Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011

Kazalo

2116. Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela, stran 5957.

Na podlagi osmega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 18. člena, prvega odstavka 29. člena, šestega odstavka 48. člena in petega odstavka 60. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa obrazce za vložitev vloge za izdajo delovnega dovoljenja, podatke in dokazila, na podlagi katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) odloča o izdaji delovnega dovoljenja, o soglasju k modri karti EU, podatke in način prijave in odjave dela tujcev, primere, ko zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, ter način uresničevanja obveznosti do nadzornega organa.
II. PRIJAVA IZVAJANJA STORITEV DELODAJALCEV S SEDEŽEM V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE, EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI V ŠVICARSKI KONFEDERACIJI IN DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE, EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI ŠVICARSKE KONFEDERACIJE
2. člen
(1) Delodajalec, pravna ali fizična oseba s sedežem ali prebivališčem v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) ali v Švicarski konfederaciji, iz prvega odstavka 16. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, v nadaljnjem besedilu: ZZDT-1), ki mu za izvajanje storitev v Republiki Sloveniji ni treba pridobiti delovnih dovoljenj za delavce, prijavi začetek izvajanja storitve na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-5A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Državljan države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije iz drugega odstavka 16. člena ZZDT-1, ki mu za izvajanje storitev v Republiki Sloveniji ni treba pridobiti delovnega dovoljenja, prijavi začetek izvajanja storitve na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-5B, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
III. DELOVNO DOVOLJENJE
3. člen
(1) Vloga za izdajo delovnega dovoljenja se vloži pri zavodu.
(2) Vloga za izdajo delovnega dovoljenja vsebuje:
1. izpolnjen predpisani obrazec za izdajo posamezne vrste delovnega dovoljenja, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
2. podatke in dokazila, določene s tem pravilnikom, oziroma druga dokazila, ki jih na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, zahteva zavod v postopku izdaje delovnega dovoljenja.
(3) V postopkih za izdajo delovnega dovoljenja se plačuje taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, razen če v primeru iz 24. člena ZZDT-1 mednarodna pogodba določa drugače, ter nadomestilo posebnih stroškov v skladu z 62. členom ZZDT-1.
IV. OSEBNO DELOVNO DOVOLJENJE
1. Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta
1.1. Osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev tujca
4. člen
(1) Tujec iz drugega odstavka 21. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Vlogi za izdajo osebnega delovnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka tujec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. potrdilo banke s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugo obliko poslovanja v Republiki Sloveniji o depozitu lastnih finančnih sredstev v višini 10.000 evrov;
3. fotokopijo najemne pogodbe, v primeru najema poslovnega prostora ali prostora, kjer bo imel sedež, ali izpis iz zemljiške knjige, v primeru lastništva poslovnega prostora ali prostora, kjer bo imel sedež.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji ob vložitvi vloge;
2. podatek o zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji v zadnjem letu pred vložitvijo vloge;
3. podatek o plačilu upravne takse.
(4) Za tujca, ki je soustanovitelj osebne gospodarske družbe, zadostuje, da dokazilo iz 3. točke drugega odstavka tega člena priloži eden od ustanoviteljev.
(5) Za tujca, ki je bil najmanj eno leto pred registracijo ali vpisom neprekinjeno zaposlen kot dnevni delovni migrant v Republiki Sloveniji, in za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU, zavod v postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena namesto podatkov iz 1. in 2. točke tretjega odstavka tega člena po uradni dolžnosti pridobi podatek o dovoljenju za začasno prebivanje dnevnega delovnega migranta v zadnjem letu pred vložitvijo vloge ali o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji rezidenta za daljši čas iz druge države članice EU.
(6) Tujec iz šestega odstavka 21. člena ZZDT-1 vloži vlogo za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(7) Vlogi za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka tujec priloži fotokopijo potnega lista.
(8) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz šestega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek iz poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja osebne gospodarske družbe ali kot samostojnega podjetnika posameznika;
2. podatek, da je tujec predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
3. podatek o plačilu upravne takse.
5. člen
(1) Tujec iz sedmega odstavka 21. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi za izdajo osebnega delovnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka tujec priloži fotokopijo potnega lista.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek iz poslovnega registra o vpisu tujca za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti;
2. podatek o plačilu upravne takse.
2. Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let
2.1. Dokazovanje ustreznosti izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij
6. člen
(1) V postopku pridobivanja osebnega delovnega dovoljenja državljan tretje države v tujini pridobljeno izobrazbo dokazuje s fotokopijo overjene listine o izobraževanju in njenim prevodom v slovenski jezik. Izvirnik listine o izobraževanju, katerega fotokopija se priloži, mora biti predhodno overjen na podlagi Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni list FLRJ, št. 10/62) z žigom Apostille ali v primeru, ko tuja država ni podpisnica te konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).
(2) V postopku pridobivanja osebnega delovnega dovoljenja državljan tretje države v Republiki Sloveniji pridobljeno izobrazbo dokazuje s fotokopijo javne listine o izobraževanju, nacionalno poklicno kvalifikacijo, pridobljeno v Republiki Sloveniji, pa dokazuje s fotokopijo javne listine o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji.
2.2. Osebno delovno dovoljenje za družinskega člana tujca
7. člen
(1) Tujec iz 1. točke prvega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. dokazilo, da je tujec, ki je vlagatelj, družinski član tujca s statusom begunca ali tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje, zaradi združitve družine;
2. podatek o priznanem statusu begunca tujcu, čigar družinski član je tujec, ki je vlagatelj, ali podatek o dovoljenju za stalno prebivanje tujca, čigar družinski član je tujec, ki je vlagatelj;
3. podatek o plačilu upravne takse.
2.3. Osebno delovno dovoljenje za samozaposlenega tujca
8. člen
(1) Tujec iz 2. točke prvega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži fotokopijo potnega lista.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek iz poslovnega registra o vpisu tujca kot ustanovitelja ali soustanovitelja osebne gospodarske družbe ali kot samostojnega podjetnika posameznika oziroma vpisu tujca za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti;
2. podatek, da je bil tujec ob vložitvi vloge zadnjih 22 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji;
3. podatek, da je tujec predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
4. podatek o plačilu upravne takse.
2.4. Osebno delovno dovoljenje za tujca z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji
9. člen
(1) Tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji iz 3. točke prvega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. dokazilo o najmanj poklicni izobrazbi ali pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji (dokazilo v skladu s 6. členom tega pravilnika).
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek, da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji;
2. podatek o plačilu upravne takse.
2.5. Osebno delovno dovoljenje za dnevnega delovnega migranta
10. člen
(1) Dnevni delovni migrant iz 3. točke prvega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži fotokopijo potnega lista.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek, da je tujec dnevni delovni migrant;
2. podatek, da je bil tujec v zadnjih 24 mesecih najmanj 20 mesecev prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena oseba v Republiki Sloveniji;
3. podatek o plačilu upravne takse.
2.6. Osebno delovno dovoljenje za tujca, ki je zadnji letnik šolanja končal v Republiki Sloveniji in ima najmanj visokošolsko izobrazbo
11. člen
(1) Tujec iz 4. točke prvega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. dokazilo, da je tujec v roku dveh let pred vložitvijo vloge končal zadnji letnik šolanja in pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo v Republiki Sloveniji (dokazilo v skladu s 6. členom tega pravilnika);
3. predlog pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da se bo tujec zaposlil najkasneje v roku šestih mesecev, ali pisno izjavo tujca, da se bo samozaposlil in prijavil v socialno zavarovanje najkasneje v roku šestih mesecev od izdaje osebnega delovnega dovoljenja.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi podatek o plačilu upravne takse.
2.7. Osebno delovno dovoljenje za tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela
12. člen
(1) Tujec iz 5. točke prvega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. dokazilo, da je tujec v roku enega leta pred vložitvijo vloge zaključil program raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji (potrdilo raziskovalne organizacije o zaključku raziskovalnega dela);
3. predlog pogodbe o zaposlitvi, iz katere je razvidno, da se bo tujec zaposlil najkasneje v roku šestih mesecev, ali pisno izjavo tujca, da se bo samozaposlil in prijavil v socialno zavarovanje najkasneje v roku šestih mesecev od izdaje osebnega delovnega dovoljenja.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi podatek o plačilu upravne takse.
2.8. Osebno delovno dovoljenje za družinskega člana tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela
13. člen
(1) Tujec iz 6. točke prvega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. dokazilo, da je vlagatelj družinski član tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje, zaradi združitve družine;
2. podatek o veljavnem osebnem delovnem dovoljenju tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil program raziskovalnega dela in je družinski član vlagatelja;
3. podatek o plačilu upravne takse.
2.9. Osebno delovno dovoljenje za družinskega člana tujca s statusom raziskovalca
14. člen
(1) Tujec iz 7. točke prvega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. dokazilo, da je tujec, ki je vlagatelj, družinski član tujca s statusom raziskovalca;
3. dokazilo, da ima družinski član tujca status raziskovalca (potrdilo raziskovalne organizacije).
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o veljavnem dovoljenju za začasno prebivanje, zaradi združitve družine;
2. podatek o plačilu upravne takse.
3. Podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let
15. člen
(1) Tujec iz tretjega odstavka 22. člena ZZDT-1 vloži vlogo za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži fotokopijo potnega lista.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja, ki se podaljšuje;
2. podatek, da je bil tujec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prijavljen v socialno zavarovanje kot zaposlena ali samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji;
3. podatek o plačilu upravne takse.
4. Osebno delovno dovoljenje za posebne kategorije tujcev in osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe
4.1. Osebno delovno dovoljenje za prosilca za mednarodno zaščito
16. člen
(1) Tujec iz drugega odstavka 23. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, da je tujec prosilec za mednarodno zaščito, da je od vložitve prošnje za mednarodno zaščito minilo najmanj devet mesecev in da odločitev pristojnega organa v tem času še ni bila vročena prosilcu, pri čemer zamude ni mogoče pripisati prosilcu za mednarodno zaščito;
2. podatek ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, da je ugotovljena tujčeva identiteta.
(3) Tujec iz drugega odstavka 23. člena ZZDT-1 vloži vlogo za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1. V postopku podaljšanja osebnega delovnega dovoljenja zavod po uradni dolžnosti pridobi podatka iz prejšnjega odstavka.
4.2. Osebno delovno dovoljenje za tujca s statusom osebe z začasno zaščito
17. člen
(1) Tujec iz tretjega odstavka 23. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži fotokopijo izkaznice osebe z začasno zaščito.
4.3. Osebno delovno dovoljenje za žrtev trgovine z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanja
18. člen
(1) Tujec iz četrtega odstavka 23. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži fotokopijo potnega lista ali drugega dokazila, s katerim se izkazuje identiteta tujca.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o veljavnem dovoljenju za prebivanje žrtve trgovine z ljudmi ali o veljavnem dovoljenju za prebivanje žrtve nezakonitega zaposlovanja;
2. podatek o plačilu upravne takse.
4.4. Osebno delovno dovoljenje za osebo s subsidiarno zaščito
19. člen
(1) Tujec iz petega odstavka 23. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži fotokopijo dovoljenja za prebivanje, iz katerega izhaja, da je tujec oseba s priznano subsidiarno zaščito.
(3) Tujec iz petega odstavka 23. člena ZZDT-1 vloži vlogo za podaljšanje osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1. Vloga vsebuje dokazilo iz prejšnjega odstavka.
4.5. Osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe
20. člen
(1) Tujec iz 24. člena ZZDT-1 vloži vlogo za izdajo osebnega delovnega dovoljenja na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-1.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tujec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. druga dokazila, določena z mednarodno pogodbo.
(3) V postopku izdaje osebnega delovnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi podatke določene z mednarodno pogodbo in podatek o plačilu upravne takse, razen če mednarodna pogodba določa, da se upravna taksa ne plača.
V. DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV
1. Dokazovanje ustreznosti izobrazbe oziroma poklicnih kvalifikacij
21. člen
(1) V postopku pridobivanja dovoljenj za zaposlitev za državljane tretjih držav se v primerih, ko kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca med pogoji za opravljanje dela zahteva določeno stopnjo oziroma vrsto izobrazbe, ustreznost v tujini pridobljene izobrazbe dokazuje s fotokopijo overjene listine o izobraževanju in njenim prevodom v slovenski jezik. Izvirnik listine o izobraževanju, katerega fotokopija se priloži, mora biti predhodno overjen na podlagi Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Uradni list FLRJ, št. 10/62) z žigom Apostille ali v primeru, ko tuja država ni podpisnica te konvencije, na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).
(2) V postopku pridobivanja dovoljenj za zaposlitev za državljane tretjih držav se v primerih, ko kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca med pogoji za opravljanje dela zahteva določeno stopnjo oziroma vrsto izobrazbe ali nacionalno poklicno kvalifikacijo, ustreznost v Republiki Sloveniji pridobljene izobrazbe dokazuje s fotokopijo javne listine o izobraževanju, ustreznost nacionalne poklicne kvalifikacije, pridobljene v Republiki Sloveniji, pa s fotokopijo javne listine o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji.
(3) Če bo državljan tretje države v Republiki Sloveniji opravljal reguliran poklic, se poklicna kvalifikacija za opravljanje reguliranega poklica izkazuje na naslednja načina:
1. če se poklicna kvalifikacija priznava po zakonu, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, mora delodajalec k vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priložiti fotokopijo javne listine o priznani poklicni kvalifikaciji;
2. če se poklicna kvalifikacija ne priznava na način, določen v prejšnji točki, mora delodajalec k vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priložiti dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje reguliranega poklica, določenih v nacionalni zakonodaji enako kot velja za državljane Republike Slovenije.
2. Dovoljenje za zaposlitev
22. člen
(1) Delodajalec vloži vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka delodajalec priloži:
1. izjavo, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev pozitiven poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač ali da je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v višini več kot 10.000 evrov, na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-1«, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
2. pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu;
3. dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca v skladu z 21. členom tega pravilnika;
4. fotokopijo potnega lista tujca.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za zaposlitev iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register;
2. pisno obvestilo zavoda iz drugega odstavka 25. člena ZZDT-1;
3. podatek, da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge ni vložil pisnega obvestila o prenehanju potreb po delu večjega števila delavcev na zavod;
4. podatek, da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge ni odpuščal iz poslovnih razlogov delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, za katero je delodajalec vložil vlogo;
5. podatek, da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge ni zavrnil zaposlitve brezposelne osebe, ki je ustrezala zahtevanim pogojem;
6. podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
7. podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu »Prijava prostega delovnega mesta ali vrste dela« (v nadaljnjem besedilu: obrazec PD), ki je objavljen na spletni strani zavoda;
8. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;
9. podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa delodajalca.
(4) Vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev za dnevnega delovnega migranta vsebuje dokazila iz drugega odstavka tega člena, razen dokazila iz 1. točke drugega odstavka tega člena. Zavod po uradni dolžnosti pridobi podatek o dovoljenju za začasno prebivanje za dnevnega delovnega migranta in podatke iz prejšnjega odstavka.
(5) Vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev za tujca z visokošolsko izobrazbo vsebuje dokazila iz drugega odstavka tega člena, razen dokazila iz 1. točke drugega odstavka tega člena, in dokazilo o visokošolski izobrazbi v skladu z 21. členom tega pravilnika. Zavod po uradni dolžnosti pridobi podatke iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU, vsebuje dokazila iz drugega odstavka tega člena, razen dokazila iz 1. točke drugega odstavka tega člena. Zavod po uradni dolžnosti pridobi podatek o dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji rezidenta za daljši čas iz druge države članice EU in podatke iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev za tujca, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu in za katerega ima veljavno dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo drug delodajalec ali druga pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, mora delodajalec, ki želi za tujca pridobiti dovoljenje za zaposlitev, poleg dokazil iz drugega odstavka tega člena priložiti še dokazilo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu, in sicer:
1. odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu ali
2. sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu.
(8) V postopku izdaje dovoljenja za zaposlitev iz prejšnjega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi podatke iz tretjega odstavka tega člena.
3. Podaljšanje dovoljenja za zaposlitev
23. člen
(1) Delodajalec vloži vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka delodajalec priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpišeta delodajalec in tujec (kadar je bila pogodba o zaposlitvi podpisana za daljši čas, kakor je bila veljavnost predhodnega dovoljenja za zaposlitev, delodajalec priloži fotokopijo pogodbe o zaposlitvi).
(3) V postopku izdaje dovoljenja za zaposlitev iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register;
2. podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge oziroma za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
3. podatek, da je bil tujec od dneva prijave dela neprekinjeno prijavljen v socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji na podlagi zaposlitve;
4. podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa delodajalca.
4. Dovoljenje za zaposlitev brez kontrole trga dela
24. člen
(1) Dovoljenje za zaposlitev se v naslednjih primerih izda brez preverjanja pogoja iz prvega odstavka 27. člena ZZDT-1:
1. če kapitalska gospodarska družba želi zaposliti tujca, ki je najmanj 51-odstotno udeležen v kapitalu te gospodarske družbe, razen če je ta tujec hkrati tudi edini zastopnik te družbe;
2. če delodajalec želi zaposliti tujca z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, ki je bil predhodno najmanj eno leto napoten k temu delodajalcu na podlagi 41. člena ZZDT-1;
3. če organ državne uprave, drug državni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila želi zaposliti tujega strokovnjaka;
4. če izobraževalni ali kulturni zavod, ustanova ali društvo želi zaposliti tujega učitelja, profesorja, lektorja ali drugega strokovnjaka;
5. če raziskovalna organizacija želi zaposliti tujega znanstvenika ali raziskovalca;
6. če kulturni zavod, ustanova ali društvo želi zaposliti tujega kulturnega delavca;
7. če športno društvo, zavod za šport ali gospodarska družba želi zaposliti tujega športnika, trenerja ali strokovnega delavca v športu;
8. če diplomatsko ali konzularno predstavništvo, mednarodna organizacija ali misija tuje države želi zaposliti tujca, ki ga ne more zaposliti po mednarodnem pravu;
9. če delodajalec želi zaposliti tujca – delovnega invalida, ki je med trajanjem delovnega razmerja v Republiki Sloveniji utrpel poškodbo pri delu ali poklicno bolezen in mu je z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali sodišča v Republiki Sloveniji priznana pravica na podlagi invalidnosti (poklicna rehabilitacija, pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega in delne invalidske pokojnine ali nadomestilo za invalidnost);
10. če gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma, v prvih šestih mesecih poslovanja želi zaposliti tujca s poklicno izobrazbo za kuharja tradicionalne nacionalne kuhinje ali za maserja tradicionalne masaže, ki jo je tujec pridobil v tretji državi.
(2) Delodajalcu, kapitalski gospodarski družbi, je v istem časovnem obdobju lahko izdano samo eno dovoljenje za zaposlitev po 1. točki prejšnjega odstavka.
(3) Delodajalcu so lahko v prvih šestih mesecih poslovanja izdana največ štiri dovoljenja za zaposlitev po 10. točki prvega odstavka tega člena. V primeru, ko delodajalec dokaže, da je zaposlil več kot štiri osebe, ki so slovenski državljani ali tujci, ki imajo prost dostop na trg dela ali osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let, se delodajalcu lahko v prvih šestih mesecih izda toliko dovoljenj za zaposlitev po 10. točki prvega odstavka tega člena, kot ima zaposlenih slovenskih državljanov ali tujcev, ki imajo prost dostop na trg dela ali osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let.
25. člen
(1) Delodajalec v primerih iz prejšnjega člena vloži vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga dela na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka delodajalec priloži:
1. pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu;
2. pritrdilno mnenje pristojnega ministrstva ali pristojne službe vlade, ki se priloži v primerih iz 3., 4. (razen za visokošolske zavode), 6. in 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
3. pritrdilno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki se priloži v primeru iz 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
4. fotokopijo potnega lista tujca;
5. dokazilo o ustrezni izobrazbi tujca v skladu z 21. členom tega pravilnika v primeru iz 2. in 10. točke prvega odstavka prejšnjega člena;
6. fotokopijo odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali sodišča v Republiki Sloveniji, s katero je tujcu priznana pravica na podlagi invalidnosti v primeru iz 9. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga dela iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register;
2. podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge oziroma za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
3. podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu PD;
4. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;
5. podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa delodajalca.
(4) V primeru vloge za izdajo dovoljenja za zaposlitev za tujca, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu in za katerega ima veljavno dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo drug delodajalec ali druga pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, se smiselno uporabljata sedmi in osmi odstavek 22. člena tega pravilnika.
(5) Pri podaljšanjih dovoljenj za zaposlitev brez kontrole trga dela iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja 23. člen tega pravilnika.
5. Dovoljenje za zaposlitev pri drugem delodajalcu
26. člen
(1) Delodajalec vloži vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev v skladu s 30. členom ZZDT-1 na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2.
(2) Delodajalec vlogi poleg dokazil, navedenih v 22. ali 25. členu tega pravilnika, priloži še sporazum med delodajalcem, pri katerem je tujec že zaposlen, delodajalcem, ki želi tujca zaposliti, in tujcem.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za zaposlitev iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti poleg podatkov, navedenih v 22. ali 25. členu tega pravilnika, pridobi še podatek, da je tujec najmanj en mesec neprekinjeno zaposlen in na tej podlagi prijavljen v socialno zavarovanje pri prvem delodajalcu.
VI. SOGLASJE K IZDAJI MODRE KARTE EU
1. Dokazovanje ustreznosti izobrazbe in poklicnih kvalifikacij v postopku izdaje modre karte EU
27. člen
(1) V postopku izdaje soglasja k modri karti EU se ustreznost najmanj visokošolske izobrazbe dokazuje z odločbo ali mnenjem pristojnega organa v Republiki Sloveniji za priznavanje oziroma vrednotenje izobraževanja.
(2) V primeru, ko bo državljan tretje države opravljal reguliran poklic, za opravljanje katerega se zahteva najmanj visokošolska izobrazba, se usposobljenost za opravljanje reguliranega poklica ugotavlja na podlagi dokazila o priznanju poklicne kvalifikacije v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.
2. Izdaja soglasja
28. člen
(1) V postopku izdaje modre karte EU zavod na zahtevo upravne enote preveri, ali tujec in delodajalec izpolnjujeta pogoje za visokokvalificirano zaposlitev iz drugega in tretjega odstavka 31. člena ZZDT-1, in sicer:
1. podatek o izpolnjevanju zakonskih pogojev:
a) pisno obvestilo zavoda iz drugega odstavka 25. člena ZZDT-1;
2. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register;
b) podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge oziroma za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
c) podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu PD;
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) dokazilo o ustrezni visokošolski izobrazbi, v primeru opravljanja nereguliranega poklica (dokazilo v skladu s prvim odstavkom 27. člena tega pravilnika);
b) dokazilo o priznani poklicni kvalifikaciji, v primeru opravljanja reguliranega poklica (dokazilo v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega pravilnika);
c) pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji.
(2) V postopku podaljšanja veljavnosti modre karte EU ali zamenjave delodajalca v prvih dveh letih zakonite zaposlitve zavod na zahtevo upravne enote preveri, ali tujec in delodajalec izpolnjujeta pogoje iz drugega in četrtega odstavka 31. člena ZZDT-1, in sicer:
1. podatke o izpolnjevanju pogojev delodajalca:
a) podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register;
b) podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge oziroma za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
c) podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu PD;
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev tujca:
a) dokazilo o ustrezni visokošolski izobrazbi, v primeru opravljanja nereguliranega poklica (podatek v skladu s prvim odstavkom 27. člena tega pravilnika);
b) dokazilo o priznani poklicni kvalifikaciji, v primeru opravljanja reguliranega poklica (podatek v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega pravilnika);
c) pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji.
(3) V postopku podaljšanja veljavnosti modre karte EU po prvih dveh letih zakonite zaposlitve zavod v skladu z drugim odstavkom 31. člena ZZDT-1 na zahtevo upravne enote preveri izpolnjevanje pogojev iz 2.a) ali 2.b) in 2.c) točke prejšnjega odstavka.
VII. POSEBNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA IN DELA TUJCEV NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA DELO
1. Dovoljenje za delo za sezonsko delo
29. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu iz 33. člena ZZDT-1 vloži delodajalec oziroma pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki s tujcem sklepa pogodbo o delu, na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Če gre za sklenitev delovnega razmerja, delodajalec vlogi iz prejšnjega odstavka priloži:
1. pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu;
2. fotokopijo potnega lista tujca;
3. izjavo, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev pozitiven poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač ali da je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v višini več kot 10.000 evrov, na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-1«.
(3) Če gre za sklenitev delovnega razmerja, zavod v postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o vpisu v poslovni register;
2. podatek, da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge ni vložil pisnega obvestila o prenehanju potreb po delu večjega števila delavcev na zavod;
3. podatek, da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge ni odpuščal delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, za katero je delodajalec vložil vlogo;
4. podatek, da delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge ni zavrnil zaposlitve brezposelne osebe, ki je ustrezala zahtevanim pogojem;
5. podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
6. podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu PD;
7. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;
8. podatek o plačilu upravne takse za vlogo s transakcijskega računa delodajalca.
(4) Če je delodajalec fizična oseba, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisana v register kmetijskih gospodarstev, vlogi iz prvega odstavka tega člena priloži:
1. pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu;
2. fotokopijo potnega lista tujca;
3. dokazilo o plačilu upravne takse za vlogo s strani delodajalca.
(5) Če je delodajalec fizična oseba, ki je kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisana v register kmetijskih gospodarstev, zavod v postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o vpisu nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetije v register kmetijskih gospodarstev;
2. podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu PD;
3. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena.
(6) Delodajalec vloži vlogo za podaljšanje dovoljenja za delo za čas do šestih mesecev v istem koledarskem letu na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3. Vlogi delodajalec priloži:
1. pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpišeta delodajalec in tujec;
2. fotokopijo potnega lista tujca;
3. dokazilo o plačilu upravne takse za vlogo s strani nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetije, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev delodajalca. V primeru, ko je vlagatelj pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, podatek o plačilu upravne takse za vlogo s transakcijskega računa pridobi zavod po uradni dolžnosti.
(7) Če ne gre za sklenitev delovnega razmerja, pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, vlogi iz prvega odstavka tega člena priloži:
1. pogodbo o delu za vsa zaprošena obdobja, ki jo podpiše pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, in izjavo tujca, da je pripravljen opravljati delo pri tej pravni ali fizični osebi, registrirani za opravljanje dejavnosti;
2. fotokopijo potnega lista tujca;
3. podatek o plačilu upravne takse za vlogo s strani nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetije, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev.
(8) Če ne gre za sklenitev delovnega razmerja, zavod v postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o vpisu v poslovni register ali vpisu nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetije v register kmetijskih gospodarstev;
2. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;
3. podatek o plačilu upravne takse za vlogo s transakcijskega računa pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, razen v primeru, ko je vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije, vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
(9) Če pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, v primeru iz sedmega odstavka tega člena zaprosi za izdajo dovoljenja za delo v dveh ali treh terminih, zavod izda eno dovoljenje za delo, v katerem se določijo posamezna obdobja in lokacije opravljanja dela.
(10) Vlogi za izdajo dovoljenja za delo za sezonsko delo za tujca, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu in za katerega ima veljavno dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo drug delodajalec ali druga pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, mora delodajalec ali druga pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, poleg dokazil iz drugega, četrtega ali sedmega odstavka tega člena priložiti še dokazilo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu, in sicer:
1. odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu ali
2. sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu.
(11) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prejšnjega odstavka se glede podatkov, ki jih zavod pridobiva po uradni dolžnosti, smiselno uporabljajo določbe tretjega, petega ali osmega odstavka tega člena.
30. člen
(1) Na podlagi mnenja zbornice, pristojne za kmetijstvo in gozdarstvo, da je prišlo do izrednih pridelovalnih razmer, se lahko dovoljenje za delo za sezonsko delo podaljša za največ en mesec v primeru sklenjenega delovnega razmerja ali za največ 15 dni v primeru sklenjene pogodbe o delu.
(2) Vlogo za podaljšanje dovoljenja za delo za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu iz šestega odstavka 33. člena ZZDT-1 vloži delodajalec, pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki s tujcem sklepa pogodbo o delu, na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3. Delodajalec, pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, vlogi priloži:
1. mnenje zbornice, pristojne za kmetijstvo in gozdarstvo, da je prišlo do izrednih pridelovalnih pogojev (na primer podaljšanje vegetacije);
2. fotokopijo potnega lista tujca;
3. pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu, ki jo podpišeta obe pogodbeni stranki;
4. dokazilo o plačilu upravne takse za vlogo s strani nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmetije, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev. V primeru, ko je vlagatelj pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, podatek o plačilu upravne takse za vlogo s transakcijskega računa pridobi zavod po uradni dolžnosti.
2. Dovoljenje za delo tujih zastopnikov
31. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz prvega odstavka 34. člena ZZDT-1 vloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi za izdajo dovoljenja za delo iz drugega odstavka 34. člena ZZDT-1 pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik priloži:
1. izjavo, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev pozitiven poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač ali da je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v višini več kot 10.000 evrov, na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-1«;
2. podatek o številu zaposlenih;
3. pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava;
4. fotokopijo potnega lista tujca.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prejšnjega odstavka zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma druge organizacijske oblike, iz katerega je razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo;
2. podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in ima na dan vpogleda v podatke davčnega organa poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;
3. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;
4. podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Vlogi za izdajo dovoljenja za delo iz tretjega odstavka 34. člena ZZDT-1 pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik priloži:
1. fotokopijo najemne pogodbe, v primeru najema poslovnega prostora ali prostora, kjer ima sedež;
2. izpis iz zemljiške knjige, v primeru lastništva poslovnega prostora ali prostora, kjer ima sedež;
3. dokazilo o stvarnih vložkih, v skladu s 1. točko šestega odstavka tega člena, če so stvarni vložki v osnovnem kapitalu;
4. dokazilo o nakupu opredmetenih osnovnih sredstev v višini 22.500 evrov, v skladu z 2. točko šestega odstavka tega člena;
5. podatek o številu zaposlenih;
6. pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo civilnega prava;
7. fotokopijo potnega lista tujca.
(5) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prejšnjega odstavka zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji družbe, podružnice oziroma druge organizacijske oblike, iz katerega je razvidno, da tujec zanjo opravlja poslovodno funkcijo;
2. podatek o višini denarnega vložka v osnovnem kapitalu, ki je razviden iz akta o ustanovitvi družbe, družbene pogodbe ali statuta, objavljenega v poslovnem registru;
3. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;
4. podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(6) Za investicijo 30.000 evrov se v postopku izdaje dovoljenja za delo tujega zastopnika štejeta:
1. osnovni kapital, ki se upošteva le do višine 7.500 evrov in se dokazuje z aktom o ustanovitvi družbe, z družbeno pogodbo ali statutom in s fotokopijo poročila o stvarnih vložkih, če so stvarni vložki v osnovnem kapitalu;
2. nakup opredmetenih osnovnih sredstev, ki se dokazuje s fotokopijo računa ali druge knjigovodske listine enake dokazne vrednosti ter fotokopijo dokazila o bančni transakciji s transakcijskega računa vlagatelja vloge. Če je bil nakup opravljen v tujini, pa je treba priložiti še overjen prevod računa oziroma druge knjigovodske listine in dokazilo o uvozu (na primer Enotna carinska listina).
(7) Ustreznost predloženih dokazil iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se presoja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in v skladu z ostalo veljavno slovensko zakonodajo.
(8) Vlogi za izdajo dovoljenja za delo tujega zastopnika za tujca, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu in za katerega ima veljavno dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo drug delodajalec ali druga pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki s tujcem sklepa pogodbo o delu, mora delodajalec ali druga pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, poleg dokazil iz drugega ali četrtega odstavka tega člena priložiti še dokazilo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu, in sicer:
1. odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu ali
2. sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu.
(9) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prejšnjega odstavka se glede podatkov, ki jih zavod pridobiva po uradni dolžnosti, smiselno uporabljajo določbe tretjega ali petega odstavka tega člena.
32. člen
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vloži vlogo za ponovno izdajo dovoljenja za delo za istega tujca iz devetega odstavka 34. člena ZZDT-1 na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3, ki vsebuje dokazila iz drugega odstavka prejšnjega člena. V postopku ponovne izdaje dovoljenja za delo zavod po uradni dolžnosti pridobi podatke iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
3. Dovoljenje za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje
33. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz 35. člena ZZDT-1 vloži delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval, na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval, priloži:
1. pogodbo o zaposlitvi tujca, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu, v primerih sklenitve delovnega razmerja;
2. program usposabljanja in izpopolnjevanja v skladu s 35. členom tega pravilnika;
3. fotokopijo potnega lista tujca;
4. mnenje pristojne institucije iz drugega odstavka 35. člena ZZDT-1.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji delodajalca, pri katerem se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval;
2. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;
3. podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa delodajalca ali pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval.
(4) Če se usposabljanje in izpopolnjevanje izvajata brez sklenitve delovnega razmerja, vsebuje vloga za izdajo dovoljenja za delo namesto dokazila iz 1. točke drugega odstavka tega člena pogodbo o usposabljanju in izpopolnjevanju tujca med organizatorjem programa usposabljanja in izpopolnjevanja ter pravno ali fizično osebo, registrirano za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval.
(5) Če usposabljanje in izpopolnjevanje izvaja gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, pristojno za področje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: organizator), vsebuje vloga za izdajo dovoljenja za delo namesto dokazila iz 4. točke drugega odstavka tega člena pogodbo, s katero se uredijo medsebojna razmerja glede obveznosti in odgovornosti obeh pogodbenih strank pri izvajanju programa usposabljanja in izpopolnjevanja, sklenjeno med organizatorjem usposabljanja in izpopolnjevanja in delodajalcem ali pravno ali fizično osebo, registrirano za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval.
34. člen
(1) Kadar programa usposabljanja in izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v pogodbenem času, lahko delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval, vloži vlogo za podaljšanje dovoljenja za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi za podaljšanje dovoljenja za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval, priloži:
1. obrazložitev vloge za podaljšanje dovoljenja za delo;
2. fotokopijo potnega lista tujca;
3. aneks k osnovni pogodbi.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa delodajalca ali pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, pri kateri se bo tujec usposabljal in izpopolnjeval.
35. člen
Program usposabljanja in izpopolnjevanja mora vsebovati:
1. čas trajanja usposabljanja in izpopolnjevanja,
2. navedbo organizatorja in kraj izvajanja usposabljanja in izpopolnjevanja,
3. osnovne vsebine usposabljanja in izpopolnjevanja,
4. navedbo mentorja izvajanja programa,
5. cilj usposabljanja in izpopolnjevanja.
4. Dovoljenje za delo za usposabljanje tujih napotenih delavcev in dovoljenje za delo tujim napotenim delavcem, ki izvajajo usposabljanje slovenskih delavcev
4.1. Dovoljenje za delo za usposabljanje tujih napotenih delavcev
36. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za usposabljanje tujih napotenih delavcev iz 36. člena ZZDT-1 vloži tuja gospodarska družba na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tuja gospodarska družba priloži:
1. dokazilo o registraciji tuje gospodarske družbe;
2. dokazilo o kapitalski povezanosti ali sklenjeni pogodbi o poslovno-tehničnem sodelovanju ali o prenosu tehnologije;
3. soglasje pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije itd.) o izpolnjevanju kriterijev, določenih s podzakonskim aktom iz sedmega odstavka 36. člena ZZDT-1;
4. pogodbo o usposabljanju med slovensko in tujo gospodarsko družbo, s programom usposabljanja, potrjenim od pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije itd.);
5. seznam tujih napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
6. fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
7. dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tej gospodarski družbi;
8. dokazilo o plačilu upravne takse in posebnih stroškov po 62. členu ZZDT-1 za vsakega napotenega delavca s strani tuje gospodarske družbe.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji slovenske gospodarske družbe, pri kateri se bodo tujci usposabljali in izpopolnjevali;
2. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.
4.2. Dovoljenje za delo tujim napotenim delavcem za izvajanje usposabljanja slovenskih delavcev
37. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za usposabljanje slovenskih delavcev iz 37. člena ZZDT-1, ki ga izvajajo tuji napoteni delavci, vloži slovenska gospodarska družba na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka slovenska gospodarska družba priloži:
1. dokazilo o registraciji tuje gospodarske družbe;
2. dokazilo o kapitalski povezanosti ali sklenjeni pogodbi o poslovno-tehničnem sodelovanju ali o prenosu tehnologije;
3. soglasje pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije itd.) o izpolnjevanju kriterijev, določenih s podzakonskim aktom iz sedmega odstavka 37. člena ZZDT-1;
4. pogodbo o usposabljanju med slovensko in tujo gospodarsko družbo, s programom usposabljanja, potrjenim od pristojne zbornice (Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije itd.);
5. seznam tujih napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
6. fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
7. dokazilo, da so napoteni delavci zaposleni v tuji gospodarski družbi.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji slovenske gospodarske družbe, pri kateri bodo tuji napoteni delavci izvajali usposabljanje slovenskih delavcev;
2. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;
3. podatek o plačilu upravne takse in posebnih stroškov po 62. členu ZZDT-1 za vsakega napotenega delavca s transakcijskega računa slovenske gospodarske družbe.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.
VIII. IZVAJANJE STORITEV NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA DELO
1. Preverjanje pogodbe o izvajanju storitev tujih delodajalcev z napotenimi delavci
38. člen
(1) Pri obravnavi vloge za izdajo dovoljenja za delo za izvajanje storitev tujih delodajalcev z napotenimi delavci zavod v pogodbi o izvajanju storitev preveri predvsem:
1. čas izvajanja storitev,
2. število tujih napotenih delavcev,
3. natančen kraj oziroma kraje izvajanja storitev in
4. predmet pogodbe.
(2) Tuji delodajalec sme na podlagi posamezne pogodbe z istim naročnikom in v zakonsko določenih časovnih okvirih izvajati storitve na več krajih. Kraji izvajanja storitev morajo biti natančno navedeni s časovnimi termini izvajanja storitev in številom napotenih delavcev.
2. Dovoljenje za delo za napotene delavce
2.1. Dovoljenje za delo za izvajaje storitev z napotenimi delavci brez tržne prisotnosti delodajalca
39. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za izvajanje čezmejnih storitev brez tržne prisotnosti iz 39. člena ZZDT-1 vloži tuji delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tuji delodajalec priloži:
1. pogodbo o izvajanju storitev za naročnika;
2. dokazilo o registraciji tujega delodajalca;
3. fotokopijo osebnega dokumenta naročnika storitve, če je naročnik fizična oseba;
4. izjavo tujega delodajalca, da bo v času izvajanja storitev na ozemlju Republike Slovenije napotenim delavcem zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo, na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-2«, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
5. seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
6. fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
7. dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo;
8. dokazilo o plačilu upravne takse in posebnih stroškov po 62. členu ZZDT-1 za vsakega napotenega delavca s strani tujega delodajalca.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji naročnika, če je naročnik storitve pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti;
2. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za tuje samozaposlene osebe, ki so same izvajalci čezmejnih storitev.
40. člen
(1) Če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče dokončati, lahko tuji delodajalec pred prenehanjem veljavnosti dovoljenj zaprosi za podaljšanje veljavnosti dovoljenj za delo z vlogo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tuji delodajalec priloži:
1. obrazložitev utemeljenosti podaljšanja izvajanja pogodbe (na primer višja sila, vezanost izvajanja del na predhodna dela, ki niso dokončana v roku, in drugi utemeljeni razlogi);
2. fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
3. aneks k osnovni pogodbi o izvajanju storitev;
4. seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
5. dokazilo o plačilu upravne takse in posebnih stroškov po 62. členu ZZDT-1 za vsakega napotenega delavca s strani tujega delodajalca.
(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za tuje samozaposlene osebe, ki so same izvajalci čezmejnih storitev.
41. člen
Če se med izvajanjem pogodbe zamenjajo delavci, vloži tuji delodajalec oziroma tuja samozaposlena oseba za izdajo dovoljenj za delo za nove napotene delavce vlogo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3. Vloga vsebuje dokazila, navedena v 4., 5., 6., 7. in 8. točki drugega odstavka 39. člena tega pravilnika.
42. člen
(1) Če se zaradi povečanega obsega dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o izvajanju storitev, na podlagi katere so bila že izdana dovoljenja za delo, lahko tuji delodajalec za dodatne delavce vloži vlogo za izdajo dodatnih dovoljenj za delo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tuji delodajalec priloži:
1. aneks k osnovni pogodbi o izvajanju storitev;
2. seznam dodatno napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
3. fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
4. dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo;
5. dokazilo o plačilu upravne takse in posebnih stroškov po 62. členu ZZDT-1 za vsakega napotenega delavca s strani tujega delodajalca.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena.
(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za tuje samozaposlene osebe, ki so same izvajalci čezmejnih storitev.
43. člen
(1) V primeru iz šestega odstavka 38. člena ZZDT-1, ko je storitev posebnega pomena za državo in se lahko izvaja dlje kot tri mesece, mora naročnik storitve pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenj za delo pridobiti pisno soglasje ministrstva, pristojnega za delo.
(2) Naročnik storitve mora za pridobitev soglasja na ministrstvo, pristojno za delo, poslati pisno obrazložitev v dveh izvodih, iz katere so razvidni poseben pomen storitve za državo, čas izvajanja storitve in število napotenih delavcev, potrebnih za izvedbo storitve. Naročnik storitve obrazložitvi priloži pogodbo o izvajanju storitve v dveh izvodih.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo, posreduje dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena ministrstvu, pristojnemu za področje dejavnosti, in ga zaprosi za izdajo soglasja. Ministrstvo, pristojno za delo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za področje dejavnosti, odloči o utemeljenosti izvajanja storitve za daljši čas, kot je določen v prvem odstavku 39. člena ali prvem odstavku 40. člena ZZDT-1, ter določi čas izvajanja storitve in število napotenih delavcev, ki bodo izvajali storitev.
(4) Ministrstvo, pristojno za delo, pošlje odločitev o izdaji soglasja skupaj s pogodbo o izvajanju storitve na zavod ter kopijo soglasja naročniku storitve.
(5) Vlogo za izdajo dovoljenj za delo po šestem odstavku 38. člena ZZDT-1 vloži tuji delodajalec (izvajalec storitve) na zavodu na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3 in ji priloži dokazila, navedena v drugem odstavku 39. člena tega pravilnika, razen pogodbe o izvajanju storitev. V postopku izdaje dovoljenja za delo zavod po uradni dolžnosti pridobi podatke iz tretjega odstavka 39. člena.
(6) Če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče dokončati, če se med izvajanjem pogodbe zamenjajo delavci ali se zaradi povečanega obsega dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o izvajanju storitev, se smiselno uporabljajo določbe 40., 41. in 42. člena tega pravilnika. Tuji delodajalec vloži vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenj za delo ali za nova dovoljenja za delo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
2.2. Dovoljenje za delo za izvajaje storitev z napotenimi delavci s tržno prisotnostjo delodajalca
44. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za opravljanje določenih nalog ali izvedbo pogodbenih storitev iz prvega odstavka 40. člena ZZDT-1 z delavci, ki so napoteni v organizacijsko enoto, s katero je tržno prisoten v Republiki Sloveniji, vloži tuji delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tuji delodajalec priloži:
1. pogodbo o izvajanju storitev;
2. dokazilo o registraciji tujega delodajalca;
3. seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
4. fotokopije potnih listov napotenih delavcev;
5. dokazilo, da so napoteni delavci najmanj eno leto zaposleni pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo;
6. izjavo tujega delodajalca, da bo v času izvajanja storitev na ozemlju Republike Slovenije napotenim delavcem zagotavljal delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo, na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-2«;
7. dokazilo o plačilu upravne takse in posebnih stroškov po 62. členu ZZDT-1 za vsakega napotenega delavca s strani tujega delodajalca.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji družbe, podružnice ali druge organizacijske enote v Republiki Sloveniji;
2. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena.
(4) Če pogodbe v predvidenem roku iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče dokončati, če se med izvajanjem pogodbe zamenjajo delavci ali se zaradi povečanega obsega dela sklenejo aneksi k osnovni pogodbi o izvajanju storitev, se smiselno uporabljajo določbe 40., 41. in 42. člena tega pravilnika. Tuji delodajalec vloži vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenj za delo ali za nova dovoljenja za delo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
2.3. Dovoljenje za delo za gibanje oseb znotraj združb
45. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo za gibanje oseb znotraj združb iz 41. člena ZZDT-1 vloži tuji delodajalec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka tuji delodajalec priloži:
1. dokazilo o registraciji tujega delodajalca;
2. fotokopijo potnega lista napotenega delavca;
3. dokazilo, da je napoteni delavec najmanj eno leto zaposlen pri delodajalcu, ki napotuje delavce v Republiko Slovenijo;
4. akt o imenovanju oziroma o napotitvi delavca na začasno delo v organizacijsko enoto, iz katerega je razvidno, katere naloge bo napoteni delavec opravljal v organizacijski enoti;
5. dokazilo o plačilu upravne takse in posebnih stroškov po 62. členu ZZDT-1 s strani tujega delodajalca.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji družbe, podružnice ali druge organizacijske enote v Republiki Sloveniji;
2. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena.
3. Dovoljenje za delo za individualne storitve tujcev
46. člen
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za delo iz 42. člena ZZDT-1 vloži naročnik storitve na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka naročnik storitve priloži:
1. fotokopijo osebnega dokumenta naročnika storitve, če je naročnik fizična oseba;
2. pogodbo o individualni storitvi med naročnikom storitve in tujcem;
3. fotokopijo potnega lista tujca;
4. dokazilo o posebnem specialističnem znanju tujca (posebni tečaji, priporočila ipd.);
5. dokazilo o plačilu upravne takse s strani naročnika storitve.
(3) V postopku izdaje dovoljenja za delo iz prvega odstavka tega člena zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji iz ustreznega registra, če je naročnik storitve pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti;
2. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena.
IX. IZVAJANJE STORITEV BREZ DELOVNEGA DOVOLJENJA
47. člen
V primeru iz 44. člena ZZDT-1 prireditelj ali naročnik storitev k prijavi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4B, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del, priloži naslednja dokazila:
1. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
2. fotokopije potnih listov tujcev;
3. fotokopijo pogodbe ali drugega dokazila, iz katerega je razviden čas izvajanja storitve.
48. člen
V primeru iz 45. člena ZZDT-1 tuji delodajalec k prijavi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4B priloži naslednja dokazila:
1. izjavo o udeležbi na razstavni ali sejemski prireditvi;
2. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
3. fotokopije potnih listov tujcev;
4. fotokopijo pogodbe ali drugega dokazila, iz katerega je razviden čas izvajanja storitve.
49. člen
V primeru iz 46. člena ZZDT-1 naročnik storitve k prijavi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4B priloži naslednja dokazila:
1. fotokopijo pogodbe, iz katere je razvidna vrsta storitve, ki jo bo tujec izvajal v Republiki Sloveniji;
2. terminski načrt izvajanja storitve;
3. izjavo tujčevega delodajalca, da je tujec zaposlen pri dobavitelju opreme ali pri njegovem pogodbenem partnerju;
4. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
5. fotokopije potnih listov tujcev.
50. člen
V primeru iz 47. člena ZZDT-1 naročnik storitve k prijavi na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4B priloži naslednja dokazila:
1. fotokopijo zaprosila domačega naročnika storitev za nujno odpravo ali preprečitev škode;
2. seznam tujcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«;
3. fotokopije potnih listov tujcev.
X. PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV
1. Prijava dela tujca na podlagi delovnega dovoljenja
51. člen
(1) Če delodajalec s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi ali se tujec samozaposli, se za prijavo začetka dela šteje prijava tujca v socialno zavarovanje na tej podlagi.
(2) Vlogo za prijavo dela tujca, ki ne sklene pogodbe o zaposlitvi ali se ne samozaposli, vloži zavezanec na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del. V primeru napotitve tujih delavcev se vlogi priloži seznam napotenih delavcev na predpisanem obrazcu »Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-3-1«. Če tujec ni socialno zavarovan v Republiki Sloveniji, zavezanec za prijavo vlogi priloži dokazilo o ustreznem socialnem zavarovanju tujca v drugi državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o socialni varnosti ali dokazilo o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju tujca v Republiki Sloveniji.
(3) Zavod v primeru iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o dovoljenju za prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma vizumu za dolgoročno bivanje v Republiki Sloveniji;
2. podatek o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji, razen v primeru, če tujec ni socialno zavarovan v Republiki Sloveniji.
(4) Zavezanec prijavi delo tujca v roku iz 49. ali 50. člena ZZDT-1.
2. Odjava dela tujcev
52. člen
(1) Zavezanec odjavi delo tujca v roku iz 53. člena ZZDT-1 z vrnitvijo delovnega dovoljenja ali s pisno izjavo, da delovnega dovoljenja ne poseduje in da želi odjaviti delo tujca.
(2) Če je zavezanec s tujcem sklenil pogodbo o zaposlitvi, mora odjaviti delo tujca z vlogo na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4C, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del. Vlogi mora priložiti odpoved pogodbe o zaposlitvi in dokazilo o vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ali sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, ki ga podpišeta tujec in delodajalec.
(3) Zavod izda v primeru iz prejšnjega odstavka zavezancu potrdilo o odjavi dela tujca na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4C.
(4) V primeru iz drugega odstavka 51. člena ZZDT-1, ko želi tujec odjaviti delo tujca, mora zahtevi za odjavo dela tujca priložiti odpoved pogodbe o zaposlitvi in dokazilo o vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ali sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, ki ga podpišeta tujec in delodajalec.
(5) Zavod izda v primeru iz prejšnjega odstavka tujcu potrdilo o odjavi dela tujca na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-4C.
XI. NADOMESTNO DELOVNO DOVOLJENJE
53. člen
(1) Vlogo za nadomestno delovno dovoljenje, ki se izda za preostali čas veljavnosti delovnega dovoljenja, delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, vloži na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-2, če gre za dovoljenje za zaposlitev, ali na predpisanem obrazcu ZRSZ-TUJ-3, če gre za dovoljenje za delo.
(2) Vlogi iz sedmega odstavka 10. člena ZZDT-1 delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu;
3. podatek o vpisu v sodni register, iz katerega je razvidno, da je nastopilo univerzalno pravno nasledstvo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, v primeru, če tega podatka ni v poslovnem registru.
(3) V postopku izdaje nadomestnega delovnega dovoljenja v primeru iz prejšnjega odstavka zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek iz poslovnega registra, iz katerega je razvidno, da je nastopilo univerzalno pravno nasledstvo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razen, če tega podatka ni v poslovnem registru;
2. podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa delodajalca, pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki s tujcem sklene pogodbo o delu.
(4) Vlogi iz 26. člena ZZDT-1 delodajalec ali pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, priloži:
1. fotokopijo potnega lista tujca;
2. novo pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas.
(5) V postopku izdaje nadomestnega delovnega dovoljenja v primeru iz prejšnjega odstavka zavod po uradni dolžnosti pridobi:
1. podatek o registraciji ali vpisu v ustrezen register;
2. podatek o plačilu upravne takse s transakcijskega računa delodajalca.
XII. OBVEZNOSTI DO NADZORNEGA ORGANA
54. člen
(1) Delodajalec, pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je za tujca pridobil delovno dovoljenje, je dolžan hraniti delovno dovoljenje in dokazila (pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o izvajanju storitev, pogodbo o delu ali druge civilnopravne pogodbe, dokazilo o izobrazbi tujca in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev tujca v skladu s predpisi, kot je na primer licenca, HASAP), ki dokazujejo zakonitost zaposlitve ali dela tujca, na sedežu poslovanja v Republiki Sloveniji.
(2) Pri opravljanju dela zunaj sedeža poslovanja je delodajalec, pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, dolžna na vsakokratnem delovišču hraniti kopijo delovnega dovoljenja.
(3) Tuji delodajalec, ki v Republiki Sloveniji ni tržno prisoten, je dolžan hraniti delovno dovoljenje in potrdilo o prijavi dela na delovišču, kjer izvaja storitve.
(4) Tujec hrani osebno delovno dovoljenje na primernem mestu (prebivališče ali delovno mesto). Na zahtevo inšpektorja za delo je dolžan v zahtevanem roku osebno delovno dovoljenje predložiti na vpogled. Kopijo osebnega delovnega dovoljenja je dolžan hraniti na vsakokratnem delovnem mestu.
(5) V zvezi z delom in plačilom tujca je delodajalec dolžan hraniti naslednjo dokumentacijo:
1. pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe;
2. druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev tujca v skladu s predpisi;
3. pisni obračun plače in nadomestil, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov;
4. podatke o opravljenem rednem delu in o nadurah;
5. podatke o odobrenem in izrabljenem dopustu;
6. dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu.
(6) Tuji delodajalec, ki izvaja storitve, je dolžan na delovišču hraniti naslednjo dokumentacijo:
1. pogodbo o izvajanju storitve;
2. pisni obračun plače in nadomestil, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov za čas izvajanja storitev v Republiki Sloveniji;
3. podatke o opravljenem rednem delu in o nadurah;
4. dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu.
(7) Pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki s tujcem sklene pogodbo o delu, je dolžna hraniti naslednjo dokumentacijo:
1. pogodbe o delu oziroma druge vrste civilnopravnih pogodb;
2. druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti tujca v skladu s predpisi;
3. pisni obračun plačil, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov;
4. podatke o opravljenem delu;
5. dokumentacijo s področja varnosti in zdravja pri delu.
XIII. OBLIKA IN VSEBINA POSAMEZNE VRSTE DELOVNEGA DOVOLJENJA
55. člen
(1) O vlogi za izdajo delovnega dovoljenja odloči zavod z odločbo, ki velja kot osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo, za namene, ki jih določa ZZDT-1.
(2) Poleg delovnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka se lahko tujcu izda izkaznica, v katero se vpišejo osnovni podatki iz odločbe.
XIV. KONČNI DOLOČBI
56. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev (Uradni list RS, št. 37/08 in 28/09).
57. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se začnejo določba 18. člena tega pravilnika, v delu, ki se nanaša na žrtev nezakonitega zaposlovanja, določbi 27. in 28. člena tega pravilnika ter določba 1. točke tretjega odstavka 51. člena tega pravilnika, v delu, ki se nanaša na vizum za dolgoročno bivanje, uporabljati z dnem, ko se začne uporabljati zakon, ki ureja prebivanje tujcev in določa postopek za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje žrtvi nezakonitega zaposlovanja, postopek za izdajo modre karte EU in postopek za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje.
Št. 0072-2/2011
Ljubljana, dne 24. maja 2011
EVA 2011-2611-0008
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti