Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3884. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, stran 11790.

Na podlagi 97., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09), je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 11. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici (načrt sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 44/05) – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve LN. Spremembe in dopolnitve LN je izdelal Arhitekt Aleš Vidič s.p. iz Solkana pod številko 01/2011-U.
2. člen
Spremembe in dopolnitve LN obsegajo spremembe in dopolnitve besedila LN. Grafični del LN ostane nespremenjen.
3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev LN so:
– povzetek za javnost
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev LN
– seznam strokovnih podlag oziroma strokovne podlage.
4. člen
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Smete v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05) se ne spremeni, spremeni in dopolni pa se besedilo LN kot je navedeno v členih, ki sledijo.
5. člen
Besedilo z naslovom »Dejavnosti« poglavja »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo priključevanja nanjo« besedila LN se navedba tretje alineje pod šifro »D« spremeni tako, da glasi:
»– DE proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona; založništvo in tiskarstvo« (21.110 – vendar le proizvodnja vlaknin iz odpadnega papirja – ter 22.1 do 22.330)«
V istem besedilu pod naslovom »Dejavnosti« se na koncu besedila doda stavek, ki glasi:
»Pri določanju nedovoljenih dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) se uporablja Pretvorba iz SKD 2002 v SKD 2008 (Statistični urad RS – http://www.stat.si/doc/klasif/revizija/SKD2002-SKD2008.xls).«
6. člen
Besedilo z naslovom »Enostavni in pomožni objekti« poglavja »1.3.3 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo infrastrukture območja z obveznostjo priključevanja nanjo« besedila LN se spremeni tako, da glasi:
»Enostavni in nezahtevni objekti«
Možnosti in pogoje za postavitev posameznih vrst objektov prikazuje spodnja tabela.
+------------------+---------------+----------------------------+
|vrsta objektov  |status v LN  |pogoji           |
|         |Smete     |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|NEZAHTEVNI    |        |              |
|OBJEKTI      |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|objekti za lastne |prepovedani  |              |
|potrebe      |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|ograje      |dovoljeno pod |Ograje morajo na severni – |
|         |pogoji     |ulični strani in na vzhodni |
|         |        |oziroma zahodni ulični   |
|         |        |strani biti transparentne  |
|         |        |(industrijsko izdelane žične|
|         |        |ograje) oziroma zazelenjene |
|         |        |(živa meja). Netransparentne|
|         |        |ograje je možno postaviti na|
|         |        |mejah med posameznimi    |
|         |        |lastniškimi parcelami in na |
|         |        |južni strani.        |
|         |        |Netransparentne ograje   |
|         |        |morajo biti finalno obdelane|
|         |        |– obrtniško zaključene.   |
|         |        |Ograje se lahko postavi na |
|         |        |skrajni rob parcele in ne  |
|         |        |smejo biti na obodu višje od|
|         |        |2 m.            |
+------------------+---------------+----------------------------+
|škarpe in     |prepovedani  |              |
|podporni zidovi  |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni      |        |Pomožni infrastrukturni   |
|infrastrukturni  |        |objekti se praviloma    |
|objekti:     |        |postavljajo na skupne –   |
|         |        |javne površine kolikor to ni|
|         |        |možno (javna razsvetljava, |
|         |        |hidranti) se zagotovi    |
|         |        |služnostna pravica za    |
|         |        |njihovo postavitev.     |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pločnik in    |dovoljeno pod |Pogoji razvidni iz     |
|kolesarska steza |pogoji     |grafičnega dela LN.     |
+------------------+---------------+----------------------------+
|postajališče   |dovoljeno pod |Pogoji razvidni iz     |
|         |pogoji     |grafičnega dela LN.     |
+------------------+---------------+----------------------------+
|bazne postaje   |dovoljeno pod |Kontejnerji morajo biti   |
|         |pogoji     |vkopani ali v sklopu manj  |
|         |        |zahtevnih oziroma zahtevnih |
|         |        |objektov.          |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pom. objekt za  |dovoljeno pod |V sklopu manj zahtevnih   |
|spremljanje    |pogoji     |oziroma zahtevnih objektov. |
|stanja okolja   |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni objekti  |dovoljeno pod |V sklopu manj zahtevnih   |
|vodne       |pogoji     |oziroma zahtevnih objektov. |
|infrastrukture  |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni      |prepovedani  |              |
|kmetijsko-    |        |              |
|gozdarski objekti |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|začasni objekti  |prepovedani  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|spominska     |prepovedana  |              |
|obeležja     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|objekt za     |dovoljen pod  |Postavljanje dovoljeno samo |
|oglaševanje    |pogoji     |tako, da ne predstavlja   |
|         |        |funkcionalne ali varnostne |
|         |        |ovire v prostoru. Oblikovan |
|         |        |mora biti sodobno in    |
|         |        |industrijsko izdelan.    |
|         |        |Postavitev skladno s pogoji |
|         |        |Zakona o cestah (Uradni list|
|         |        |RS, št. 109/11) oziroma   |
|         |        |Odlokom o občinskih javnih |
|         |        |cestah in drugih javnih   |
|         |        |površinah v Občini Šempeter |
|         |        |- Vrtojba (Uradni list RS, |
|         |        |št. 59/08)         |
+------------------+---------------+----------------------------+
|prijavnica    |prepovedano  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|objekt za TK   |dovoljeno po  |Vkopan ali v sklopu manj  |
|opremo      |pogoji     |zahtevnih oziroma zahtevnih |
|         |        |objektov.          |
+------------------+---------------+----------------------------+
|         |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|ENOSTAVNI OBJEKTI |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|objekti za lastne |        |              |
|potrebe:     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|nadstrešek    |dovoljeno pod |Znotraj meja zazidljivosti. |
|         |pogoji     |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|rezervoar za UNP |prepovedan   |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|mala komunalna ČN |prepovedana  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|zajetje, vrtina, |prepovedani  |              |
|vodnjak      |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|zbiralnik za   |dovoljen pod  |Vkopan ali v sklopu manj  |
|kapnico      |pogoji     |zahtevnih oziroma zahtevnih |
|         |        |objektov.          |
+------------------+---------------+----------------------------+
|enoetažni     |prepovedan   |              |
|pritlični objekt |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|utrjena dvorišča |dovoljeno pod |Pogoji opredeljeni v    |
|         |pogoji     |besedilu in v grafičnem delu|
|         |        |LN.             |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni      |        |              |
|infrastrukturni  |        |              |
|objekti      |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni cestni  |        |              |
|objekti:     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|objekt za     |dovoljen    |              |
|odvodnjavanje   |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|objekt javne   |dovoljen    |              |
|razsvetljave   |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|cestni silos   |prepovedan   |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|varovalne in   |prepovedane  |              |
|protihrupne    |        |              |
|ograje      |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni      |        |              |
|energetski    |        |              |
|objekti:     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|NN distribucijsko |dovoljeno pod |Podzemno.          |
|omrežje      |pogoji     |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|ločilno oziroma  |dovoljeno pod |Če gre za stikala je omarice|
|krmilno mesto na |pogoji     |možno postavljati tako, da |
|elektroenergetskih|        |ne poslabšajo rabe parcele |
|omrežjih     |        |in ne ovirajo preglednosti |
|         |        |poti in priključkov. Če gre |
|         |        |za večje objekte so možni  |
|         |        |samo v sklopu manj zahtevnih|
|         |        |oziroma zahtevnih objektov. |
+------------------+---------------+----------------------------+
|signalno-zaščitni |dovoljeno pod |Podzemno.          |
|vod v       |pogoji     |              |
|elektroenergetskih|        |              |
|omrežjih     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|relejna hišica  |dovoljeno pod |Samo v sklopu manj zahtevnih|
|         |pogoji     |oziroma zahtevnih objektov. |
+------------------+---------------+----------------------------+
|priključni    |prepovedan   |              |
|plinovod za    |        |              |
|enostanovanjske  |        |              |
|hiše       |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|priključek na   |dovoljen    |              |
|plinovodno    |        |              |
|omrežje      |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|etažni plinski  |dovoljen    |              |
|priključek za   |        |              |
|etažno ogrevanje |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|tipski zabojnik  |dovoljeno pod |Samo kot skladiščenje    |
|za skladiščenje  |pogoji     |jeklenk za prodajo in pod  |
|jeklenk za UNP  |        |pogoji, ki so opredeljeni v |
|         |        |besedilu in v grafičnem delu|
|         |        |LN.             |
+------------------+---------------+----------------------------+
|telekomunikacijske|dovoljeno   |              |
|antene in     |        |              |
|oddajniki     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni komunalni |        |              |
|objekti:     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|vodovodni     |dovoljen    |              |
|priključek    |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|objekt s     |dovoljen pod  |Vkopan ali v sklopu manj  |
|hidroforno    |pogoji     |zahtevnih oziroma zahtevnih |
|postajo oziroma  |        |objektov.          |
|prečrpališčem   |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|kanalizacijski  |dovoljen    |              |
|priključek    |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|greznica     |prepovedana  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|mala komunalna ČN |prepovedana  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|ekološki otok   |dovoljen    |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|cestni priključek |dovoljen pod  |Pogoji opredeljeni v    |
|         |pogoji     |besedilu in v grafičnem delu|
|         |        |LN.             |
+------------------+---------------+----------------------------+
|vodno zajetje   |prepovedano  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni objekti  |dovoljeni pod |V sklopu manj zahtevnih   |
|za spremljanje  |pogoji     |oziroma zahtevnih objektov. |
|stanja okolja   |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|vrtina ali    |dovoljeno   |              |
|vodnjak za    |        |              |
|raziskave     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni obrambni |prepovedani  |              |
|objekti      |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pomožni      |prepovedani  |              |
|kmetijsko-    |        |              |
|gozdarski objekti |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|začasni objekti: |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|odprt sezonski  |dovoljen pod  |Samo za potrebe lokalov v  |
|gostinski vrt   |pogoji     |sklopu manj zahtevnih    |
|         |        |oziroma zahtevnih objektov |
|         |        |na območju LN.       |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pokrit prostor z |prepovedan   |              |
|napihljivo    |        |              |
|konstrukcijo ali |        |              |
|šotor       |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|oder z      |prepovedan   |              |
|nadstreškom    |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|pokrit      |prepovedan   |              |
|prireditveni   |        |              |
|prostor      |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|cirkus      |prepovedan   |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|tribuna      |prepovedan   |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|vadbeni objekti  |prepovedani  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|spominska     |dovoljena   |              |
|obeležja     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|urbana oprema:  |        |Urbano opremo je dovoljeno |
|         |        |postavljati samo tako, da ne|
|         |        |predstavlja funkcionalne ali|
|         |        |varnostne ovire v prostoru. |
|         |        |Oblikovana mora biti sodobno|
|         |        |in industrijsko izdelana.  |
+------------------+---------------+----------------------------+
|nadkrita     |dovoljena   |              |
|čakalnica     |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|javna kolesarnica |prepovedana  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|javna telefonska |dovoljena   |              |
|govorilnica    |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|transparent    |dovoljen pod  |Skladno s pogoji Zakona o  |
|         |pogoji     |cestah (Uradni list RS, št. |
|         |        |109/11) oziroma Odlokom o  |
|         |        |občinskih javnih cestah in |
|         |        |drugih javnih površinah v  |
|         |        |Občini Šempeter - Vrtojba  |
|         |        |(Uradni list RS, št. 59/08).|
+------------------+---------------+----------------------------+
|skulptura,    |prepovedana  |              |
|prostorska    |        |              |
|inštalacija    |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|večnamenski kiosk |prepovedan   |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|montažna     |prepovedana  |              |
|sanitarna enota  |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|vodnjak oz.    |prepovedan   |              |
|okrasni bazen   |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|otroško igrišče  |prepovedano  |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|obešanka na drogu |prepovedana  |              |
|JR        |        |              |
+------------------+---------------+----------------------------+
|objekt za     |dovoljen pod  |Skladno s pogoji Zakona o  |
|oglaševanje    |pogoji     |cestah (Uradni list RS, št. |
|         |        |109/11) oziroma Odlokom o  |
|         |        |občinskih javnih cestah in |
|         |        |drugih javnih površinah v  |
|         |        |Občini Šempeter - Vrtojba  |
|         |        |(Uradni list RS, št. 59/08).|
+------------------+---------------+----------------------------+
Po zgornji tabeli dovoljene enostavne in nezahtevne objekte kot so definirani v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08) je možno postavljati tudi izven območja gradbenih mej, vendar tako, da z nobenim delom (temelj, zaključki, pritrditve itd.) ne segajo čez lastnikovo parcelo in ne ovirajo preglednosti in varnosti ter urejenosti celotnega območja.«
7. člen
Poglavju »1.8« Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje LN« besedila LN se na koncu doda stavek, ki glasi:
»Rekonstrukcije in spremembe namembnosti že izgrajenih objektov na območju LN je možno izvajati z upoštevanjem pogojev iz LN.«
8. člen
Ostalo besedilo LN in grafični del LN ostanejo nespremenjeni.
9. člen
Upravni postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določilih Odloka oziroma besedila ter grafičnega dela osnovnega LN.
10. člen
Spremembe in dopolnitve LN so na vpogled v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-23/2011-4
Šempeter pri Gorici, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti