Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3704. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan, stran 11259.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 5. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08 in 28/11), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10)) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 9. redni seji 18. 10. 2011 dne sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MČN) v Občini Škocjan.
Izraz »mikro komunalna čistilna naprava« v tem pravilniku označuje malo čistilno napravo za komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva velikosti do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE) in se nanaša na območja, kjer priključek na javno kanalizacijo ni tehnično mogoč ali ekonomsko upravičen in na območju ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
2. člen
Občina, skladno z novelacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela oktobra 2010, in s projektom idejne zasnove odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Škocjan za namen sofinanciranja nakupa in gradnje MČN velikosti do 50 PE na območjih razpršene gradnje ter na poselitvenih območjih brez javne kanalizacije kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje izgradnje MČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, kjer ni zgrajena in se ne bo gradila javna kanalizacija ali pa je projektantsko nesmiselno in ekonomsko neupravičeno graditi hišni priključek do javnega kanalizacijskega omrežja zaradi prevelike oddaljenosti, skladno s programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Škocjan.
– Tako je do sredstev upravičena tudi postavitev oziroma izgradnja MČN, ki pripada stanovanjski hiši, ki je oziroma je načrtovano, da bo oddaljena od javnega kanalizacijskega omrežja v primeru gravitacijskega priklopa do 150 metrov ter v primeru tlačnega priklopa do 100 metrov.
4. člen
Sredstva za izgradnjo MČN se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna Občine objavi župan na spletni strani in na oglasni deski Občine.
5. člen
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju občine Škocjan, in sicer za postavitev MČN na zemljišču, ki pripada temu stanovanjskemu objektu in temu objektu tudi služi. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MČN zgrajena. Soinvestitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Upravičenci do sredstev so lahko tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine Škocjan, pri katerih se dejavnost izvaja v stanovanjskih objektih in pri katerih imajo odpadne vode karakteristike komunalne odpadne vode.
6. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MČN mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, kot je predpisana v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MČN mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10);
– MČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z novelacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem programu vlagatelj pridobi osebno na Občini ali na Komunali Novo mesto d. o. o.. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
– na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MČN ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Komunala Novo mesto d. o. o. pogodbo o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave;
– lokacija objekta MČN ali priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967, za stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967 pa v skladu z določili prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajeni in evidentirani v uradnem zemljiškem katastru, če so stroški nastali po 1. 1. 2011.
7. člen
Razpis iz 4. člena tega pravilnika obsega:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog,
– ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa.
8. člen
Vlogi za pridobitev sredstev mora biti priloženo:
– osnovni podatki o MČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),
– račun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo del,
– izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
– izjava izvajalca del oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi,
– kopijo sklepa o registraciji izvajalca (dobavitelja), iz katerega je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti,
– kopija sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe za izdelavo ocene obratovanja in odvoz blata,
– dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
– certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod,
– izjava o zaključku naložbe,
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 31. 12. 1967, oziroma za stanovanjski objekt, zgrajen pred 31. 12. 1967, veljavno uporabno dovoljenje, izdano na podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1.
Vloge, ki bodo nepravočasne in kljub pozivu nepopolne ali vsebinsko ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, se s sklepom zavržejo. Nepopolne vloge bodo vlagatelji morali dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva.
9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki je odprt do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Škocjan oziroma najkasneje do 1. 11. v tekočem letu. Sofinancira se do 50 % oziroma do 1.000,00 € vrednosti investicije vključno z DDV. Sredstva se razdelijo med vlagatelje v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja.
Vloge obravnava in ugotavlja njihovo upravičenost do sredstev na podlagi javnega razpisa komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala po časovnem zaporedju prispetja. Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije v roku 15 dni izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.
10. člen
Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe. V kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora prejeta sredstva nemudoma vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
Strokovni in finančni nadzor pri izvajanju izgradnje MČN v Občini Škocjan izvajata strokovna služba občinske uprave in komisija.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2011
Škocjan, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost