Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3705. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan, stran 11260.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB-2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa občine (v nadaljevanju: letni program športa).
Sredstva za sofinanciranje športa se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Javni interes na področju športa v občini obsega naloge lokalnega pomena na vseh področjih športa, ki se uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu občine in so navedena v letnem programu športa,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
3. člen
Izvajalci letnega programa športa v skladu s tem pravilnikom so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– javni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
4. člen
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja športnega programa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da delujejo na območju občine za občane občine,
– da izvajajo programe športne aktivnosti, ki so vključene v občinski letni program športa,
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, o udeležencih programov in registriranih tekmovalcih ter urejeno vso dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva),
– da imajo za določene športne programe organizirano redno dejavnost in vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo poravnane vse obveznosti do občine,
– delujejo najmanj eno leto,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
Športna društva in njihova združenja ter javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci športnih programov.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. Programi sofinanciranja
5. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, naslednja področja:
– ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE (1.)
– Programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok (1.1.),
– Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok (1.2.),
– Programi športne vzgoje šoloobveznih otrok, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (1.3.),
– Programi športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami (1.4.),
– Programi interesne športne vzgoje mladine (1.5.),
– Programi športne vzgoje mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (1.6.)
– Programi športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami (1.7.)
– Interesna športna dejavnost študentov (1.8.)
– ŠPORTNA REKREACIJA (2.)
– Programi športne rekreacije odraslih (2.1.)
– KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT (3.)
– Programi kakovostnega športa (3.1.),
– Programi vrhunskega športa (3.2.).
– ŠPORT INVALIDOV (4.)
– Programi športa invalidov (4.1.)
– RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU (5.)
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (5.1.),
– Organizacija občinskih športnih prireditev (5.2.),
– Delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov (5.3.).
– Založniška dejavnost (5.4.)
– ŠPORTNI OBJEKTI (6.)
3. Letni program športa
6. člen
Občinski svet z letnim programom športa določi tiste vsebine in programe, ki jih bo občina v tekočem proračunskem letu sofinancirala. S sprejemom občinskega proračuna se določi višina finančnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa.
V letni program športa se uvrsti tista področja, ki so pomembna za občino, hkrati pa upoštevajo tradicijo in posebnost športnih programov v občini.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, ki ni opredeljena v letnem programu športa niso predmet tega pravilnika.
4. Javni razpis
7. člen
Občina za športne programe, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javni razpis, in sicer po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem občinski svet določi skupni obseg sofinanciranja ter sprejetju letnega programa športa.
Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine, lahko tudi v občinskem glasilu ali na drug krajevno običajen način.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov in njihovi programi,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– pogoje in merila za izbor športnih programov in za dodelitev sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– način dostave vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
9. člen
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava občine.
Pri vrednotenju vlog s prispelimi športnimi programi se upoštevajo le programi športnih izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
10. člen
Na podlagi prijav na javni razpis Komisija za izvedbo javnega razpisa za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju komisija) v skladu s tem pravilnikom in določili razpisa izbere in ovrednoti športne programe, ki so prispeli na javni razpis.
Komisijo imenuje župan izmed članov Odbora za otroško varstvo, šolstvo in šport. V komisijo se imenuje tudi javni uslužbenec občinske uprave.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe pogojev in meril za vrednotenje športnih programov.
11. člen
Javni uslužbenec, ki je član komisije, v navzočnosti enega izmed članov komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če se ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, se ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. V primeru, da pozvani izvajalci športnih programov vloge v roku ne dopolnijo, se vloga s sklepom zavrže kot nepopolna oziroma nerazumljiva.
Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe.
Odločbo o izbiri športnih programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme direktor občinske uprave ali druga s strani direktorja pooblaščena oseba, na podlagi predlogov komisije.
12. člen
Odločba o izbiri se vroči vsem predlagateljem športnih programov čim prej, najpozneje pa v roku 30 dni od sprejete odločitve komisije.
Zoper odločbo ima stranka pravico pritožbe. Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe na organ, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v enem mesecu od prejema popolne pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
Predlagatelj športnih programov ima pravico vpogleda v tiste dele strokovnega mnenje, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in odločbe o izbiri.
13. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, matična številka, številka računa),
– vsebino in obseg izbranega športnega programa, ki se sofinancira,
– čas realizacije športnega programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev, ki se zagotovijo iz občinskega proračuna,
– čas trajanja pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci športnih programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– določilo o sankcijah, če izvajalec športnih programov nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec športnih programov sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. ŠPORTNI OBJEKTI
14. člen
Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo progamov omogoči uporaba športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju občine. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja športnega programa.
Upravljavci objekov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
IV. SPREMLJANJE IN NADZOR IZVAJANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
15. člen
Izvajalci športnih programov, ki imajo z občino sklenjeno letno pogodbo o sofinanciranju športnih programov, so dolžni športne programe izvajati v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
Prejemnik namenskih sredstev iz občinskega proračuna je na zahtevo občine dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na namensko porabo sredstev.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb, sklenjenih z izvajalci športnih programov in porabo proračunskih sredstev, izvaja občinska uprava. O nepravilnostih obvesti komisijo, ki lahko v primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in drugimi predpisi ter načeli s področja športa, predlaga, da se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec športnih programov vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
17. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za šport, so dolžni izvajati dogovorjene športne programe v skladu z določili tega pravilnika in so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov do konca marca naslednjega koledarskega leta, in sicer:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
V primeru, da se po pregledu in analizi letnih poročil ali izvedenega nadzora na mestu izvajanja programov ugotovi, da se programi niso izvajali kot so opredeljeni v pogodbi, se izvajalcu teh programov sredstva, zagotovljena v pogodbi, ustrezno zmanjšajo oziroma ukinejo.
V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec športnih programov v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je dolžan prejeta sredstva vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec športnih programov do roka, navedenega v 1. odstavku tega člena ne odda letnega poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Komisija v zvezi z določili tega člena županu predlaga ustrezne ukrepe. Na podlagi predlogov komisije izda župan ustrezne sklepe.
Izvajalec športnih programov, ki krši določila IV. točke tega pravilnika, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
V. POGOJI IN MERILA
18. člen
Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
19. člen
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih programov za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih športnih programov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 87/09) in priloga tega pravilnika.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0008/2011
Škocjan, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost