Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

1034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič, stran 3079.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 – ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09; v nadaljevanju: Pravilnik), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1 – UPB4 Uradni list RS, št. 3/07, 108/09, 9/11) ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 5. redni seji dne 16. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 47/10 – v nadaljevanju: Odlok) se besedilo drugega odstavka 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Odpadno embalažo in mešane komunalne odpadke so dolžni ločeno zbirati v zabojnike vsi uporabniki na območju Občine Tržič. Biološko razgradljive odpadke morajo obvezno zbirati in odlagati v zabojnike za biorazgradljive odpadke vsi uporabniki iz večstanovanjskih objektov, ostali uporabniki pa morajo biološko razgradljive odpadke bodisi zbirati v zabojnikih za biološko razgradljive odpadke ter biti vključeni v sistem organiziranega odvoza odpadkov bodisi jih kompostirati.«
2. člen
(1) Naslov 12. člena Odloka se spremeni in se na novo glasi: »Kompostiranje«.
(2) Besedilo 12. člena Odloka se nadomesti z besedilom enega odstavka:
»Način oziroma mesto kompostiranja, uporaba komposta ali njegova odstranitev je stvar uporabnika.«
3. člen
V 23. členu Odloka se doda četrti odstavek z besedilom:
»Izvajalec vsem uporabnikom iz gospodinjstev, ki so vključeni v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki ob začetku veljavnosti tega odloka in uporabnikom, ki se bodo v ta sistem vključili do 1. 6. 2011 da potrebne zabojnike za biološko razgradljive odpadke ter zabojnike za odpadno embalažo v brezplačno uporabo za obdobje do konca leta 2016. Po tem obdobju uporabniki lahko odkupijo te zabojnike po simbolični ceni 1 € z vključenim DDV-jem.
Uporabnikom, ki se bodo v sistem vključili do 1. 6. 2011 in ki ne bodo uporabljali zabojnika za biološko razgradljive odpadke pač pa bodo biološko razgradljive odpadke kompostirali, izvajalec zagotovi kompostnik brezplačno in jim ga izroči v trajno last. Sredstva za te zabojnike in kompostnike zagotovi lokalna skupnost.«.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 29. člena Odloka se spremeni tako, da se za besedo »uporabnike« dodata besedi: »iz gospodinjstev«.
5. člen
V četrtem odstavku 30. člena Odloka dosedanji stavek postane drugi stavek, kot prvi stavek pa se doda: »Uporabnikom iz 24. člena tega odloka je prepovedano odlaganje odpadkov na ekoloških otokih.«.
6. člen
(1) Besedilo tretjega odstavka 35. člena Odloka se spremeni tako, da se za besedo »Uporabnik« dodata besedi: »iz gospodinjstva«.
(2) Besedilo četrtega odstavka 35. člena Odloka se spremeni tako, da se za besedo »Uporabnik« dodata besedi: »iz gospodinjstva«.
7. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 49. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: »Cena storitev javne službe za gospodinjstva se oblikuje na osnovi upoštevanja vseh upravičenih stroškov v skladu s Pravilnikom oziroma vsakokratnimi veljavnimi predpisi.«.
(2) Besedilo prvega stavka tretjega odstavka 49. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: »Sklep o višini cen iz drugega odstavka tega člena za gospodinjstva, na predlog izvajalca sprejme Občinski svet Občine Tržič.«.
8. člen
Besedilo prvega odstavka 51. člena Odloka se spremeni tako, da se drugi stavek nadomesti z novim stavkom: »V primeru, da v večstanovanjskih objektih več uporabnikov skupaj uporablja isti zabojnik, se strošek storitve javne službe in ostali stroški vezani na ravnanje z odpadki razdelijo na število uporabnikov.«.
9. člen
V prvem odstavku 57. člena Odloka se v 7. točki pika nadomesti z vejico, za 7. točko pa se doda 8. točka z besedilom:
»če odlaga odpadke na ekološki otok (30. člen).«.
10. člen
Besedilo devete alineje 58. člena Odloka se v celoti črta, dosedanja deseta alineja postane deveta, enajsta alineja postane deseta, dvanajsta alineje pa postane enajsta.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-075/2009
Tržič, dne 16. marca 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.