70   DAVČNI PRIHODKI              3.730.517,00
    700 Davki na dohodek in dobiček      3.257.459,00
    703 Davki na premoženje           326.797,00
    704 Domači davki na blago in storitve    146.261,00
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI             946.821,40
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                 852.714,04
    711 Takse in pristojbine           2.400,00
    712 Denarne kazni               7.542,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                   8.996,00
    714 Drugi nedavčni prihodki         75.169,36
72   KAPITALSKI PRIHODKI             10.422,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                   9.552,00
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       870,00
    73 PREJETE DONACIJE             43.050,00
    730 Prejete donacije iz domačih virov    43.050,00
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.111.905,29
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          576.660,84
    741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
    iz sredstev proračuna EU          535.244,45
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     6.787.460,49
40   TEKOČI ODHODKI              1.571.983,03
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    232.458,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                   47.619,01
    402 Izdatki za blago in storitve     1.208.642,02
    403 Plačila domačih obresti
    409 Rezerve                 83.264,00
41   TEKOČI TRANSFERI             1.984.785,00
    410 Subvencije               125.600,00
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom              1.142.637,00
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam         169.553,00
    413 Drugi tekoči domači transferi      546.995,00
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.990.832,82
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  2.990.832,82
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           239.859,64
    431 Investicijski transferi prav. in
    fizič. osebam, ki niso pror. por.      106.500,00
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom          133.359,64
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –944.744,80
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                 1.785,00
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         1.785,00
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije     1.785,00
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE        40. 532,00
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                   40.532,00
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                    40.000,00
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                  532,00
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   –38.747,00
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE
    (VII.-VIII.)                –983.491,80
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-
    IX.)                    944.744,80
-------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo        1.289.507,02
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 8. člena in na novo glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 50.954,00 eurov.«
4. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 10. člena in na novo glasita:
»Ker se bodo predvideni presežki odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežki izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter ni predvidenega odplačila dolgov v računu financiranja pokrivali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, se občina za proračun leta 2011 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vipava, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 28.622,00 eurov pri Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina in 18.152,00 eurov pri Razvojni agenciji ROD Ajdovščina.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-19/2010-14
Vipava, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost