Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2011 z dne 31. 3. 2011

Kazalo

20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHSZ-A), stran 93.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHSZ-A)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHSZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-16
Ljubljana, dne 15. marca 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO (BBHSZ-A)
1. člen
Ratificira se Sporazum o spremembi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisan na Brdu pri Kranju 17. decembra 2010.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in bosanskem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
O SPREMEMBI SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina sta se dogovorili:
1. člen
(1) S tem sporazumom se spremeni tretji odstavek 5. člena Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisanega 19. 2. 2007 v Sarajevu (v nadaljevanju: Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino), tako da se glasi:
»(3) Določbe prvega in drugega odstavka 5. člena se ne nanašajo na varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter denarna nadomestila, ki jih osebe prejemajo v zvezi z invalidnostjo. Te dajatve se izplačujejo le, če ima upravičenec stalno prebivališče na ozemlju pogodbenice, po pravnih predpisih katere so bile pridobljene.«
(2) V Sporazumu o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino se za tretjim odstavkom 5. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Denarna nadomestila za primer brezposelnosti, pogrebnina in posmrtnina se ne izplačujejo v drugo pogodbenico. Pravice do teh dajatev se uveljavljajo v skladu s tem sporazumom in pravnimi predpisi pogodbenice, na ozemlju katere so te pravice pridobljene, če ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče na ozemlju te pogodbenice.«
2. člen
(1) Ta sporazum se ratificira.
(2) Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega od uradnih obvestil strani o končanju potrebnih notranjepravnih postopkov za njegovo uveljavitev.
(3) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko odpove z odpovednim rokom šestih mesecev. Odpoved učinkuje s potekom tekočega koledarskega leta in mora biti dana pisno po diplomatski poti.
(4) Ob odpovedi tega sporazuma njegove določbe še naprej veljajo za pridobljene pravice, in sicer ne glede na omejujoče določbe, ki jih predvidevajo sistemi s tega področja za primer bivanja upravičenca v tujini.
(5) Ob odpovedi tega sporazuma se začeti postopki za uveljavljanje pravic po tem sporazumu dokončajo po določbah tega sporazuma.
V potrditev tega sta pooblaščenca podpisala ta sporazum.
Sestavljeno na Brdu pri Kranju dne 17. decembra 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem jeziku ter v uradnih jezikih Bosne in Hercegovine – v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Za Republiko Slovenijo
dr. Ivan Svetlik l.r.
Za Bosno in Hercegovino
mag. Sredoje Nović l.r.
S P O R A Z U M
O IZMJENI SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE SLOVENIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
Republika Slovenija i Bosna i Hercegovina dogovorile su se o sljedećem:
Član 1.
(1) Ovim sporazumom mijenja se stav (3) člana 5. Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine, potpisan 19. februara 2007. godine u Sarajevu, (u daljnjem tekstu: Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine) i glasi kako slijedi:
"(3) Odredbe člana 5. stava (1) i (2) se ne odnose na zaštitni dodatak, dodatak za pomoć i njegu i na novčane naknade koje osobe primaju po osnovu invaliditeta. Ova davanja se isplaćuju samo ako osoba koja je ostvarila to pravo ima prebivalište na teritoriji države ugovornice po čijim pravnim propisima je to pravo ostvareno."
(2) U Sporazumu o socijalnom osiguranju između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine iza stava (3) člana 5. dodaje se novi stav (4) koji glasi:
"(4) Novčane naknade po osnovu nezaposlenosti, troškovi sahrane (ukopnina) i davanje za slučaj smrti (posmrtnina) se ne isplaćuju u drugu državu ugovornicu. Prava na ova davanja se ostvaruju u skladu sa ovim Sporazumom i pravnim propisima države ugovornice na čijoj teritoriji su ostvarena ta prava, ako korisnik ima prebivalište ili boravište na teritoriji te države ugovornice."
Član 2.
(1) Ovaj sporazum podliježe ratifikaciji.
(2) Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema posljednjeg od zvaničnih obavještenja strana o okončanju potrebnih unutrašnje-pravnih postupaka za njegovo stupanje na snagu.
(3) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica može ga otkazati sa otkaznim rokom od šest mjeseci. Otkaz djeluje sa istekom tekuće kalendarske godine i mora se predati u pisanoj formi, diplomatskim putem.
(4) U slučaju otkaza ovog sporazuma njegove odredbe za stečena prava i dalje ostaju na snazi, i to bez obzira na ograničavajuće odredbe koje predviđaju sistemi sa tog područja u slučaju boravka korisnika u inozemstvu.
(5) U slučaju otkaza ovog sporazuma započeti postupci za ostvarivanje prava na osnovu ovog sporazuma završit će se prema odredbama ovog sporazuma.
Radi potvrđivanja navedenog opunomoćenici su potpisali ovaj sporazum.
Sastavljeno na Brdu kod Kranja dana 17. decembra 2010. godine u dva originala na slovenačkom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
Za Republiku Sloveniju
dr. Ivan Svetlik s.r.
Za Bosnu i Hercegovinu
mr. Sredoje Nović s.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 170-01/10-3/12
Ljubljana, dne 7. marca 2011
EPA 1095-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik
(1) Besedilo sporazuma v hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost