Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3706. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2011, stran 11263.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10, 11/11), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 14/11) je Občinski svet Občine Tišina na 8. redni seji dne 14. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|KONTO  |    |OPIS              |  REBALANS I|
|    |    |                |     2011|
|    |    |                |     (v €)|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    |    |A. BILANCA PRIHODKOV IN    |       |
|    |    |ODHODKOV            |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    | I.  |SKUPAJ PRIHODKI        |   3.961.516|
|    |    |(70+71+72+73+74)        |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |   3.006.554|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|70   |    |DAVČNI PRIHODKI        |   2.458.885|
|    |    |(700+703+704+706)       |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|700   |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  |   2.305.564|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|703   |    |DAVKI NA PREMOŽENJE      |    84.993|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|704   |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |    68.328|
|    |    |STORITVE            |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|706   |    |DRUGI DAVKI          |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|71   |    |NEDAVČNI PRIHODKI       |    547.670|
|    |    |(710+711+712+713+714)     |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|710   |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |    73.694|
|    |    |OD PREMOŽENJA         |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|711   |    |TAKSE IN PRISTOJBINE      |      500|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|712   |    |DENARNE KAZNI         |      760|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|713   |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |    351.888|
|    |    |STORITEV            |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|714   |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |    120.828|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|72   |    |KAPITALSKI PRIHODKI      |    35.480|
|    |    |(720+721+722)         |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|720   |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |       0|
|    |    |SREDSTEV            |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|721   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG   |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|722   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN|    35.480|
|    |    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA   |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|73   |    |PREJETE DONACIJE (730+731)   |       0|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|730   |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH  |       0|
|    |    |VIROV             |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|731   |    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|74   |    |TRANSFERNI PRIHODKI      |    919.482|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|740   |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |    211.276|
|    |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|741   |    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA |    708.205|
|    |    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA|       |
|    |    |EVROPSKE UNIJE         |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |   4.219.957|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|40   |    |TEKOČI ODHODKI         |   1.111.995|
|    |    |(400+401+402+403+409)     |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|400   |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |    342.551|
|    |    |ZAPOSLENIM           |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|401   |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |    53.030|
|    |    |SOCIALNO VARNOST        |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|402   |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |    667.480|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|403   |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |    13.185|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|409   |    |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE  |    35.749|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|41   |    |TEKOČI TRANSFERI        |   1.186.097|
|    |    |(410+411+412+413)       |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|410   |    |SUBVENCIJE           |    113.635|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|411   |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |    716.660|
|    |    |GOSPODINJSTVOM         |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|412   |    |TRANSFERI NEPROFITNIM     |    103.041|
|    |    |ORGANIZAC. IN USTANOVAM    |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|413   |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |    252.762|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|42   |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |   1.815.855|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|420   |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |   1.815.855|
|    |    |SREDSTEV            |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|43   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |    106.010|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|430   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|431   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM|    99.810|
|    |    |IN FIZ. OSEBAM         |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |   –258.440|
|    |    |(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ|       |
|    |    |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    |    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |       |
|    |    |NALOŽB             |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     4.246|
|    |    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
|    |    |(750+751)           |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|750   |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|751   |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|752   |    |KUPNINE IZ NASLOVA       |     4.246|
|    |    |PRIVATIZACIJE         |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|44   | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       0|
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|440   |    |DANA POSOJILA         |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|441   |    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |     4.246|
|    |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
|    |    |(IV.–V.)            |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |   –254.194|
|    |    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER   |       |
|    |    |SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL|       |
|    |    |(I.+IV.) – (II.+V.)      |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    |    |C. RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|50   | VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)       |       0|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|500   |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)     |    103.515|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|550   |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |    103.515|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) |   –103.515|
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV|   –-357.709|
|    |    |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =   |       |
|    |    |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
|    |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB |    357.709|
|    |    |KONCU PRETEKLEGA LETA     |       |
+--------+-------+-------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0045/2011-1
Tišina, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost