Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2290. Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, stran 6506.

Na podlagi sedmega odstavka 23. člena, drugega odstavka 39. člena in sedmega odstavka 41. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.) izdaja ministrica za javno upravo
P R A V I L N I K
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik ureja evidenco prostovoljcev in področja prostovoljskega dela, priglasitev v elektronski vpisnik in njegovo vodenje in poročanje prostovoljskih organizacij.
II. EVIDENCA PROSTOVOLJCEV IN PODROČJA PROSTOVOLJSKEGA DELA
2. člen
(evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela)
Prostovoljska organizacija vodi evidenco prostovoljcev in prostovoljskega dela tako, da za vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela, ki vsebuje podatke iz drugega odstavka 23. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr., v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(spretnosti in znanja)
Spretnosti in znanja iz desete alineje drugega odstavka 23. člena zakona lahko prostovoljec pridobi z usposabljanjem za prostovoljsko delo s strokovno pomočjo in podporo mentorja, z udeležbo na organiziranih seminarjih ali delavnicah ter drugih vrstah strokovnega usposabljanja oziroma z opravljanjem prostovoljskega dela.
4. člen
(področja prostovoljskega dela)
Področja prostovoljskega dela iz sedmega odstavka 23. člena zakona so:
– civilna zaščita in reševanje;
– človekove pravice in civilne svoboščine;
– varstvo okolja in ohranjanje narave;
– kultura in umetnost;
– socialna dejavnost;
– rekreacija;
– turizem;
– vzgoja in izobraževanje;
– zdravje in
– človek, narava in družbene vrednote.
5. člen
(civilna zaščita in reševanje)
(1) Področje prostovoljskega dela civilne zaščite in reševanja obsega sodelovanje pri civilni zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah, kriznih razmerah, vključujoč požare, poplave, nesreče v gorah, jamah, ekološke in podobne situacijske nesreče ter aktivnosti namenjene posameznikom in skupnostim za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje v izrednih in posebnih razmerah.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter njihovo preprečevanje, usposabljanje, reševanje in pomoč, pomoč pri oskrbi s hrano, obleko, vodo in bivališči, pomoč pri odpravljanju posledic in obnovi ter varstvu v cestnem prometu in podobno.
6. člen
(človekove pravice in civilne svoboščine)
(1) Področje prostovoljskega dela človekovih pravic in civilnih svoboščin se nanaša na človekove pravice in svoboščine, ki jih zagotavljajo Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06), zakoni in ratificirane mednarodne konvencije.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so različne oblike zagovorništva, nudenje pravne pomoči, osveščanje, izobraževanje, obveščanje javnosti in posameznih ciljnih skupin prebivalstva, spremljanje stanja in izvajanje civilnega nadzora na področju človekovih pravic različnih skupin prebivalstva, izvajanje skrbništva, raziskovanje in priprava poročil in podobno.
7. člen
(varstvo okolja in ohranjanje narave)
(1) Področje prostovoljskega dela varstva okolja in ohranjanja narave obsega skrb za varstvo okolja in ohranjanje narave ter zaščito in varovanje naravne dediščine.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so preventiva, obveščanje javnosti, ozaveščanje ter skupnostne stalne ali občasne akcije in podobno.
8. člen
(kultura in umetnost)
(1) Področje prostovoljskega dela kulture in umetnosti obsega ohranjanje in razvoj kulturne dediščine, raznoliko umetniško delovanje na različnih kulturnih in umetniških področjih in predstavljanje in spodbujanje kulture in umetnosti.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so izvajanje umetniških dogodkov in aktivnosti, evidentiranje in varovanje kulturne dediščine, predstavljanje in spodbujanje kulturne dediščine ter kulturnih in umetniških dogodkov, kulturno posredovanje v muzejih, usposabljanje in prenašanje poznavanja in znanja na področju kulture in podobno.
9. člen
(socialna dejavnost)
(1) Področje prostovoljskega dela socialne dejavnosti obsega aktivnosti na področju socialne preventive, vključujoč programe osebnostne rasti ter vzpostavljanje in izvajanje socialno varstvenih programov, zagotavljanje socialnih in osnovnih pogojev za življenje v vsakodnevnem življenju in podobno.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so obveščanje javnosti, ozaveščanje, usposabljanje, svetovanje, skrbništvo, sodelovanje pri oskrbi s hrano in obleko, spremljanje, rehabilitacija, zagovorništvo, integracija, reintegracija in socializacija pri delu s posamezniki, družino, skupino in skupnostjo in sodelovanje pri dejanjih preprečevanja škode in podobno.
10. člen
(rekreacija)
(1) Področje prostovoljskega dela rekreacije obsega skrb za zagotavljanje pogojev za izvajanje gibalne kulture, rekreacije in športa, njihovo predstavljanje in spodbujanje in strokovno delo na tem področju.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so izobraževanje, informiranje, organiziranje rekreacijskih in športnih dogodkov, treniranje in vadba, urejanje rekreacijske ali športne infrastrukture in podobno.
11. člen
(turizem)
(1) Področje prostovoljskega dela turizma obsega spodbujanje lokalnega okolja k promociji kraja, domačih obrti, izročil, običajev, naravne in kulturne dediščine ter organizacijo tradicionalnih dogodkov in običajev.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so organiziranje dogodkov, informiranje, ozaveščanje, izobraževanje, vodenje predstavitev naravnih, kulturnih in krajevnih posebnosti, skrb in spodbujanje urejenosti lokalnega okolja, skrb za izdelovanje predmetov domače obrti, ročnih del, oblačil ter drugih predmetov, ki predstavljajo kulturno dediščino in podobno.
12. člen
(vzgoja in izobraževanje)
(1) Področje prostovoljskega dela vzgoje in izobraževanja obsega izvajanje neformalnega izobraževanja ali sodelovanje pri njem, usposabljanja in izpopolnjevanja, pomoč pri učenju, dejavnosti za pridobivanje sposobnosti in vseživljenjskega učenja, prenos dobrih praks ter različne vzgojne dejavnosti.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so pomoč pri učenju, izvajanje tečajev, delavnic in drugih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, animacija, mentorstvo, predstavljanje in spodbujanje usposabljanja in podobno.
13. člen
(zdravje)
(1) Področje prostovoljskega dela zdravja obsega preventivo in promocijo zdravja, rehabilitacijo v okviru programov za kakovost življenja z boleznijo ter programe, ki se nanašajo na skrb in pomoč bolnikom, invalidom in osebam s posebnimi potrebami.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so sodelovanje in izvajanje aktivnosti na vseh področjih zdravja, osveščanje, obveščanje javnosti in usposabljanje, spremljanje ob zdravljenju in rehabilitaciji, izvajanje in udeležba v programih samopomoči, splošno dobrodelnih programih, programih za kronične bolnike in podobno.
14. člen
(človeka, naravo in družbene vrednote)
(1) Področje prostovoljskega dela, ki se nanaša na človeka, naravo in družbene vrednote, obsega globalno učenje, spodbujanje aktivnega državljanstva in družbene odgovornosti, negovanje družbenih vrednot, predstavljanje, spodbujanje in razvijanje prostovoljstva, razvijanje vrednot pravične trgovine in varstva potrošnikov in razvijanje vzajemnosti in solidarnosti.
(2) Oblike prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka so različne skupnostne akcije ozaveščanja, obveščanje javnosti, izvajanje izobraževanja in usposabljanja, dajanje pobud in vključevanje v posvetovalne procese nosilcev oblasti na državni in lokalni ravni in podobno.
III. PRIGLASITEV V ELEKTRONSKI VPISNIK PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ
15. člen
(priglasitev)
(1) Pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 38. člena zakona, se na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: obrazec), pisno priglasi Agenciji za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki izvede vpis v elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij iz 38. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: vpisnik).
(2) Na obrazcu iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe zasebnega prava ne navaja podatkov za katere je na obrazcu vloge označeno, da jih AJPES pridobi iz Poslovnega registra Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register).
(3) Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena lahko izpolnjen obrazec za priglasitev v vpisnik, ki ga predhodno lastnoročno podpiše odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka, pošlje po pošti ali pa ga odda na pristojni izpostavi AJPES (vloga v fizični obliki).
(4) Obrazec za priglasitev v vpisnik se lahko vloži v elektronski obliki, podpisani z elektronskim podpisom na podlagi veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila.
(5) Pravno osebo iz prvega odstavka tega člena, ki predloži izpolnjen in podpisan obrazec za priglasitev v vpisnik, v katerem je navedeno, da organizacija izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 38. člena zakona in je organizirana kot društvo, zveza društev, podružnica tujega društva, zavod, skupnost zavodov, ustanova, sklad, nevladna organizacija, dobrodelna organizacija ali verska skupnost in podobna verska organizacija z veljavnim statusom humanitarne organizacije AJPES vpiše v vpisnik.
(6) AJPES organizaciji, ki jo vpiše v vpisnik, izda potrdilo o vpisu v roku treh delovnih dni od vpisa. Potrdilo vsebuje podatke o prostovoljski organizaciji in podatke o zaporedni številki ter datumu vpisa v vpisnik.
(7) Če vloga ne vsebuje vseh predpisanih podatkov iz petega odstavka tega člena jo AJPES, v roku treh delovnih dni od prejema posreduje Ministrstvu za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki odloči o priglasitvi.
(8) Na podlagi podatkov iz vpisnika ministrstvo na spletni strani objavi seznam prostovoljskih organizacij iz prvega odstavka 38. člena zakona, ki vsebuje naslednje podatke o prostovoljskih organizacijah:
– zaporedno številko vpisa v vpisnik;
– matično številko pravne osebe;
– naziv;
– sedež;
– pravnoorganizacijsko obliko pravne osebe;
– glavno dejavnost pravne osebe;
– datum vpisa.
(9) Obrazec iz prvega odstavka tega člena se objavi tudi na spletni strani ministrstva in AJPES.
16. člen
(spremembe podatkov in izbris)
(1) Prostovoljske organizacije morajo vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 39. člena zakona ali spremembo, ki je lahko razlog za izbris prostovoljske organizacije iz vpisnika na podlagi pete alineje prvega odstavka 40. člena zakona, posredovati AJPES najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe.
(2) Podatke o tem, da je prostovoljska organizacija prenehala obstajati kot pravna oseba, AJPES pridobi po uradni dolžnosti iz poslovnega registra.
(3) Podatke o spremembi, ki je v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena lahko razlog za izbris prostovoljske organizacije iz vpisnika, AJPES nemudoma oziroma najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva prejema priglasitve spremembe ali dneva izbrisa prostovoljske organizacije iz poslovnega registra posreduje ministrstvu, ki odloči o izbrisu.
17. člen
(vodenje vpisnika)
(1) AJPES vodi vpisnik tako, da se za vsako prostovoljsko organizacijo ohranjajo tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov in izbrisi prostovoljskih organizacij iz vpisnika po času nastanka in vrstah dogodkov.
(2) Zaporedna številka vpisa prostovoljske organizacije je sestavljena iz tekoče številke vpisa in matične številke.
(3) V primeru izbrisa prostovoljske organizacije iz vpisnika zaporedne številka pod katero je bila prostovoljska organizacija vpisana, ni mogoče ponovno uporabiti za isto ali drugo prostovoljsko organizacijo.
(4) Za potrebe objave seznama prostovoljskih organizacij iz enajstega odstavka 16. člena tega pravilnika AJPES ministrstvu zagotavlja dnevno osvežene podatke.
IV. POROČANJE PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ
18. člen
(poročila o prostovoljstvu)
(1) Prostovoljske organizacije posredujejo poročilo o prostovoljstvu na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika, prek spletnega portala AJPES, skupaj s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil. Poročilo o prostovoljstvu potrdi zakoniti zastopnik s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(2) AJPES hrani poročila o prostovoljstvu pet let.
(3) Obrazec iz prvega odstavka tega člena se objavi tudi na spletni strani ministrstva in AJPES.
19. člen
(podatki v poročilu o prostovoljstvu)
(1) Poročilo o prostovoljstvu vsebuje podatke iz prvega odstavka 41. člena zakona.
(2) Kot kraj izvajanja prostovoljskega dela iz druge alineje prvega odstavka 41. člena zakona se za potrebe poročanja vpisuje opravljene prostovoljske ure v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali v tretjih državah.
(3) Starostne skupine prostovoljcev iz tretje alineje prvega odstavka 41. člena zakona so:
– do 18. leta;
– od vključno 18. do 30. leta;
– od vključno 30. do 60. leta;
– od vključno 60. leta dalje.
(4) Starostne skupine iz prejšnjega odstavka se določijo glede na podatke na dan 31. decembra v letu, za katero se poroča.
(5) Skupno število opravljenih prostovoljskih ur iz tretje alineje prvega odstavka 41. člena zakona se vpisuje glede na področje prostovoljskega dela iz 5. člena tega pravilnika po starostnih skupinah prostovoljcev iz tretjega odstavka tega člena in po vrsti prostovoljskega dela iz šestega odstavka 23. člena zakona.
20. člen
(podatki o prostovoljskem delu)
(1) Na podlagi poročil o prostovoljstvu AJPES zbere in obdela prejete podatke.
(2) AJPES zbirne podatke o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji skupaj s seznamom prostovoljskih organizacij, ki so v skladu z zakonom poročila o prostovoljstvu predložile in tistih, ki tega v roku določenim z zakonom niso storile, ter seznamom organizacij, v katerih se je prostovoljsko delo izvajalo na podlagi dogovora iz drugega odstavka 9. člena zakona, posreduje ministrstvu najkasneje do 31. maja za preteklo koledarsko leto.
(3) Za potrebe priprave skupnega letnega poročila o prostovoljstvu AJPES hkrati s podatki iz prejšnjega odstavka posreduje ministrstvu tudi vse podatke iz poročil o prostovoljstvu za vsako posamezno prostovoljsko organizacijo.
(4) AJPES na spletni strani javno objavi poročilo o prostovoljstvu posamezne prostovoljske organizacije.
21. člen
(ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela)
Glede na vrste opravljenega prostovoljskega dela, kot so določene v šestem odstavku 23. člena zakona, je ocenjena vrednost ene ure za organizacijsko delo trinajst eurov, za vsebinsko delo deset evrov in za opravljeno drugo prostovoljsko delo šest eurov.
22. člen
(skupno letno poročilo o prostovoljstvu)
(1) Ministrstvo na podlagi podatkov iz 20. člena tega pravilnika najkasneje do 30. junija pripravi skupno letno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predloži Vladi Republike Slovenije v seznanitev.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje seznam prostovoljskih organizacij in drugih pravnih oseb, v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno, podatke o številu prostovoljcev in številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka prostovoljstva k družbeni blaginji.
(3) Skupno letno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji se objavi na spletni strani ministrstva.
V. KONČNI DOLOČBI
23. člen
(vloga v elektronski obliki)
Četrti odstavek 15. člena tega pravilnika se začne uporabljati z vzpostavitvijo tehničnih pogojev. Minister o vzpostavitvi tehničnih pogojev izda odredbo.
24. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1018/2009
Ljubljana, dne 20. junija 2011
EVA 2011-3111-0021
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti