Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3625. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2011, stran 11059.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 30. 9. 2011, nadaljevanje 5. 10. 2011, sprejel
O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2011
1. člen
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 63/11) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2011 je določen:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  (v evrih)|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/podskupine kontov         |   Proračun|
|   |                     |  leta 2011|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  18.047.554|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  13.950.540|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.250.817|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  11.276.017|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   502.550|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   472.250|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.699.723|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.348.003|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    4.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    14.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    97.990|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   235.530|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    85.788|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    25.788|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    60.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.011.226|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.508.489|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.502.737|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  17.550.497|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.820.419|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   814.203|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   127.364|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.342.715|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   172.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   363.237|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.490.143|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   574.331|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  3.666.749|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   270.969|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.978.094|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  7.069.553|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  7.069.553|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   170.382|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi proračunskim |      0|
|   |upor.                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    37.200|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   133.182|
|   |upor.                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ |   497.057|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   330.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   330.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   330.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   827.057|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   827.057|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   827.057|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |      0|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –497.057|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –497.057|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se številka »280.000« spremeni v »330.000«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2011
Sevnica, dne 7. oktobra 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost