Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2321. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje, stran 6636.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ter 30. člena Statuta Občine Gorje je občinski svet na 7. redni seji dne 15. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja finančnih spodbud, nadzor nad porabo dodeljenih sredstev ter ukrepi za razvoj gospodarstva v Občini Gorje.
2. člen
(namen)
Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
3. člen
(oblike in način dodelitve sredstev)
Finančne spodbude kot predmet tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5-10).
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
4. člen
(kumulacija pomoči)
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
5. člen
Sredstva za pomoč se zagotovijo iz proračuna Občine Gorje in se potem pravilniku dodeljujejo kot nepovratna sredstva v predpisani višini za posamezne namene v obliki dotacij, subvencij, subvencij obrestne mere ali znižanja občinskih dajatev.
6. člen
Pomoči in njihova višina se dodeljujejo na podlagi letnega nabora ukrepov določenega s proračunom občine in na podlagi izvedenega javnega razpisa.
7. člen
(splošna določila veljavna za vse ukrepe)
Splošna določila, ki veljajo ne glede na ukrep opredeljen v tem pravilniku so sledeča:
– do pomoči so upravičeni le udeleženci opredeljeni v okviru posameznega ukrepa
– upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upravičene po tem pravilniku, katero lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi
– pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta, katere vsebina in oblika se podrobneje določita z javnim razpisom
– naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od dokončanja naložbe, če ni v okviru posameznega ukrepa določeno drugače
– naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev
– prosilec za isto investicijo oziroma naložbo (pred ali po odobriti finančne pomoči s strani občine na podlagi tega pravilnika) ne sme pridobiti sredstev, iz kateregakoli drugega javnega vira
– upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti vsaj še 2 leti po izvedenem zadnjem izplačilu.
II. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci po tem pravilniku so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, društva …), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.
9. člen
Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008.
– Mikropodjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.
– Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.
– Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.
Pri izračunu velikosti podjetja je potrebno upoštevati tudi povezave, ki jih ima to podjetje z drugimi podjetji.
10. člen
Upravičenec mora imeti sedež v Občini Gorje.
V primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora imeti prijavljeno stalno bivališče na območju Občine Gorje.
Pri naložbah mora biti lokacija naložbe v Občini Gorje.
11. člen
Do prejema pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja oziroma fizične osebe:
– ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,
– ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– ki so za iste upravičene stroške že pridobila sredstva iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov,
– ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Gorje iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,
– ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obveznosti do delavcev,
– podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
– podjetja s sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002,
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Državna pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
III. POSTOPEK DODELITVE FINANČNIH POMOČI
12. člen
(splošno)
Finančne pomoči za sofinanciranje projektov in aktivnosti upravičenih po tem pravilniku se dodeljuje po postopku in v višini, ki sta določena s tem pravilnikom in javnim razpisom izvedenim s strani občine.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način, pri čemer je obvezna objava v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Gorje.
Sofinanciranje nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč v okviru ukrepa – spodbujanje naložb v gospodarstvo/spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki so občinska ali državna last, se ne glede na prejšnja odstavka tega člena, izvede po postopku določenim z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
13. člen
(komisija)
Za izvedbo postopka javnega razpisa se s strani župana določi strokovna komisija.
Postopki nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč v okviru ukrepa – spodbujanje naložb v gospodarstvo/spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki so občinska ali državna last, se izvajajo po določilih Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
14. člen
Naloge imenovane strokovne komisije so:
– priprava meril za ocenjevanje vlog,
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– odpiranje vlog,
– ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog,
– pregled in ocenitev prejetih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in njihove razdelitve,
– priprava predloga prejemnikov nerazdeljenih sredstev in razdelitve le-teh,
– vodenje zapisnikov o delu komisije.
15. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje finančne spodbude,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev,
– opredelitev osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– navedbo meril ocenjevanja vlog,
– okvirno višino sredstev, ki so na voljo za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt ali aktivnost realizirana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge pravočasno oddane,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
16. člen
(razpisna dokumentacija)
Prijavitelj lahko poda vlogo le na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago v okviru predmeta razpisa,
– način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti kot dokazilo,
– navedbo meril za ocenjevanje vlog,
– navedbo o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloči o pritožbi zoper to odločbo,
– drugo.
17. člen
(izjava)
Pristojni organ mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– pisno obvestiti prejemnika pomoči, da je prejel pomoč po pravilu »de minimis«.
18. člen
(vloga)
Vloga na javni razpis mora prispeti pravočasno do roka, določenega v javnem razpisu, in v skladu z drugimi navodili, opredeljenimi v javnem razpisu (označba).
19. člen
(odpiranje vlog)
Odpiranje prispelih vlog za sofinanciranje projektov oziroma posameznih aktivnosti vodi v 13. členu tega pravilnika opredeljena komisija, ki o navedenem postopku vodi zapisnik.
Postopek odpiranja vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, s sklepom zavrže organ občine pristojen za gospodarstvo.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, organ občine pristojen za gospodarstvo v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom.
Zoper sklep iz tretjega in četrtega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od vročitve sklepa, pritožba na župana Občine Gorje.
20. člen
(ocenjevanje vlog)
Komisija iz 13. člena tega pravilnika najprej opravi strokovni pregled pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog.
Prispele vloge se ocenijo na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje pristojnemu organu.
21. člen
(višina dodeljenih sredstev)
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
22. člen
(odločba)
Na podlagi predloga (20. člen), pripravljenega s strani komisije, pristojni organ izda odločbe, s katerimi se določi razporeditev razpisanih sredstev.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je, v petnajstih dneh od njene vročitve, možna pritožba na župana Občine Gorje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
23. člen
(obvestilo)
Pristojni organ bo pisno obvestil prejemnika sredstev, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
24. člen
(pogodba)
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Pogodba mora vsebovati:
– navedbo podatkov občine in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– višino dodeljenih sredstev,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– razloge za razvezo pogodbe.
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.
Organ občine pristojen za gospodarstvo izbranim upravičencem skupaj z odločbo iz 22. člena tega pravilnika pošlje tudi ustrezno število izvodov pogodbe ter jih pozove k podpisu pogodbe. Če se izbrani upravičenec v petnajstih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
25. člen
(vračilo sredstev)
Izbrani upravičenec, pri katerem se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva pridobljena nezakonito oziroma porabljena nenamensko, mora vsa dodeljena sredstva vrniti skupaj z obračunanimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Dodeljena sredstva oziroma njihov sorazmerni del je dolžan vrniti tudi izbrani upravičenec, ki v roku, določenim z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo iz 22. člena tega pravilnika sredstva dodeljena.
Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo s pogodbo.
Upravičenec, za katerega se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more zaprositi in pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev skupaj z zakoniti zamudnimi obrestmi.
26. člen
(prerazporeditev nerazdeljenih sredstev)
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega člena tega pravilnika nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem z javnim razpisom, v celoti realizirali projekte oziroma aktivnosti.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi komisija in ga posreduje pristojnemu organu. O dodelitvi nerazdeljenih sredstev odloči pristojni organ z odločbo.
V primeru, kolikor je v okviru posameznega ukrepa upravičencem dodeljenih manj sredstev od razpoložljivih, se s sklepom pristojnega organa, le-ta lahko prerazporedijo na druge ukrepe znotraj okvira javnega razpisa.
IV. UKREPI S PODROČJA SPODBUJANJA GOSPODARSTVA
27. člen
(splošno)
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so projekti oziroma aktivnosti podjetij in drugih upravičencev v okviru sledečih ukrepov:
– spodbujanje naložb v gospodarstvo
– spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
– spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
– spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva
– spodbujanje prijav podjetij na razpise
– spodbujanje projektov inovacij
– spodbujanje sobodajalstva
– spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi institucijami
– sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov.
V prejšnjem odstavku navedeni ukrepi predstavljajo temelje za določitev predmeta posameznega javnega razpisa s področja spodbujanja gospodarstva v Občini Gorje.
28. člen
Za posamezni ukrep se v okviru tega pravilnika določijo njegov namen, predmet pomoči, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja sredstev in omejitve.
29. člen
(spodbujanje naložb v gospodarstvo)
Namen ukrepa:
– spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj.
Predmet pomoči:
– subvencija obrestne mere.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Gorje in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku
– za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta)
– za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja
– pri izračunu se upošteva referenčna obrestna mera, objavljena v uradnem listu EU.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa zemljišč
– strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč
– stroške gradnje ali nakupa objekta
– strošek nakupa strojev ali opreme
– strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije
– strošek licence
– strošek programske opreme
– strošek nakupa patenta
– strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja.
Višina sofinanciranja:
– subvencija obrestne mere ne sme presegati 5 % vrednosti naložbe. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– subvencionirana obrestna mera.
Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
30. člen
Banko za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero pri ukrepu opredeljenem v 29. členu tega pravilnika izbere občina po postopku javnih naročil. Z izbrano banko se sklene pogodba o medsebojnem sodelovanju ter se banko pooblasti za izpeljavo vseh postopkov vezanih na dodelitev sredstev prosilcem, v skladu z veljavno zakonodajo.
31. člen
(spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj)
Namen ukrepa:
– spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje začetnih investicij
– sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Gorje in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku
– za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta)
– za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa zemljišč
– strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč
– stroške gradnje ali nakupa objekta
– strošek nakupa strojev ali opreme
– strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije
– strošek licence
– strošek programske opreme
– strošek nakupa patenta
– strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja.
Višina sofinanciranja:
Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:
– dotacije – do 30 % upravičenih stroškov posamezne investicije
– znižanje komunalnega prispevka za 50 %
– znižanje odmere za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer:
– v 1. letu za 50 %
– v 2. letu za 30 %
– v 3. letu za 10 %.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 30 % upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči se med seboj seštevajo. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije
– znižanje občinskih dajatev (znižanje komunalnega prispevka; znižanje odmere za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).
Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
32. člen
(spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja)
Namen ukrepa:
– spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju Občine Gorje.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje samozaposlovanja
– sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– potencialni podjetniki.
Pogoji:
– delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč se mora ohraniti vsaj 1 leto;
– nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih;
– realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju Občine Gorje;
– do finančne pomoči je upravičena oseba, ki se samozaposli in ima prijavljeno stalno bivališče na območju občine Gorje. Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 1 leto. Namera po samozaposlitvi se dokazuje s pripravljenim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji podjetja ter potrjenim obrazcem M1/M2;
– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju občine Gorje, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve. Zaposlitev se dokazuje s kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem;
– V primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln, iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti;
– za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti svojo vlogo.
Upravičeni stroški:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih mesečnih plač
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 minimalnih mesečnih plač.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
33. člen
(spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva)
Namen ukrepa:
– spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje stroškov izobraževanja
– sofinanciranje stroškov usposabljanj
– sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– fizične osebe z registriranim osebnim dopolnilnim delom ali – za sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini.
Pogoji:
– predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne aktivnosti (prijavnice, potrdila o udeležbi …)
– za vsakega zaposlenega/sodelujočega je potrebno predložiti svojo vlogo.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja
– stroški usposabljanja
– stroški razstavljanja (najem in postavitev stojnice, pristopnina …).
Neupravičeni stroški:
– potni stroški
– stroški dnevnic
– stroški prenočevanja in prehrane.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
34. člen
(spodbujanje prijav podjetij na razpise)
Namen ukrepa:
– spodbujanje podjetij k prijavi na mednarodne in domače razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na državni ravni.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pogoji:
– prijava mora biti podana na razpis na državni ali mednarodni ravni
– prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja
– stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na razpis. Kot upravičeni strošek dela bodo šteli tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu /zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/ zaposlitvi
– v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 30 %, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
35. člen
(spodbujanje projektov inovacij)
Namen ukrepa:
– spodbujanje inovativnosti.
Predmet pomoči:
– pridobitev patenta
– zaščita blagovne/storitvene znamke
– zaščita modela
– izdelava prototipov
– raziskovalna dejavnost z namenom razvoja novih produktov, storitev ali postopkov.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– fizične osebe.
Pogoji:
– v primeru, da se za raziskovalno dejavnost z namenom razvoja novih produktov, storitev ali postopkov najame zunanje izvajalce (raziskovalce), morajo le-ti izpolnjevati pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– strošek zaščite patenta
– strošek registracija storitvene/blagovne znamke
– strošek registracije modela
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo na prijavljenem projektu. Kot upravičeni strošek dela bodo šteli tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu /zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 %, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
36. člen
(spodbujanje sobodajalstva)
Namen ukrepa:
– spodbujanje sobodajalstva in s tem razvoja turizma na območju Občine Gorje.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje nakupa notranje opreme za ureditev sob pri sobodajalcih
– sofinanciranje oglaševanja.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo priglašeno ustrezno dejavnost
– fizične osebe, ki imajo oziroma bodo registrirale dejavnost sobodajalstva.
Pogoji:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– nakup notranje opreme za ureditev sob
– strošek oglaševanja.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
37. člen
(spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi institucijami)
Namen ukrepa:
– spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi institucijami, s ciljem povečanja konkurenčnih prednosti in izboljšanje tržnega položaja.
Predmet pomoči:
– povezovanje z raziskovalnimi institucijami (univerze, razvojni inštituti, visokošolska središča doma in v tujini).
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pogoji:
– povezovanje z razvojnimi institucijami mora predstavljati osnovo za povečanje konkurenčnih prednosti prijavitelja (razvoj, raziskave …) oziroma povečanje njegove dodane vrednosti.
Upravičeni stroški:
– strošek storitev razvojnih institucij
– v primeru skupne povezave/sodelovanja z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v projektu.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 30 %, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
38. člen
(sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov)
Namen ukrepa:
– spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podjetjem prijaznega podpornega okolja.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Pogoji:
– strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja.
Upravičeni stroški:
– strošek najema poslovnih prostorov ali obratov.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 %, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
V. NADZOR
39. člen
Dajalec državnih pomoči mora komisiji ministrstva pristojnega za nadzor državnih pomoči posredovati podatke o dodeljenih državnih pomočeh v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št 61/04). Poročilo mora zajemati podatke o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
40. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev in izvajanjem aktivnosti oziroma do pomoči upravičenih projektov opravlja organ občine pristojen za gospodarstvo.
41. člen
Kolikor ni s pogodbo drugače opredeljeno, so upravičenci, katerim so bila dodeljena sredstva, dolžni do v pogodbi opredeljenega roka, Občini Gorje posredovati oziroma predložiti:
– dokazila o izvedenih aktivnosti oziroma uspešno zaključenih projektih, za katere so jim bila dodeljena sredstva,
– dokazila o namenski porabi sredstev.
VI. KONČNE DOLOČBE
42. člen
Z dne uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bled (Uradni list RS, št. 79/04 z dne 19. 7. 2004).
43. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-7/2011-4
Gorje, dne 15. junija 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.