Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2781. Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote, stran 8556.

Na podlagi četrtega odstavka 70. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 ─ uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi VIII. poglavja Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 ─ uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(sklep Vlade Republike Slovenije)
(1) Letno kvoto oseb, ki se jim na podlagi 70. člena zakona prizna status begunca, lahko na predlog ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), s sklepom določi Vlada Republike Slovenije.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom določi tudi število oseb, ki jim je v drugi državi članici Evropske unije že priznana mednarodna zaščita in izpolnjujejo pogoje za priznanje mednarodne zaščite po zakonu, in ki se jim na podlagi 73.a člena zakona lahko prizna mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji.
(3) Vlada Republike Slovenije v sklepu iz prvega in drugega odstavka tega člena opredeli državo ali del države, iz katere bodo osebe iz VIII. poglavja zakona sprejete v Republiko Slovenijo, določi število sprejetih oseb ter po potrebi tudi kategorijo sprejetih oseb.
(4) V sklepu iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko Vlada Republike Slovenije skladno s poslovnikom vlade imenuje delovno skupino za izvedbo sklepa, ki je sestavljena iz predstavnikov ministrstva, ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ministrstva, pristojnega za zdravje, ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva, pristojnega za šolstvo, in policije.
3. člen
(sklenitev dogovora)
Za izvajanje sklepa iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena lahko Vlada Republike Slovenije sklene dogovor o oblikah in načinih sodelovanja z drugimi državami članicami Evropske unije, institucijami Evropske unije ali mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju mednarodne zaščite in migracij.
II. IZVEDBA POSTOPKA
4. člen
(ugotavljanje dejanskega stanja)
(1) Ministrstvo v primerih iz 70. člena zakona pogoje za priznanje statusa begunca, določene v 71. členu zakona, ugotavlja na podlagi prošnje iz 43. člena zakona, morebitnega osebnega razgovora iz 45. člena zakona in poročila iz 72. člena zakona, ki se izda za vsak primer posebej.
(2) V primerih iz 73.a člena zakona ministrstvo pogoje za priznanje mednarodne zaščite, določene v 71. in 73.a členu zakona, ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo pridobi druga država članica Evropske unije, in prošnje iz 43. člena zakona.
5. člen
(odločanje v postopku)
(1) Če ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz VIII. poglavja zakona, ravna v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 52. člena zakona in osebi prizna mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji.
(2) Odločba, s katero se osebi iz prejšnjega odstavka prizna mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji, mora biti vročena pred prihodom osebe v Republiko Slovenijo.
6. člen
(zdravstveni pregled)
(1) Pred prihodom v Republiko Slovenijo mora biti oseba, ki bo sprejeta v Republiko Slovenijo, zdravstveno pregledana.
(2) Zdravstveni pregled obsega anamnezo, klinični pregled, osnovne laboratorijske preiskave krvi in rentgensko slikanje pljuč.
(3) V okviru anamneze je treba ugotoviti predvsem:
– ali ima oseba nalezljivo bolezen,
– ali je prenašalka nalezljivih bolezni in ali je bila v stiku s prenašalci nalezljivih bolezni,
– katera cepljenja je opravila.
(4) V okviru kliničnega pregleda je treba pregledati kožo, vidne sluznice, žrelo, bezgavke in dihala ter ugotoviti sposobnost za prevoz v Republiko Slovenijo.
7. člen
(posredovanje informacij)
(1) Za osebe, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi VIII. poglavja zakona, ministrstvo pred njihovim prihodom v Republiko Slovenijo organizira informativno predavanje, ki poteka s sodelovanjem tolmača za jezik, ki ga osebe razumejo.
(2) Informativno predavanje iz prejšnjega odstavka obsega splošne informacije o Republiki Sloveniji, kulturnih značilnostih in navadah, vključno z informacijami o prepovedi poligamije in o enakosti spolov.
(3) V okviru informativnega predavanja iz prvega odstavka tega člena se osebam posredujejo tudi informacije o pravicah in dolžnostih oseb s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji.
(4) Razumevanje informacij, posredovanih v okviru informativnega predavanja, oseba potrdi s svojim podpisom.
8. člen
(napotitev)
(1) Za izvedbo II. poglavja te uredbe lahko ministrstvo napoti uradne osebe ministrstva v državo, iz katere bodo osebe iz VIII. poglavja zakona sprejete v Republiko Slovenijo.
(2) Napotitev iz prejšnjega odstavka se lahko organizira v sodelovanju z drugimi državami in institucijami Evropske unije ter mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju mednarodne zaščite in migracij.
(3) Sredstva za izvedbo določb tega člena uredbe zagotovi ministrstvo.
III. PRIHOD V REPUBLIKO SLOVENIJO IN INTEGRACIJSKI UKREPI
9. člen
(prihod v Republiko Slovenijo)
(1) Osebi, ki je v Republiko Slovenijo sprejeta na podlagi 70. člena zakona, se pred prihodom v Republiko Slovenijo izda potovalni dokument.
(2) Prihod v Republiko Slovenijo organizira ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve, in policijo.
10. člen
(pomoč pri integraciji)
(1) Osebam, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi VIII. poglavja zakona, se z dnem prihoda v Republiko Slovenijo zagotovi uvajalno obdobje, ki traja tri mesece.
(2) Uvajalno obdobje iz prejšnjega odstavka obsega orientacijski program, ki je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji. Sredstva za pripravo in izvajanje orientacijskega programa zagotavlja ministrstvo.
(3) Izvajalce orientacijskega programa izbere ministrstvo na podlagi javnega razpisa, v katerem določi vsebino in trajanje orientacijskega programa, ki sta odvisna od dejanskih potreb sprejetih oseb.
(4) Osebe iz prvega odstavka so z dnem prihoda v Republiko Slovenijo in za čas uvajalnega obdobja upravičene do nastanitve v integracijski hiši oziroma drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva. Sredstva za plačilo stroškov nastanitve zagotavlja ministrstvo.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-9/2011
Ljubljana, dne 20. julija 2011
EVA 2011-1711-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister