Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1104. Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice, stran 3301.

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Brežice kot ustanoviteljica vrtcev (v nadaljevanju: vrtec) določa kriterije in postopek vpisa in sprejemanja otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od enega leta starosti oziroma, ko je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela do vključitve v osnovno šolo v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
3. člen
Občina Brežice najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z vrtcem.
Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani vrtca najmanj enkrat letno.
4. člen
Prijavo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo starši otroka ali zakoniti skrbniki (v nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na upravi vrtca ali na spletni strani le-tega.
Pooblaščena oseba vrtca staršem po potrebi svetuje glede izbire enote vrtca, programa, primerne starosti otroka za vstop v vrtec ter pomaga pri drugih odločitvah staršev v zvezi z vstopom otroka v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Sprejeta prijava se vpiše v posebno evidenco prijav.
5. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca.
6. člen
Komisija obravnava vse prijave za vpis otrok, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v vrtec.
Komisija odloča o sprejemu otrok, ko je vpisanih več otrok, kot je prostih mest po skrajšanem ugotovitvenem postopku določenim v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
7. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca.
Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik uslužbencev vrtca,
– 1 predstavnik staršev, ki ga predlaga Svet staršev,
– 1 predstavnik ustanoviteljice.
Člani komisije so imenovani za dve leti. Mandat predstavnika Sveta staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
Komisijo sklicuje predsednik ali se skliče na pobudo dveh članov komisije. Administrativna dela in pripravljalni postopek za komisijo izvaja vrtec.
8. člen
Na seji komisije za sprejem so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar, slednja sta brez pravice do glasovanja.
Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči vsaj 2/3 članov. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
9. člen
Na zasedanju se piše zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– poimenska prisotnost članov komisije,
– ugotovitev števila prostih mest v posameznih programih,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, po prednostnem vrstnem redu glede števila doseženih točk od najvišjega do najnižjega,
– seznam otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec (čakalni seznam) po programih in starosti otrok s prednostnim vrstnim redom uvrstitve za sprejem v primeru novonastalih prostih mest.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca.
II. KRITERIJI
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi kriterijev.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami in otroci ogroženi zaradi socialnega položaja družine. Komisija najprej izmed vseh vpisanih otrok izbere:
1. otroke, katerih starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (odločba o dodelitvi denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu, ne pa otroškega dodatka in druga potrdila, ki jih izstavi pristojen Center za socialno delo),
2. otroke s posebnimi potrebami (8. člena Zakona o vrtcih – Uradni list RS, št. 12/96), če starši priložijo izvide, mnenja ali odločbo o usmeritvi.
Preostale vpisane otroke komisija izbere po naslednjih kriterijih, in sicer glede na skupno število zbranih točk:
+----------------------------------------------------+---------+
|Kriterij                      |Št. točk |
+----------------------------------------------------+---------+
|1. otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno   |  10  |
|šolo                        |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|2. otroci s stalnim prebivališčem v Občini Brežice, |  9  |
|ki so bili uvrščeni na čakalno listo v preteklem  |     |
|letu                        |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|3. otroci s stalnim prebivališčem v Občini Brežice |  8  |
+----------------------------------------------------+---------+
|4. zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre |  6  |
|za enoroditeljsko družino,             |     |
|starša – starš v primeru enoroditeljske družine –  |     |
|imata, ima status kmeta,              |     |
|otroci staršev dijakov in študentov         |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|5. družina s tremi ali več otroki do 10 let     |  5  |
|starosti                      |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|6. družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali |  2  |
|več otrok (ne glede na število otrok)        |     |
+----------------------------------------------------+---------+
Točkovanje se izvede za vsak razpisani program posebej.
Dodajo se še točke glede za dejansko vključitev otroka v vrtec (datum razviden iz vloge za vpis otroka v vrtec) – DODATNO TOČKOVANJE:
+---------------------------------+----------------------------+
|Vključitev            |     Št. točk     |
+---------------------------------+----------------------------+
|September            |       6       |
+---------------------------------+----------------------------+
|Oktober             |       5       |
+---------------------------------+----------------------------+
|November             |       4       |
+---------------------------------+----------------------------+
|December             |       3       |
+---------------------------------+----------------------------+
|Januar              |       2       |
+---------------------------------+----------------------------+
V primeru, da so starši otroka bili (ali so še vedno) v tožbi zaradi neplačevanja oskrbnine za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev in dodatnega točkovanja.
V primeru, da dosežejo otroci enako število točk, se vrstni red določi glede na datum oddaje vloge. Prednost ima, kdor je oddal vlogo prej.
III. POSTOPEK ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
11. člen
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, obvestilo določa datum vključitve otroka v vrtec, višino akontacije plačila v višini prvega plačnega razreda programa, v katerega je otrok vpisan in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, mora v obvestilu biti razvidno število točk, ki so jih dosegli in informacija o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni seznam za izbrani program.
Zoper obvestilo lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo ugovor na Svet zavoda ki mora o ugovoru odločati v tridesetih dneh po prejemu le tega.
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev in ne na kriterije in težo posameznega kriterija.
Skupaj z obvestilom o sprejetju otroka v vrtec, pošlje vrtec staršem tudi 2 izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. En podpisan izvod starši vrnejo pooblaščenemu delavcu vrtca.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem in ne plačajo akontacijo v roku, ki ga vrtec določi, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
12. člen
Na med šolskim letom izpraznjeno mesto je sprejet otrok, ki je prvi na čakalnem seznamu za sprejem otrok v vrtec.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na prednostnem seznamu, se lahko sprejmejo vsi novinci, za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem.
13. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
IV. IZPIS OTROK IZ VRTCA
14. člen
Starši izpišejo otroka iz vrtca na posebnem obrazcu, Izjava za izpis, ki ga izpolnijo v upravi.
Izpis se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, če je izjava o izpisu oddana v upravi do zadnjega dne v prejšnjem mesecu.
Če starši ne izpišejo otroka, jim vrtec zaračunava storitev do izpisa oziroma do konca šolskega leta.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 23/09 in 43/09).
Št. 602-21/2011
Brežice, dne 11. februarja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti