Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3556. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA, stran 10883.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 29. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu SOČA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Soča v Idriji (v nadaljevanju: OPPN SOČA), ki ga je izdelala družba KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, pod številko 10S22000027, februar 2011.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN SOČA)
OPPN SOČA določa mejo ureditvenega območja, funkcijo in lego območja, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov z okolico, pogoje za komunalno in prometno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, obveznosti investitorja in izvajalcev, dovoljena odstopanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(pomen izrazov)
Izraz, uporabljen v tem odloku ima naslednji pomen:
– gradbena meja (GM) – je črta, ki jo novogradnje ne smejo preseči lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost.
4. člen
(sestavni deli OPPN SOČA)
OPPN SOČA vsebuje tekstualni in kartografski del ter priloge z naslednjo vsebino:
A.  SPLOŠNI IN UVODNI DEL
B.  BESEDILO ODLOKA
C.  BESEDILO OPPN SOČA
1   PROSTORSKA UREDITEV
   1.1  OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S
       PODROBNIM NAČRTOM
   1.2  OBMOČJE PROSTORSKEGA NAČRTA
   1.3  OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S
       SOSEDNJIMI OBMOČJI
   1.4  OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
   1.5  POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
2   INFRASTRUKTURA
   2.1  ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
       PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
       INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
   2.2  POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
   2.3  POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
3   VARSTVO NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO
   PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
   3.1  REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
       KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJA OKOLJA, NARAVNIH
       VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER
       VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
4   ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
   4.1  DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH IN
       OBLIKOVNIH TEHNIČNIH REŠITEV
D.  KARTOGRAFSKI DEL OPPN SOČA
1.  Izsek iz prostorskega plana Občine Idrija M 1:500
2.  Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela OPN
   Občine Idrija M 1:500
3.  Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
   M 1:500
4.  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
   M 1:500
5.  Zazidalna situacija na nivoju pritličja M 1:500
6.  Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja
   objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
   grajeno javno dobro
7.  Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih
   virov in ohranjanje narave M1:500
8.  Prikaz ureditev potrebnih za obrambo in varstvo pred
   naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
   pred požarom M 1:500
E.  PRILOGE OPPN SOČA
1.  Povzetek za javnost
2.  Izvlečki iz hierarhično višjih prostorskih aktov
3.  Smernice nosilcev urejanja prostora
4.  Obrazložitev in utemeljitev postopka priprave OPPN SOČA
F.  SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
5. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje OPPN SOČA se nahaja neposredno ob starem mestnem jedru in obsega del kvalitetnega mestnega prostora, ki ga omejujejo vodotok Nikova, Mestni trg in Rožna ulica, katere del je vključen v OPPN SOČA.
Z OPPN SOČA se urejajo posegi v prostor na parcelah (delno ali v celoti), vse k.o. Idrija mesto: 1352, 1353, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1354/5, 1355, 1356 in 2687/1.
Površina ureditvenega območja je 3439 m2.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(namembnost v območju OPPN SOČA)
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija so zemljišča po osnovni namenski rabi opredeljena kot stavbna zemljišča s podrobnejšo namensko rabo območje centralnih dejavnosti.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Zazidalna zasnova
V območju OPPN SOČA so predvidene sledeče gradnje:
– objekt »VILA TREVEN« – novogradnja,
– objekt »SOČA« – rekonstrukcija,
– obstoječi garažni objekt – rušitev in novogradnja.
Zasnova zunanje ureditve
Nezazidane površine so obdelane kot prometne in manipulacijske površine ter zelenice z otroškimi igrali.
Nezahtevni objekti
V območju urejanja je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih objektov:
– otroška igrala,
– klopi in ostala parkovna oprema,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– ekološki otok,
– pomožni cestni objekti: objekti za odvodnjavanje, objekti javne razsvetljave,
– pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, priključek na toplovod,
– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje,
– dovoljena je ureditev odprtega letnega vrta ob objektu »SOČA«.
Gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe in ograjevanje parcel ni dovoljeno.
8. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Podrobnejša namenska raba objektov znotraj ureditvenega območja je: stanovanjska, poslovna, trgovska, gostinska in druga mirna obrt.
Novogradnje
Novogradnje naj sledijo mesto tvorni pozidavi s poslovno stanovanjsko namembnostjo, v smislu postavitve v prostor in oblikovanju stavbnih mas. Število etaž je max. K+P+2+M. V novogradnji ob objektu Soča je možna ureditev pokritih parkirnih mest za osebna vozila v nivoju pritlične etaže.
Pritlični etaži objekta Vila Treven in objekta Soča sta namenjeni poslovni dejavnosti (pisarne, trgovine, gostinski lokali in druga mirna obrt).
Dovoljena je gradnja strešnih frčad in vgradnja strešnih oken. Oblikovanje zunanje podobe novogradenj v območju OPPN SOČA naj sledi smernicam Ministrstva za kulturo RS.
Obnova in rekonstrukcija obstoječih objektov
Pri obnovi, vzdrževanju in rekonstrukciji obstoječih objektov (rekonstrukcija se izvaja v okviru obstoječih gabaritov) v območju OPPN SOČA je potrebno vse posege izvajati v skladu z upoštevanjem varstvenih režimov, ki veljajo za posamezne objekte.
Za objekte, ki so evidentirani v registru nepremične kulturne dediščine je potrebno k načrtovanim posegom pridobiti soglasje pristojnega organa.
Nezahtevni objekti
Možna je postavitev nezahtevnih objektov, ki jih določa 7. člen tega odloka.
Zunanje površine
Površine, ki so namenjene komunikaciji (ulica, parkirišče, pločniki, letni vrt) naj bodo obdelane v asfaltu ali tlakovane. Ostale proste površine pa naj se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim drevjem, grmovnicami in ostalim zelenjem.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
9. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Glavni dovozi in dostopi za prebivalce, dostavo in intervencijo so urejeni iz Rožne ulice. Ureditev prometa po ulici je lahko dvosmerna ali enosmerna.
Parkirišče je urejeno za potrebe prebivalcev stanovanjskega dela znotraj območja OPPN SOČA in za stranke poslovnih in trgovsko gostinskih lokalov.
Pri ureditvi območja OPPN SOČA mora biti zagotovljeno nemoteno odvijanje prometa, prometno-varnostne razmere za vse udeležence v prometu ter nemoten in neoviran dostop za intervencijska vozila.
10. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)
Splošno
OPPN SOČA podaja samo konceptualne rešitve za izvedbo komunalne, energetske in ostale infrastrukture. Natančne rešitve je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve OPPN SOČA. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN SOČA (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.
Obravnavano območje je komunalno opremljeno, zato je potrebno pri priključitvi predvidene gradnje upoštevati vse komunalne vode na območju. Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in kanalizacije v območju OPPN SOČA mora projektant sodelovati z upravljavcem javnega vodovoda in kanalizacijskega sistema.
Gospodarska infrastruktura se praviloma izvede v cestnem telesu. V fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki med posameznimi vodi v vertikalnem in horizontalnem smislu.
Vodovodno omrežje
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SOČA, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca vodovoda.
Kanalizacija (fekalna, meteorna)
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SOČA, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca kanalizacije.
Elektroenergetsko omrežje
Objekti na območju OPPN SOČA se napajajo iz bližnje TP Bašerija. Če bi prišlo pri urejanju območja in pri novogradnji do potrebe po večji odjemni moči, se bo nadgradilo obstoječo TP in obstoječo kabelsko kanalizacijo. Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN SOČA, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca električnega omrežja.
Energetsko omrežje
Za ogrevanje in za potrebe gospodinjstev je možna uporaba energenta – plin, lahko kurilno olje in biomasa.
V območju OPPN SOČA je delno že zgrajeno plinovodno omrežje. Novo plinovodno omrežje se predvidi do vseh objektov.
Objekte na območju OPPN SOČA je možno v bodočnosti priključiti na sistem daljinskega ogrevanja in v ta namen zgraditi ustrezen cevovod (iz centralne kotlarne) v cestnem telesu ali v zračnem prostoru vodotoka Nikova.
Telekomunikacijsko omrežje
Območje OPPN SOČA se v celoti napaja iz FL (funkcijska lokacija) Idrija na Lapajnetovi ulici. Primarni kabli so položeni v kabelsko kanalizacijo po Rožni ulici in služijo za povezavo do priključnih omar. OPPN SOČA se napaja iz priključne omare na naslovu Mestni trg 12.
Za območje OPPN SOČA je potrebno izvesti projekt optičnih telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov na omrežje Telekoma Slovenije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam od pristojnih upravljavcev.
Kabelska televizija (CATV)
Na območju OPPN SOČA poteka razvod CATV. Vse nove priključke je potrebno izvesti na podlagi soglasja upravljavca tega omrežja.
Javna razsvetljava
Na območju OPPN SOČA je urejena javna razsvetljava, ki naj se prilagodi bodoči ureditvi v soglasju s pristojnim upravljavcem.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
11. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
Ohranjanje narave
Na območju OPPN SOČA ni prisotnih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Varstvo voda in podtalnice
Vsi novo zgrajeni objekti s pripadajočo interno infrastrukturo morajo biti, skladno s področno zakonodajo, odmaknjeni 5 m od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka Nikova. Ureditev struge Nikove na odseku znotraj OPPN SOČA je potrebno ohraniti v obstoječem slogu dvojnega profila. Elementi zunanje ureditve ne smejo onemogočati razlivanja in prostega pretoka voda proti strugi Nikove in dostopa do vodnega in priobalnega zemljišča.
Urejeno mora biti odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi, to pomeni, da mora biti priključeno na javni kanalizacijski sistem.
Voda s parkirišč in ostalih prometnih površin mora biti priključena prek lovilcev olj.
Projektna dokumentacija za posamezne objekte, za pridobitev soglasja upravljavca, mora vsebovati ustrezne projektne rešitve za odvajanje odpadnih voda s priloženimi detajli.
V času gradnje je dovoljena postavitev kemičnih stranišč.
Varstvo pred hrupom
Stopnja hrupa na območju OPPN SOČA ne sme presegati parametrov, ki veljajo za III. območje varstva pred prekomernim hrupom – mestno središče.
Varstvo pred onesnaženjem zraka
Za ogrevanje predvidene pozidave naj se izbirajo ekološko sprejemljivi energenti in naj se, v smislu varstva zraka pred prekomernimi emisijami iz dimnih naprav, izvedejo ustrezni ukrepi.
Ravnanje z odpadki
Zbiranje in ločevanje odpadkov ter odvoz mora biti urejen s pooblaščenim koncesionarjem na območju OPPN SOČA.
Za zbiranje ločenih frakcij odpadkov (papir, plastika, steklo, bio odpadki) bo v okviru pozidave urejen ekološki otok. Izvedba ekološkega otoka je lahko nadzemna ali podzemna. Število, tip in vrsto posod za zbiranje odpadkov določi upravljavec odvoza odpadkov. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ 5 m od transportne poti vozila.
12. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN SOČA se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:
– EŠD 182 – Idrija – Mestno jedro,
– EŠD 185 – Idrija – Rudnik živega srebra.
Predvideni posegi so znotraj območja, ki je na podlagi 9. člena ZVKD-1 vpisano v Register nepremične kulturne dediščine z evidenčno številko EŠD 182 Idrija – Mestno jedro. Na območju veljajo določila Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) in Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 66/01, 55/02, 16/08, 20/09).
K vsem projektnim rešitvam je potrebno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti kulturno varstveno soglasje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
13. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi nesrečami)
Obramba
Za območje OPPN SOČA ni predvidenih ukrepov za obrambo.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za potrebe zaščite in reševanja morajo biti objekti projektirani potresno varno z upoštevanjem lokalne potresne ogroženost in statično utrjeno prvo ploščo. Obravnavano območje ni ogroženo glede poplav, erozije, plazov in visoke podtalnice.
Požarna zaščita
V okviru zaščite pred požarom mora biti na območju OPPN SOČA v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva pred požarom zagotovljena varnost v smislu odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, morajo biti upoštevani predpisi za gradnjo hidrantnega omrežja in upoštevani predpisi za zagotavljanje neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila. Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno upoštevati Tehnične smernice o požarni varnosti v stavbah in glede na značaj stavbe, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati potrebne elaborate.
Intervencijske poti in površine
V okviru zunanje ureditve OPPN SOČA mora biti zagotovljena površina za intervencijsko gasilsko vozilo in dovoz za ostala intervencijska in reševalna vozila.
Hidrantno omrežje
Voda za gašenje požara je zagotovljena iz obstoječega hidrantnega omrežja.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN SOČA
14. člen
(etapnost)
Dovoljena je fazna gradnja stavb in gradbeno inženirskih objektov. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izgradnjo infrastrukture tako, da je omogočeno funkcioniranje posameznega zgrajenega objekta in je dimenzionirana na končno stanje.
15. člen
(dovoljena odstopanja)
OPPN SOČA v pisnem in kartografskem delu prikazuje okvirne velikosti tlorisnih površin znotraj gradbenih mej in določa maksimalne višinske gabarite predvidenih novogradenj, obenem pa tudi določa odmike od prometnih površin in odmike med objekti.
Dovoljena so odstopanja od okvirjev gradbenih mej in območja OPPN SOČA.
V smislu dovoljenih odstopanj so mišljeni izvengabaritni elementi stavb (napušči, nadstreški, diferenčne stopnice, vetrolovi, balkoni, lože …) in konzolno oblikovani stavbni deli, ki presegajo gabarite pritličja in mejijo na javne površine in tako lahko tudi posegajo v zračni prostor le-teh. Konzolni previsi stavbnih delov so lahko široki do 2,5 m, višinsko pa lahko obsegajo celotno višino fasade nad pritličjem.
Previsni deli objektov nad javnimi površinami morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih površin (dež, sneg, ledene sveče) in, da ne ovirajo vožnje vozil in delovanja interventnih in gasilskih vozil.
Kot odstopanja so dovoljene:
– spremembe tlorisnih dimenzij znotraj območja določenih gradbenih mej in znotraj območja določenih višinskih gabaritov objektov,
– odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN SOČA in so za izvedbo le teh pridobljena ustrezna soglasja,
– gradnja kletne etaže izven gradbenih mej.
Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije OPPN SOČA in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.
16. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Obveznost investitorja in izvajalca je izgradnja objektov v skladu z določili OPPN SOČA.
Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroči čim manj prekomernega hrupa in prahu.
V času gradnje je potrebno zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem.
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Za časa gradnje mora biti omogočen neoviran dostop do sosednjih objektov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
18. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN SOČA)
Po realizaciji OPPN SOČA v celoti (oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN SOČA) veljajo na tem območju določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11) in sicer merila in pogoji za osrednje območje centralnih dejavnosti.
Na stavbah in komunalni infrastrukturi so dopustna redna in investicijsko vzdrževalna dela.
Gradnja pomožnih objektov ni dovoljena razen nezahtevnih objektov, ki jih določa 7. člen tega odloka in izvengabaritnih elementov stavb, ki jih določa 15. člen tega odloka.
19. člen
(vpogled v OPPN SOČA)
OPPN SOČA je na vpogled pri Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija in na Upravni enoti Idrija.
20. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0007/2009
Idrija, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti