Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1266. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2010, stran 3613.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Jesenice za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2010, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2010 so realizirani v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          V EUR
-------------------------------------------------------------
                          Zaključni
                            račun
                        proračuna 2010
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      18.341.942
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          16.969.505
70   DAVČNI PRIHODKI              13.144.259
    700 Davki na dohodek in dobiček      10.786.116
    703 Davki na premoženje           1.981.503
    704 Domači davki na blago in storitve     376.640
71   NEDAVČNI PRIHODKI              3.825.246
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                 3.475.462
    711 Takse in pristojbine            7.315
    712 Globe in druge denarne kazni        83.220
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    8.583
    714 Drugi nedavčni prihodki          250.666
72   KAPITALSKI PRIHODKI              752.487
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                   686.496
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      65.990
73   PREJETE DONACIJE                4.900
    730 Prejete donacije iz domačih virov      4.900
74   TRANSFERNI PRIHODKI              615.050
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           581.611
    741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
    iz sredstev EU                 33.439
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        17.933.088
40   TEKOČI ODHODKI               5.289.972
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    1.366.182
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    215.811
    402 Izdatki za blago in storitve      3.649.481
    403 Plačila domačih obresti          28.498
    409 Rezerve                  30.000
41   TEKOČI TRANSFERI              7.115.437
    410 Subvencije                198.173
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               3.505.918
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                 587.784
    413 Drugi tekoči domači transferi      2.823.562
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            3.066.384
    420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev   3.066.384
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.461.295
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fiz. osebam, ki niso pr. up.         238.172
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom          2.223.123
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          408.854
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–
    7102) – (II.–403–404) (Skupaj prihodki
    brez prihodkov od obresti minus skupaj
    odhodki brez plačil obresti)         329.347
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +
    71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus
    tekoči odhodki in tekoči transferi)    4.564.096
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                    0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       0
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII.  ODPLAČILA DOLG (550)             224.088
55   ODPLAČILA DOLGA                224.088
    550 Odplačila domačega dolga         224.088
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)          184.766
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)        –224.088
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX)        –408.854
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
    12. 2009                  3.817.308
XIII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
    12. 2010                  4.002.074
-------------------------------------------------------------
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 4.002.074,28 €.
3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2010, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2011 v naslednji višini:
– KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 600,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Mirka Roglja Petka – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 405,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Hrušica – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 165,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 615,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Podmežakla – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 615,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– Občinska Uprava
– neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice Triglav v višini 10.000,00 € na proračunsko postavko 8110, konto 420225 (Vzdrževanje semaforjev), NRP OB041-08-0016 Semaforska krmilna naprava,
– neporabljen del sredstev odškodnine za poškodbe cestne opreme, prejete od zavarovalnice Triglav v višini 12.322,76 € na proračunsko postavko 8390, konto 402599 (Prometna signalizacija),
– neporabljen del sredstev požarne takse v višini 20.772,28 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2009 203.684,28 €
2. Pripis obresti v letu 2010 13.999,65 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna 30.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada 61.877,95 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2010 185.805,98 €.
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 125.740.179,00 €.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2010 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-1/2009
Jesenice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.