Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1462. Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil, stran 2011.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 242. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- nosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za gospodarske dejavnosti
P R A V I L N I K
o dimenzijah, masah in opremi vozil
1. člen
Ta pravilnik določa dimenzije, mase, osne obremenitve in nekatere lastnosti opreme cestnih motornih in priklopnih vozil (v nadaljevanju: vozil).
2. člen
1. Največja dolžina vozila je vodoravna razdalja med najbolj izpostavljenim sprednjim in najbolj izpostavljenim zadnjim delom vozila brez tovora, merjena v smeri vzdolžne osi vozila.
2. Največja širina vozila je vodoravna razdalja med najbolj izpostavljenima bočnima deloma vozila brez tovora, merjena pravokotno na vzdolžno os vozila.
3. Največja višina vozila je razdalja med vodoravno podlago in najvišjim delom neobremenjenega vozila.
I. DIMENZIJE VOZIL
3. člen
1. Največja dovoljena dolžina vozila je:              m
a) za motorna in priklopna vozila, razen
polpriklopnikov:                         12
b) za zglobne avtobuse:                      18
c) za skupino vozil:
– motorno in priklopno vozilo:                  18
– tovorno motorno in priklopno vozilo:             18,75
– vlečno vozilo in polpriklopnik                16,50
d) za delovno vozilo                       13
2. Največja dovoljena širina vozila je:
a) za tovorna vozila z izotermno nadgradnjo
(debelina stene > / = 45 mm):                  2,60
b) za vsa druga vozila:                     2,55
3. Največja dovoljena višina vozil je:               4
4. člen
1. Dovoljene so samo tiste prekoračitve največje širine, ki nastanejo zaradi deformacije avtopnevmatik v predelu naleganja na podlago, zaradi montaže snežnih verig in pa zaradi montaže gibljivih delov, ki se, če jih pritisnemo k trdni konstrukciji vozila, umaknejo v okvir predpisanih mer.
2. Pri skupini vozil, ki jo sestavlja motorno tovorno in priklopno vozilo (cestni vlak), sme znašati največja razdalja od najbolj prednje zunanje točke nakladalne površine za kabino motornega vozila do najoddaljenejše zadnje zunanje točke nakladalne površine priklopnega vozila, merjena vzporedno z vzdolžno osjo, in zmanjšana za razdaljo med zadnjim delom motornega vozila in prednjim delom priklopnega vozila, 15,65 m.
3. Pri skupini vozil, ki jo sestavlja motorno tovorno in priklopno vozilo (cestni vlak), sme znašati največja razdalja od najbolj prednje zunanje točke nakladalne površine za kabino motornega vozila do najoddaljenejše zadnje zunanje točke nakladalne površine priklopnega vozila, merjena vzporedno z vzdolžno osjo, 16,40 m.
4. Razdalja med simetralama zadnje osi vlečnega vozila in prednje osi priklopnega vozila mora znašati najmanj 3 m, pri sedlastih vlačilcih s polpriklopnikom pa najmanj 2,5 m. To ne velja za vozila, kjer največja dovoljena masa vozila ni večja od 7,5 t za motorna vozila ali 3,5 t za priklopna vozila.
5. Vodoravno merjena razdalja katere koli točke prednjega dela polpriklopnika od osi vlečnega čepa ne sme biti daljša od 2,04 m, vzporedno z vzdolžno osjo vozila merjena razdalja med osjo vlečnega čepa in skrajno zadnjo točko polpriklopnika pa ne sme presegati 12 m.
6. Vozilo ali skupina vozil mora pri vožnji v krogu, ko se najbolj izpostavljena prednja bočna točka vlečnega vozila giblje po krožnici s polmerom 12,5 m, opisati pas, katerega največja širina ne sme presegati 7,20 m.
II. MASE IN OSNE OBREMENITVE VOZIL
5. člen
Osne obremenitve motornih in priklopnih vozil ne smejo presegati naslednjih vrednosti:
.                                 ton
1. Osne obremenitve enojnih osi:
a) za pogonske in nepogonske osi:                 10
b) za pogonske osi v prevozu po cestnih smereh:
– jugozahod/severovzhod, ki poteka od italijanske
meje preko Postojne, Ljubljane, Celja in Maribora
do Šentilja in Lendave,
– severozahod/jugovzhod, ki poteka
od predora Karavanke preko Jesenic, Ljubljane,
Novega mesta do Obrežja;
– Maribor–Ptuj–Gruškovje ter
– v dovozu/odvozu do/od cilja ali začetka
prevoza, kadar se ta pretežno opravi po državnih
(magistralnih ali regionalnih) cestah in za katere
niso izrecno označeni ali odrejeni
manjši osni pritiski                      11,50
2. Osne obremenitve dvojnih osi
motornih vozil, ob upoštevanju dovoljenih
vrednosti za enojne osi:
a) razmik osi je manjši od 1 m:                 11,50
b) razmik osi 1 m in več, vendar manjši od 1,3 m:         16
c) razmik osi 1,3 m in več, vendar manjši od 1,8 m:        18
d) razmik osi 1,3 m in več, vendar manjši od 1,8 m,
če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi
in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem,
oziroma če je vsaka pogonska os opremljena z
dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev
posamezne osi ne preseže 9,50 t:                  19
3. Osne obremenitve dvojnih osi
priklopnih vozil, ob upoštevanju dovoljenih
vrednosti za enojne osi:
a) razmik osi je manjši od 1 m:                  11
b) razmik osi 1 m in več, vendar
manjši od 1,3 m:                          16
c) razmik osi 1,3 m in več, vendar
manjši od 1,8 m:                          18
d) razmik osi 1,8 m in več:                    20
4. Osne obremenitve trojnih osi priklopnih
vozil, ob upoštevanju dovoljenih vrednosti
za dvojne osi:
a) razmiki osi niso večji od 1,3 m:                21
b) razmiki osi so večji od 1,3 m, vendar
niso večji od 1,4 m:                        24
6. člen
Dovoljena skupna masa motornih in priklopnih vozil razen polpriklopnikov (ob upoštevanju dovoljenih osnih obremenitev in deklaracije proizvajalca) je:
.                                 ton
1. Vozila z največ dvema osema:
motorna in priklopna vozila:                    18
2. Vozila z več kot dvema osema – razen
vozil iz 3. in 4. točke tega člena:
a) motorna vozila:                         25
b) motorna vozila z dvojno osjo po
2. d točki 5. člena tega pravilnika:                26
c) priklopna vozila:                        24
d) zglobni avtobusi:                        28
3. Motorna vozila z več kot tremi 
osmi – razen motornih vozil iz 4. točke tega člena:
a) motorna vozila z dvema dvojnima
osema, katerih simetrali sta razmaknjeni
najmanj 4 m:                            32
b) motorna vozila z dvema krmiljenima
osema in obremenitvijo dvojne osi po
2. d točki 5. člena ter katerih največja
dovoljena obremenitev ne presega 5 t
na meter razdalje od simetrale najbolj
sprednje do simetrale najbolj zadnje osi:             32
4. Motorna vozila z več kot štirimi
osmi ob upoštevanju predpisa iz 3. točke
tega člena:                            32
5. Trikolesa s pomožnim motorjem,
za prevoz tovora:                        0,25
7. člen
Dovoljena skupna masa skupine vozil (ob upoštevanju dovoljenih osnih obremenitev in dovoljenih mas posameznih vozil) je:
.                                 ton
1. Skupina vozil z manj kot štirimi osmi:             28
2. Skupina vozil s štirimi osmi
dvoosno tovorno vozilo z dvoosnim
priklopnim vozilom:                        36
3. Dvoosno vlečno vozilo z dvoosnim
polpriklopnikom
a) če je razmik osi polpriklopnika 1,3 m
ali več:                              36
b) če je razmik osi polpriklopnika 1,8 m
ali več in je pogonska os vlečnega vozila
opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim
ali temu enakovrednim vzmetenjem:                 38
4. Druge kombinacije vozil s štirimi osmi
a) z motornim vozilom po 2. a točki 6. člena
tega pravilnika:                          35
b) z motornim vozilom po 2. b točki 6. člena
tega pravilnika:                          36
5. Skupine vozil z več kot štirimi osmi:              40
6. Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali
triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem
transportu (cesta-železnica) pri dovozu/odvozu
do/od terminala: 
a) če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft:               44
b) če je polpriklopnik ojačan za prevoze
v nespremljanem kombiniranem prevozu:               44
7. Skupina vozil s petimi ali več osmi,
ki vozi v kombiniranem transportu (cesta-železnica)
pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina
vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč:          44
8. člen
Največja dovoljena masa vozila in skupine vozil, kot tudi osne obremenitve morajo biti jasno in neizbrisno označene ali na deklaracijski tablici vozila, ki mora poleg teh podatkov vsebovati še najmanj naziv proizvajalca in VIN številko oziroma označbo vozila, ali pa na vozilu samem.
III. VZTRAJNOSTNA ZAVORNA NAPRAVA
9. člen
Vztrajnostna zavorna naprava (naletna zavora) se lahko uporablja na priklopnih vozilih:
1. s konstrukcijsko določeno hitrostjo več kot 40 km/h in največjo dovoljeno maso do 3,50 t, če deluje zavorni sistem na vsa kolesa priklopnega vozila,
2. s konstrukcijsko določeno hitrostjo več kot 40 km/h in največjo dovoljeno maso do 1,50 t, če zavorni sistem ne deluje na vsa kolesa priklopnega vozila.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določila 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. člena ter drugega stavka četrtega odstavka in petega odstavka 19. člena pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 50/82, 4/85, 65/85, 64/86, 22/90 in 50/90).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 8. člena, ki začne veljati šest mesecev po objavi.
Št. 343-12/95
Ljubljana, dne 15. marca 1996.
Igor Umek l. r.
Minister
za promet in zveze
Soglašam!
Andrej Šter l. r
Minister
za notranje zadeve
mag. Metod Dragonja l. r.
Minister
za gospodarske dejavnosti

AAA Zlata odličnost