Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3608. Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje, stran 10950.

Na podlagi šestega odstavka 58. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejši način izdaje dovoljenja za prebivanje, obrazce prošenj za izdajo in podaljšanje dovoljenja za prebivanje, obrazce potrdil o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje, način označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje in ceno dovoljenja za prebivanje.
(2) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2002), spremenjene z Uredbo Sveta ES št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav, določa način zajemanja prstnih odtisov in ustreznost fotografije.
2. člen
Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje se vloži na ustreznem obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika. O vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje oziroma za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ter o dovoljenem bivanju tujca v Republiki Sloveniji, se tujcu izda potrdilo na obrazcu iz priloge št. 2 tega pravilnika.
3. člen
Dovoljenje za prebivanje se izda v obliki samostojne listine kot izkaznica (v nadaljnjem besedilu: izkaznica dovoljenja za prebivanje), določeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2002), spremenjeno z Uredbo Sveta ES št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav, v formatu ID 1, velikosti 85,60 X 53,98 mm.
4. člen
Materiali za izdelavo izkaznice dovoljenja za prebivanje, vgradnja pomnilniškega medija ter zapisi na izkaznici ter pomnilniškem mediju morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju zagotavljajo uporabo izkaznice za obdobje njene veljavnosti.
5. člen
(1) Normalno ravnanje z izkaznico dovoljenja za prebivanje pomeni, da se izkaznice ne upogiba, ne izpostavlja ekstremnim temperaturam in vlagi, elektromagnetnim valovanjem, agresivnim kemikalijam ter da se jo zaščiti pred mehanskimi poškodbami.
(2) Dolžno skrbnost pri ravnanju z izkaznico dovoljenja za prebivanje ugotavlja upravna enota na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih je ob naznanitvi pogrešitve izkaznice dovoljenja za prebivanje navedel tujec oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev izkaznice dovoljenja za prebivanje v okoliščinah, na katere tujec ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki jih tujec kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, se obravnava kot ravnanje z dolžno skrbnostjo. Pogrešitev izkaznice dovoljenja za prebivanje zaradi malomarnega ravnanja se obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti.
6. člen
(1) Tujec mora prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje predložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, ki jo izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Če tujec predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča fotografij.
7. člen
(1) Fotografija mora kazati pravo podobo tujca, ne sme biti retuširana, poškodovana in ne sme imeti madežev.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo in sicer:
– podoba obraza na fotografiji mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70 % do največ 80 % fotografije, kar ustreza višini 32–36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alinee;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, tujec mora gledati naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50 % in največ 70 % višine fotografije, od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so poškodbe očesa);
– tujec mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svojih običajih kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, lahko prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje priložijo fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografiran z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza.
(3) Pri tujcih do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati 50–80 % fotografije, kar ustreza višini 22–36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40 % in največ 70 % višine fotografije, od spodnjega roba.
(4) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni v prvi alinei drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza, položaju ust in smeri pogleda.
8. člen
(1) K prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje mora tujec, ki je dopolnil starost 6 let, dati dva prstna odtisa. Ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca, ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniškem mediju, se zajameta z elektronsko napravo za zajem prstnih odtisov.
(2) Če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne kakovosti, se zajame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se lahko zajame le en prstni odtis.
(3) Upravna enota v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje oziroma evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje označi prst in roko, iz katere je bil prstni odtis zajet.
(4) Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi prošnje ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni (kot npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi, ipd.) ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče ozdraviti (kot npr. oseba brez prstov na roki ali brez roke) se to označi v evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje oziroma evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje, tujcu pa se izkaznica dovoljenja za prebivanje izda zgolj z biometričnim podatkom enega prstnega odtisa oziroma brez biometričnega podatka prstnih odtisov.
(5) Upravna enota lahko v primeru dvoma o obstoju zdravstvenih razlogov iz prejšnjega odstavka od tujca zahteva zdravniško potrdilo o zdravstvenih razlogih za nezmožnost zajema prstnih odtisov.
9. člen
Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje je 12,00 eura.
10. člen
Upravna enota prenehanje izkaznice dovoljenja za prebivanje, ki je prenehalo veljati in izkaznice dovoljenja za prebivanje, katere veljavnost je potekla, označi tako, da izkaznico dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija in jo pošlje v uničenje izvajalcu, ki ga je, minister, pristojen za notranje zadeve, izbral za izdelavo in personalizacijo izkaznice dovoljenja za prebivanje.
11. člen
Prilogi št. 1 in 2 sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljeni skupaj z njim.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za označitev prenehanja dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki nalepke, določene z Navodilom o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00, 43/04 in 70/07) se uporablja prvi odstavek 4. člena Navodila o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 45/00, 43/04 in 70/07).
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter načinu zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 35/11).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati 27. oktobra 2011.
Št. 007-282/2011 (121-01)
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EVA 2011-1711-0030
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost