Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3626. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj, stran 11060.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 30. 9. 2011 in nadaljevanju 5. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona ob HE Boštanj, v nadaljevanju program opremljanja (strokovne podlage, sept. 2011), tako da določa:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V. ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME
VI. KONČNE DOLOČBE.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
– prikaz vseh stroškov gradnje nove komunalne infrastrukture
– prikaz obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno infrastrukturo
– terminski plan izgradnje
– podlage za odmero komunalnega prispevka
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja:
– je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno javno gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izvedejo in služijo svojemu namenu,
– določa podrobnejša merila in pogoje za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Občino Sevnica in investitorji objektov, ki se priključujejo na predvideno in obstoječo komunalno infrastrukturo. Investitor oziroma investitorji bodo skladno s pogodbo opremili območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določajo pogodbe o opremljanju in program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka temelji na Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09) (v nadaljevanju Odlok o OPPN), ter strokovnih podlagah le-tega.
Območje urejanja Odloka o OPPN je določeno ureditveno območje ob naselju Boštanj predvideno za izvajanje poslovnih terciarnih dejavnosti. Meja območja urejanja leži med hidroelektrarno Boštanj na S (severni) strani, glavno cesto G1-5 Zidani Most–Boštanj–Drnovo na J (južni) strani, kmetijskimi zemljiškimi površinami na V (vzhodni) strani in obstoječim proizvodnim območjem Gramat z betonarno in staro traso dela glavne ceste na Z (zahodni) strani območja.
Velikost območja nove prostorske ureditve znaša 4,60 ha.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
V območju urejanja na zahodnem delu poteka dovozna cesta do energetskega objekta HE Boštanj. V ostalem delu območja ni zgrajenega prometnega omrežja. Na severozahodnem robu območja stoji obstoječa trafo postaja TP RE Boštanj. Preko območja poteka obstoječi javni vodovod do HE Boštanj. Preko zahodnega dela obravnavanega območja poteka SN elektrovod do obstoječe TP RE Boštanj ob HE Boštanj. SN elektrovod poteka ob glavni cesti G1-5 ob skrajnem južnem delu območja, na vzhodnem delu območja v varovanem koridorju poteka VN (110 kV) elektrovod do HE Boštanj. Obstoječe TK omrežje poteka ob dovozni cesti k HE Boštanj na zahodnem delu območja.
Obravnavano območje opremljanja ni komunalno opremljeno.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Program opremljanja obsega ureditev predvidene nove gospodarske javne infrastrukture na območju Odloka o OPPN in priključitev območja na javno vodovodno, kanalizacijsko in energetsko omrežje, omrežje zvez, ter glavno cesto G1-5 Zidani most–Drnovo. Program opremljanja vključuje tudi prenovo obstoječe komunalne infrastrukture, ki jo je potrebno rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih njenih delov in naprav. Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani na predvidene potrebe neposrednih uporabnikov objektov skladno z normativi in standardi in soglasji upravljavcev.
V programu opremljanja je skladno s prostorskimi akti in projektno dokumentacijo opredeljena izgradnja naslednje komunalne opreme s prometnim omrežjem I. etape po Odloku o OPPN:
– rekonstrukcija odseka glavne ceste G1-5 z zavijalnimi pasovi in na priključkih »B« in »D« ob PC HE Boštanj,
– rekonstrukcija obstoječega trikrakega križišča »B« z razširitvijo servisne ceste B in izgradnja hodnika za pešce v poslovno cono k HE Boštanj,
– izgradnja novega križišča »D« z novo servisno cesto D s hodnikom za pešce,
– izgradnja nove servisne ceste C s hodnikom za pešce in navezavo na severni strani na rekonstruirano servisno cesto B,
– izgradnja nove servisne ceste D s hodnikom za pešce,
– izgradnja nove servisne ceste E s hodnikom za pešce,
– izgradnja javne razsvetljave ob rekonstruiranem odseku G1-5,
– izgradnja javne razsvetljave ob servisnih cestah v PC ob HE Boštanj,
– izgradnja javnega vodovodnega omrežja z navezavo na javni vodovodni sistem Boštanj,
– izvedba priključkov novih objektov na javno vodovodno omrežje,
– izgradnja javnega meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema,
– izvedba priključkov novih objektov na javno kanalizacijsko omrežje,
– izgradnja novega napajalnega NN električnega voda z elektroenergetskimi priključki, s priključitvijo na obstoječo TP RE Boštanj, zaščita obstoječih SN elektro vodov, zaščita in varovanje križanj z VN 2x110 kV kabelskega elektroenergetskega podzemnega kablovoda,
– izgradnja novega TK in KATV telekomunikacijskega omrežja in zaščita obstoječega ob G1-5,
– izvedba varovanj in zaščite prenosnega plinovoda R42, odcep MRP Sevnica–MRP Radeče v zvezi vseh križanj s prometnicami in komunalnimi vodi.
V programu opremljanja je prikazana tudi tista komunalna infrastruktura, ki nima javnega statusa in se zanjo komunalni prispevek ne odmerja, vendar pa je ta predvidena s prostorskim aktom in v projektno tehnični dokumentaciji za gradnjo komunalne infrastrukture.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za vsako posamezno vrsto komunalne opreme obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje urejanja po Odloku o OPPN znašajo 1.383.116 EUR po cenah september 2011 iz projekta PGD za gradnjo komunalne infrastrukture v OPPN PC Boštanj in obsegajo stroške urbanistične, projektne in investicijske dokumentacije, ter stroške gradnje komunalne opreme. Za izračun skupnih stroškov nove komunalne infrastrukture so povzete projektantske ocene gradnje te infrastrukture iz projekta PGD za izdajo gradbenega dovoljenja št. projekta 050/10-P, november 2010 (rev. junij 2011), brez II. etape (krožišče), po veljavnem OPPN. Obračunski stroški gradnje nove infrastrukture so zmanjšani in znašajo 1.254.575 EUR. Obračunske stroške opremljanja v skladu z veljavno uredbo predstavljajo samo tisti stroški, ki so vezani na javno lokalno gospodarsko infrastrukturo. To pomeni, da so izločeni stroški izgradnje priključnih NN vodov, TK in KATV omrežja.
Tabela: Obračunski stroški za novo javno infrastrukturo
+---------------------------------------------------------------+
|Postavka                 Znesek     Delež|
+---------------------------------------------------------------+
|1. cestno omrežje            878.227    70,00 %|
|2. kanalizacija             222.773    17,76 %|
|3. vodovod                98.457     7,85 %|
|4. javna razsvetljava           55.118     4,39 %|
+---------------------------------------------------------------+
|SKUPAJ             EUR   1.254.575    100,00 %|
+---------------------------------------------------------------+
Skupni stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo so tudi obračunski stroški in znašajo 341.688 EUR po cenah z revalorizacijo indeksa rasti cen za nizko gradnjo (za leto 2008–2010) in zajemajo obstoječo infrastrukturo, ki odpade na obračunsko območje. Izračunani so na določeno skupno površino gradbenih parcel 31.851 m2 in predvideno neto površino vseh objektov 12.540 m2, po veljavnem Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica in Odloku o komunalnem prispevku v Občini Sevnica (oba Uradni list RS, št. 119/07, 68/08).
Tabela: Obračunski stroški za obstoječo javno infrastrukturo
+---------------------------------------------------------------+
|Postavka                         Znesek|
+---------------------------------------------------------------+
|1. Ceste                        192.731|
|2. Vodovod                        56.091|
|3. Kanalizacija                     91.768|
|4. Odlagališče                       610|
|5. Ekološki otoki                      488|
+---------------------------------------------------------------+
|Skupaj                    EUR    341.688|
+---------------------------------------------------------------+
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo nove lokalne javne komunalne infrastrukture v obračunskem območju zagotavljajo zavezanci kot investitorji poslovnih objektov na območju opremljanja, za svoj račun ter v dogovoru z upravljavci infrastrukturnih omrežij, in Občina Sevnica iz proračuna na račun komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci v obravnavanem območju.
Investitorjem poslovnih objektov se s pogodbo o opremljanju naloži obveznost izgradnje ter ureditve nove infrastrukture določene v OPPN PC ob HE Boštanj na podlagi 78. člena ZPNačrt, tako da zagotovijo opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja in terminskim planom. Podrobnosti bodo določene v pogodbi o opremljanju. Kolikor investitor ne pristopi k pogodbi o opremljanju, se odmeri komunalni prispevek za novo infrastrukturo v celoti, ter tako zbrana sredstva v proračunu nameni za izgradnjo te infrastrukture v območju opremljanja.
Glede na 1. točko 83. člena ZPNačrt se komunalni prispevek ne plača za gradnjo javne infrastrukture.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izgradnje je narejen na podlagi določene faznosti gradnje in možnosti financiranja s strani investitorjev glede načrtovane gradnje infrastrukture in poslovnih objektov v OPPN, pri čemer so bile upoštevane tudi smernice upravljavcev posameznih infrastrukturnih omrežij.
Okvirni terminski plan je sledeč:
I. etapa:
– pridobitev gradbenega dovoljenja
za infrastrukturo
I. faza (vzhodni in osrednji) del        oktober 2011
– ureditev in zavarovanje gradbišča        2011–2012
– zaščita in prestavitev obstoječe
infrastrukture                   2011–2013
– gradnja dovoznih cest              2012–2014
– gradnja poslovnih objektov na osrednjem
in vzhodnem delu                  2012–2015
– gradnja komunalne, elektroenergetske
infrastrukture, omrežja zvez ter priključitev
na javno gospodarsko infrastrukturo        2013–2015
II. etapa: od leta                2013 dalje
– pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnja objektov na osrednjem in zahodnem delu območja,
– ureditev ostale prometne infrastrukture, ureditev pločnikov in javne razsvetljave, končna izvedba dostopov in dovozov do novozgrajenih stavb,
– po potrebi v II. fazi glede na prestavitev cestnega priključka za naselje Boštanj in v zvezi z gradnjo trgovskega objekta z živili je na mestu obstoječega trikrakega križišča »B« predvidena izdelava krožišča z novo povezavo za naselje Boštanj.
Podrobnejši terminski plan izgradnje oziroma prenove komunalne infrastrukture bo sestavni del pogodbe o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne izvedbe objektov in komunalne opreme na območju opremljanja. Možna so odstopanja od poteka predvidenih vodov pod pogojem, da le-ta ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vsebovati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero in izračun komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,7:0,3,
– da je faktor dejavnosti po enotni klasifikaciji objektov CC-SI za 125 – industrijske stavbe in skladišča Kdej = 1,2.
– v skladu s 6. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture izračuna na naslednji način:
KP(ij) = ((A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)) x I
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju
A(parcela) =  površina gradbene parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka 0,7
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka 0,3
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta komunalne opreme
j =       posamezno obračunsko območje
I=       indeks rasti cen za nizko gradnjo.
Celotni komunalni prispevek KP se izračuna na naslednji način:
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v novo komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: Obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+---------------------------------------------------------------+
|     Postavka            Cp(ij)    Ct(ij)  |
|                    (EUR/m2)   (EUR/m2) |
+---------------------------------------------------------------+
|1. cestno omrežje              27,58    70,03|
|2. kanalizacija                6,99    17,77|
|3. vodovod                  3,09     7,85|
|4. javna razsvetljava             1,73     4,40|
+---------------------------------------------------------------+
|SKUPAJ              EUR    39,39    100,05|
+---------------------------------------------------------------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, na katero se infrastrukturno navezuje območje urejanja in za katero so bile v programu opremljanja za območje Občine Sevnica določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka. Osnova za določitev skupnih in obračunskih stroškov je program opremljanja za območje celotne Občine Sevnica in površine predvidenih novih objektov s pripadajočimi gradbenimi parcelami v območju urejanja po OPPN.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: Obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+-----------------------------------+---------------------------+
|                  | Revalorizirana vrednost |
|                  +--------------+------------+
|       Postavka       |  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|                  |  (EUR/m2)  | (EUR/m2) |
+-----------------------------------+--------------+------------+
|1. Ceste                 4,24     26,11  |
|2. Vodovod                1,33     7,05  |
|3. Kanalizacija             2,26     11,00  |
|4. Odlagališče              0,01     0,10  |
|5. Ekološki otoki            0,01     0,07  |
+---------------------------------------------------------------+
|SKUPAJ           EUR     7,85     44,33  |
+---------------------------------------------------------------+
Upoštevaje opredeljena merila in pogoje iz programa opremljanja, ter veljavno zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka, se odmeri celotni komunalni prispevek, ki bremeni investitorja objekta na območju opremljanja, kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za novo in obstoječo komunalno infrastrukturo, na podatke o predvidenem objektu in gradbeni parceli iz projekta za izdajo gradbenega dovoljenja, in na vlogo investitorja ali po obvestilu pristojne upravne enote v upravnem postopku.
15. člen
(revaloriziranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere in izdaje odločbe po upravnem postopku indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, za revaloriziranje obračunskih stroškov obstoječe infrastrukture, po potrebi pa tudi za revalorizacijo obračunskih stroškov za novo infrastrukturo.
Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani po cenah iz strukture cene na dan 1. 1. 2008 po veljavnem odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica in v tem programu revalorizirani z indeksom rasti cen za nizko gradnjo za obdobje 2008–2010.
V. ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
16. člen
(pogodba o opremljanju in znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje z novo infrastrukturo na lastne stroške v roku in obsegu kot to določa program opremljanja.
Skladno z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja za novo infrastrukturo, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, prenosom zemljišča na katerem je komunalna infrastruktura, in neodplačnim prenosom komunalne infrastrukture v javno last, ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora Občine Sevnica.
18. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0126/2009
Sevnica, dne 7. oktobra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost