Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans I, stran 6635.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 7. redni seji dne 15. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/        |Proračun 2011|
|   |Konto/Podkonto              | – rebalans I|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  3.304.269|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.488.626|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  2.121.213|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.850.989|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   155.414|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   114.810|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   367.413|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    93.813|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    5.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |      0|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   266.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   232.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      0|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   232.100|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   583.543|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   582.243|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    1.300|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |      0|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.448.044|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   867.525|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   136.633|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    20.410|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   684.292|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    1.890|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    24.300|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.131.459|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    87.680|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   644.930|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   102.874|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   295.975|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.241.955|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.241.955|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   207.105|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    81.441|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   125.664|
|   |uporabniko                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –143.775|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)          |    18.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |    18.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |    18.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –162.225|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –18.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   143.775|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   162.225|
|   |2010                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |  162.225,41|
+------+-----------------------------------------+-------------+
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 013-7/2011-6
Gorje, dne 15. junija 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.