Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2303. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti o podaljšanju uporabe delovnopravnih standardov iz Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 6600.

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbeni stranki
kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje celulozne, papirne in papirno predelovalne industrije Slovenije, ter
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in papir
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– PERGAM, Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
Sklepata naslednjo
K O L E K T I V N O P O G O D B O
celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti o podaljšanju uporabe delovnopravnih standardov iz Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/09, 65/09)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
– da je Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/09, 65/09) prenehala veljati na podlagi odpovedi, določbe normativnega dela kolektivne pogodbe pa so se uporabljale še do 28. 2. 2011;
– da sta pogodbeni stranki s posebno kolektivno pogodbo uredili medsebojne odnose in pravice delavcev in delodajalcev od 1. 3. 2011 do 31. 5. 2011;
– da pogodbeni stranki želita v prid socialnega miru urediti medsebojne odnose in pravice delavcev in delodajalcev do 30. 9. 2011 na enak način;
– da želita pogodbeni stranki do navedenega roka zagotoviti delavcem in delodajalcem pravice, ki jim jih je zagotavljala navedena odpovedana kolektivna pogodba.
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za delodajalce, člane podpisnikov, ki opravljajo celulozno, papirno in papirno predelovalno dejavnost z naslednjimi šiframi podrazreda dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 17.110 – Proizvodnja vlaknin,
– 17.120 – Proizvodnja papirja in kartona,
– 17.210 – Proizvodnja valovitega papirja in kartona, ter papirne in kartonske embalaže,
– 17.220 – Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja,
– 17.230 – Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja,
– 17.240 – Proizvodnja tapet,
– 17.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona.
3. člen
Osebna veljavnost
Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije.
Za poslovodne delavce in prokuriste kolektivna pogodba ne velja v delu, ki se nanaša na:
– pogoje in omejitve delovnega razmerja za določen čas,
– delovni čas,
– zagotavljanje odmorov in počitkov,
– plačilo za delo,
– disciplinsko odgovornost,
– prenehanje pogodbe o zaposlitvi, če se stranki pogodbe o zaposlitvi ne dogovorita drugače.
Kolektivna pogodba velja tudi za učence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju.
4. člen
Časovna veljavnost
Pogodba je sklenjena za določen čas od 1. 6. 2011 do 30. 9. 2011.
Določbe normativnega dela kolektivne pogodbe se uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj en mesec po prenehanju veljavnosti.
V času trajanja te kolektivne pogodbe se pogodbeni stranki strinjata, da ne bodo potekala pogajanja za dejansko zvišanje plač pri delodajalcih.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA IN DELAVCEV
5. člen
Pravice in obveznosti delodajalca in delavcev
Glede pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev:
– pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,
– med trajanjem delovnega razmerja in
– v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
– plačilom za delo ter drugimi osebnimi prejemki in povračili stroškov v zvezi z delom,
– varnostjo in zdravjem pri delu in
– druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci in delavci,
– ter pravice v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu se uporabljajo določbe normativnega dela Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, s spremembami in dopolnitvami), ne glede na veljavnost kolektivne pogodbe navedene v tem členu, kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se glede izhodiščnih plač po tarifnih razredih in osnovnih plač uporabljajo določbe 2., 3. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS,. št. 91/10), ne glede na veljavnost aneksa, navedenega v tem odstavku.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
6. člen
Izvajanje kolektivne pogodbe
Stranki kolektivne pogodbe se zavezujeta, da bosta medsebojne pravice in obveznosti izvrševali v dobri veri.
7. člen
Sprememba kolektivne pogodbe
Vsaka izmed pogodbenih strank lahko predlaga spremembe kolektivne pogodbe.
8. člen
Reševanje kolektivnih delovnopravnih sporov
Kolektivni delovnopravni spori v zvezi s to kolektivno pogodbo se rešujejo na način določen z zakonom, ki ureja kolektivne pogodbe.
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Končne določbe
Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank, veljati in uporabljati pa se začne s 1. 6. 2011.
Za vpis pogodbe v evidenco kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in objavo v Uradnem listu RS poskrbi Združenje delodajalcev Slovenije, stroške vpisa in objave pa si podpisniki delijo v enakih deležih.
Ljubljana, dne 23. maja 2011
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in papirno predelovalno industrijo Slovenije
Predsednik upravnega odbora
Jožica Stegne l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik odbora sekcije
Milan Lukič l.r.
 
KSS PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
Predsednik
Stane Ravnikar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 8. 6. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-23 o tem, da je Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti o podaljšanju uporabe delovnopravnih standardov iz Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavosti (Uradni list RS, št. 14/09, 65/09) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/9.