Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2293. Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, stran 6540.

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, na katerih je dovoljeno namestiti in uporabljati naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, vrste teh znakov ter pogoje in način njihove uporabe.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. vozilo s prednostjo je vozilo, ki uporablja naprave za dajanje posebnih svetlobnih znakov in zvočnih znakov;
2. naprava za dajanje posebnih zvočnih znakov je naprava, ki daje zvok spreminjajoče se frekvence (sirena) in ima možnost dajanja najmanj dveh različnih zvočnih znakov takšne jakosti glasnosti, ki zagotavlja dobro slišnost na ustrezni razdalji pred vozilom, ki jih daje, ne glede na vrsto, gostoto in druge razmere v cestnem prometu;
3. naprave za dajanje posebnih svetlobnih znakov sta utripajoči opozorilni svetilki, ki oddajata svetlobo modre barve (v nadaljnjem besedilu: modra svetilka) ter utripajoči opozorilni svetilki, od katerih ena oddaja svetlobo modre barve in druga svetlobo rdeče barve (v nadaljnjem besedilu: modra in rdeča svetilka), katerih svetilnost zagotavlja, da jih lahko drugi udeleženci cestnega prometa pravočasno in zlahka opazijo, ne glede na vremenske in druge razmere v cestnem prometu;
4. kratek zvočni znak je znak s sireno iz 2. točke tega odstavka, ki traja najmanj dva in največ tri intervale.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja pravila cestnega prometa.
II. VOZILA S PREDNOSTJO
3. člen
(1) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, ki označujejo vozila s prednostjo, je dovoljeno namestiti in uporabljati samo na:
– vozilih policije,
– vozilih državnih organov, ki se uporabljajo za prevoz varovanih oseb iz uredbe, ki določa varovane osebe,
– vozilih vojaške policije,
– reševalnih in specialnih vozilih za izvajanje nujne medicinske pomoči, ki se uporabljajo v okviru javne zdravstvene službe ter reševalnih vozilih za prevoze pacientov, ki niso nujni in jih uporabljajo pravne in fizične osebe, ki imajo za izvajanje prevozov dovoljenje Ministrstva za zdravje,
– gasilskih vozilih,
– vozilih carinske službe,
– posebej označenih službenih vozilih cestninskih nadzornikov,
– vozilih Prometnega inšpektorata Republike Slovenije,
– vozilih mobilne enote Veterinarske uprave Republike Slovenije, s katerimi se opravlja nadzor prevozov v cestnem prometu,
– posebej označenih specialnih vozilih za prevoz zaprtih oseb Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, državnega tožilstva in preiskovalne službe sodišča ter
– posebej označenih intervencijskih vozilih civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne javne reševalne službe na ravni države in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se uporabljajo za opravljanje nalog iz tega člena.
(2) Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih s prednostjo je dovoljeno uporabljati samo:
– za izvedbo nujnih nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja oziroma za preprečitev nastanka velike materialne škode,
– za preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja,
– za zavarovanje in ogled kraja prometne ali druge nesreče,
– za odkritje oziroma prijetje storilca prekrška ali za zavarovanje kraja storitve prekrška,
– za odkritje oziroma prijetje storilca kaznivega dejanja ali za zavarovanje kraja storitve kaznivega dejanja,
– za izvedbo nujnih in neodložljivih nalog državnega organa, ki so za delo državnih organov strateškega pomena ter
– za izvedbo nalog pri varovanju oseb in objektov.
(3) Na vozilih s prednostjo je dovoljeno uporabljati posebne svetlobne znake tudi za opozarjanje na nesrečo, zgostitev prometa oziroma zastoj ali druge okoliščine, ki pomenijo nevarnost za udeležence cestnega prometa.
(4) Na policijskih vozilih je dovoljeno uporabiti posebne svetlobne in zvočne znake tudi za ustavitev vozila, ki vozi pred njim.
III. VOZILA ZA SPREMSTVO
4. člen
(1) Naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, ki označujejo vozila za spremstvo, je dovoljeno vgraditi, namestiti in uporabljati samo na vozilih, s katerimi policija ali vojaška policija opravlja spremstvo iz drugega odstavka tega člena. Pod pogojem iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika je dovoljeno vgraditi, namestiti in uporabljati naprave za dajanje posebnih svetlobnih znakov, ki označujejo vozila za spremstvo, tudi na vozila drugih državnih organov, kadar so ta vozila v spremstvu.
(2) Posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih za spremstvo je dovoljeno uporabljati samo za izvedbo nalog pri spremljanju in varovanju določenih oseb ali za izvedbo nujnih nalog pri spremljanju posebno pomembnih tovorov ter pri spremljanju in varovanju prireditev na cesti, ki jih drugače ne bi bilo mogoče zavarovati ali bi bilo drugačno varovanje nesorazmerno zahtevno in drago.
IV. VRSTE SVETLOBNIH ZNAKOV, KI JIH DAJEJO VOZILA S PREDNOSTJO IN VOZILA ZA SPREMSTVO
5. člen
(1) Na dvoslednih vozilih s prednostjo se uporabljata najmanj dve modri svetilki, ki sta nameščeni na najvišji točki vozila simetrično glede na njegovo vzdolžno os, tako da sta dobro vidni z vseh strani. Če zaradi velikosti ali oblike vozila s prednostjo ti modri svetilki ne bi bili dobro vidni z vseh strani, morata biti na ali v vozilu nameščeni dve modri svetilki tako, da sta dobro vidni s sprednje strani vozila ter na ali v zadnjem delu vozila ena ali dve modri svetilki, ki sta dobro vidni z zadnje strani vozila. Dodatno sta lahko na sprednji strani vozila s prednostjo nameščeni tudi dve naprej usmerjeni modri svetilki.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko na policijskih vozilih brez oznak uporablja samo ena modra svetilka. V takem primeru mora biti modra svetilka nameščena na levi strani sprednjega dela strehe in mora biti dobro vidna z vseh strani.
(3) Modra svetilka na strehi policijskega vozila brez oznak se lahko nadomesti z dvema modrima svetilkama v notranjosti vozila, od katerih je ena nameščena neposredno za vetrobranskim steklom in je usmerjena naprej in vstran, druga pa je nameščena neposredno ob zadnjem steklu in je usmerjena nazaj.
(4) Kadar se z vozilom iz prejšnjega odstavka, v skladu z določbami zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, s posebno napravo ugotavlja hitrost pred njim vozečega vozila, se sme uporabljati samo nazaj usmerjena modra svetilka.
(5) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za neoznačena civilna vozila državnih organov, ki se uporabljajo za prevoz varovanih oseb iz uredbe, ki določa varovane osebe.
(6) Na vozilu s prednostjo lahko podnevi enakomerno izmenično utripata tudi svetlobna znaka z dolgima belima žarometoma na sprednji strani vozila.
6. člen
(1) Na dvoslednem vozilu za spremstvo, ki vozi na čelu in na začelju kolone vozil, se uporabljata modra in rdeča svetilka, ki sta nameščeni na najvišji točki vozila, simetrično glede na njegovo vzdolžno os, tako da sta dobro vidni z vseh strani. Rdeča svetilka je na levi, modra pa na desni strani vozila. Na enak način se lahko uporabljata modra in rdeča svetilka tudi na vozilih za spremstvo, ki vozijo v koloni vozil. Če je potrebno za zagotavljanje varnosti, se lahko na enak način uporabljata modra in rdeča svetilka tudi na vozilih v spremstvu. Na vozilu, ki vozi na čelu kolone, sta modra in rdeča svetilka lahko zatemnjeni na delu, usmerjenem proti zadnjem delu vozila. Na sprednji strani vozila za spremstvo sta lahko dodatno nameščeni tudi modra in rdeča svetilka, usmerjeni naprej.
(2) Modra in rdeča svetilka na strehi policijskega vozila brez oznak, ki se uporablja za spremstvo, se lahko nadomesti z dvema modrima in dvema rdečima svetilkama v notranjosti vozila, od katerih sta ena modra in rdeča svetilka nameščeni neposredno za vetrobranskim steklom in sta usmerjeni naprej in vstran, ena modra in rdeča svetilka pa sta nameščeni neposredno ob zadnjem steklu in sta usmerjeni nazaj. Kadar se s tako označenim vozilom, skladno z določbami zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, izvajajo naloge pri spremljanju in varovanju določenih oseb, se smeta uporabljati samo naprej usmerjeni modra in rdeča svetilka.
(3) Na vozilu za spremstvo lahko podnevi enakomerno izmenično utripata tudi svetlobna znaka z dolgima belima žarometoma na sprednji strani vozila.
7. člen
(1) Motorno kolo, ki se uporablja kot vozilo s prednostjo ali vozilo za spremstvo, mora imeti dve utripajoči svetilki na sprednji strani, nameščeni simetrično glede na vzdolžno os vozila, ki sta usmerjeni naprej, in eno utripajočo svetilko na zadnjem delu vozila, ki je vidna z vseh strani.
(2) Na motornem kolesu iz prejšnjega odstavka, ki se uporablja kot vozilo s prednostjo, so vse tri svetilke modre.
(3) Na motornem kolesu iz prvega odstavka tega člena, ki se uporablja kot vozilo za spremstvo in vozi na čelu kolone, v koloni vozil ali na začelju kolone (zaključno vozilo), sta na sprednji strani na levi rdeča in na desni modra svetilka, svetilka na zadnjem delu vozila pa je rdeča.
8. člen
(1) Vozila s prednostjo morajo biti predpisano označena oziroma morajo imeti na bočnih straneh oznako z imenom oziroma nazivom lastnika oziroma uporabnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko policijska vozila s prednostjo tudi brez teh oznak.
V. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, se preneha uporabljati Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (Uradni list RS, št. 40/06, 115/07, 76/10 in 109/10 – ZPrCP).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.
Št. 007-74/2011
Ljubljana, dne 13. junija 2011
EVA 2011-2411-0054
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost