Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

967. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 2960.

Na podlagi 73. in 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 8. in 10. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 13. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1. člen
V Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07 in 54/09) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizira varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi kot enotno službo, ki deluje neprekinjeno in v okviru katere enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pokriva območje celotne države.«.
2. člen
V prvem odstavku 20. člena se v petnajsti alinei ime gasilske enote spremeni tako, da se glasi:
»– Poklicna industrijska gasilska enota Nafta – varovanje in požarna varnost, d. o. o.;«.
V drugem odstavku se prvi stavek nadomesti z besedilom:
»Naloge tehničnega reševanja v cestnem prometu opravlja tudi Prostovoljno gasilsko društvo Ormož. Naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob prometnih, industrijskih ter drugih nesrečah, kjer so prisotne nevarne snovi, opravljajo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid, Prostovoljno gasilsko društvo Slovenj Gradec in Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice, ki opravlja tudi naloge zaščite in reševanja v daljših avtocestnih predorih. Naloge zaščite in reševanja ob nesreči v cestnem predoru Ljubelj opravljajo v skladu z načrtom zaščite in reševanja gasilske enote, ki se združujejo v Gasilsko zvezo Tržič preko prostovoljnih gasilskih društev, skupaj z Javnim zavodom Gasilska reševalna služba Kranj.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naloge zaščite in reševanja ob železniških nesrečah v daljših železniških predorih Hrušica–Podrožca, Bohinjska Bistrica–Podbrdo, Preloge–Semič oziroma drugih, ki so daljši od 2000 m, izvajajo reševalne sestave, ki jih organizira, opremlja in zagotavlja upravljavec železnice v sodelovanju s pristojnimi gasilskimi enotami, določenimi z načrti zaščite in reševanja, kot so Gasilsko reševalna služba Jesenice, Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Bistrica, Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin, Prostovoljno gasilsko društvo Semič in druge.«.
3. člen
Za 39. členom se doda novi 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko za dopolnjevanje, usklajevanje in poenotenje organizacijskih meril, zlasti pa za določitev in uveljavitev tipizirane zaščitne in reševalne opreme, ki jo uporabljajo različne enote, službe in druge operativne sestave pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob različnih vrstah nesreč v skladu s 17., 19., 20., 31. in 38. členom te uredbe, imenuje stalne ali občasne strokovne delovne skupine, v katere se imenujejo predstavniki enot, služb in drugih operativnih sestav, ki take naloge opravljajo. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotavlja pogoje za delo delovnih skupin.«.
4. člen
V prvem odstavku 41. člena se za drugim stavkom doda novi stavek, ki se glasi:
»Kot sestavni del Izobraževalnega centra Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu se organizira in deluje v Logatcu tudi nastanitveni center za posebne kategorije ogroženih oziroma sil za zaščito, reševanje in pomoč ter vadbeni center za jamarsko reševalno službo, Rdeči križ Slovenije, radioamaterje, organizacije, ki usposabljajo reševalne pse in druge operativne sestave nevladnih organizacij, ki se vključujejo v zaščito, reševanje in pomoč v skladu s predpisi oziroma ki delujejo v javnem interesu.«.
5. člen
V tretjem odstavku 42. člena se besedilo »iz 19. člena« nadomesti z besedilom »iz 20. člena«.
6. člen
V 45. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V programih izobraževanja in usposabljanja, ki jih predpiše oziroma k njim da soglasje minister v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in to uredbo, ki se izvajajo v Izobraževalnem centru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu ali v njegovih podenotah Sežana, Pekre in vadbeni center Logatec, se mora določiti, kdo nosi stroške izvajanja teh programov.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2011
Ljubljana, dne 24. marca 2011
EVA 2011-1911-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost