Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2322. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok, stran 6642.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07 in 107/10) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 7. redni seji dne 15. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopke za zagotavljanje brezplačnega prevoza šolskih otrok s stalnim prebivališčem v Občini Gorje v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
2. člen
S tem pravilnikom Občina Gorje določa:
– uporabnike storitev brezplačnega prevoza,
– upravičence do sredstev za brezplačni prevoz,
– območje izvajanja storitev,
– financiranje storitev in
– drugo v skladu s šolskimi prevozi.
3. člen
Uporabniki storitev po tem pravilniku so učenci Osnovne šole Gorje ter otroci s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi. Šoloobvezni otroci morajo imeti stalno bivališče v Občini Gorje.
4. člen
Šolski prevozi se izvajajo na območju celotne Občine Gorje.
Za otroke s posebnimi potrebami se izvaja storitev tudi izven območja Občine Gorje v skladu z odločbo o usmeritvi.
5. člen
Šolske prevoze za prevoz šoloobveznih otrok opravlja izvajalec storitev, izbran na podlagi javnega naročila. Financirajo se iz sredstev proračuna Občine Gorje. Cena šolskih prevozov se z izvajalcem storitev usklajuje enkrat letno, in sicer ob začetku novega šolskega leta, pri čemer se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin.
Ostala povračila prevoznih stroškov se staršem sofinancirajo na naslednji način:
– Učencu, ki obiskuje osnovno šolo izven matičnega šolskega okoliša, pripada povračilo stroškov v višini, kot bi mu pripadalo, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem prebiva.
– V primeru, da ni možno ponuditi organiziranega šolskega prevoza, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje, lahko uveljavijo pravico do brezplačnega prevoza, to je plačila prevoznih stroškov v višini cene vozovnice javnega prevoza. Če javni prevoz tam ni organiziran pa v višini znižane kilometrine na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji stalno bivališče – šola in nazaj za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
– Kolikor je šolski prevoz organiziran na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa se ga učenci na željo staršev ne poslužujejo, starši nimajo pravice do uveljavljanja stroškov.
– Pri določanju načina povračila stroškov, Občina Gorje sledi ekonomsko upravičeni višini povračila stroškov za izveden prevoz.
Za čas šolskih počitnic se povračila stroškov prevozov v šolo ne izplačuje, razen v primerih, ko to določi župan.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča občinska uprava Občine Gorje na podlagi pisnih vlog z ustreznimi dokazili za odobritev brezplačnega prevoza. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Gorje.
7. člen
V postopku ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Pri odločanju o odobritvi brezplačnega prevoza se poleg določb Zakona o osnovni šoli uporabljajo določbe tega pravilnika.
8. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi odločbe občinske uprave in se nakazujejo na njihov osebni račun, in sicer do 30. v mesecu za pretekli mesec na podlagi poročila o prisotnosti učenca v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
9. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila stroškov, obvestiti občinsko upravo najkasneje v petnajstih dneh od nastanka.
10. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2011.
Št. 013-7/2011-5
Gorje, dne 15. junija 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.