Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

858. Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu, stran 2772.

Za izvrševanje prvega odstavka 83. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu
1. člen
S tem pravilnikom se določajo šolnine in drugi prispevki za študij po višješolskih študijskih programih z javno veljavnostjo ter najvišje cene določenih prispevkov.
2. člen
Javna višja strokovna šola (v nadaljnjem besedilu: šola) zaračunava šolnino za:
– izredni študij po višješolskih programih za pridobitev izobrazbe,
– študij po višješolskih programih za izpopolnjevanje,
– redni študij tujcem, ki niso državljani držav članic Evropske unije in se ne izobražujejo po meddržavnih sporazumih po načelu vzajemnosti.
3. člen
(1) Šola določi šolnino v skladu z metodologijo za vrednotenje programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe in cenikom, ki ga za vsako proračunsko leto določi minister za šolstvo in šport po Pravilniku o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/08).
(2) Elementi za izračun stroškov za letnik so:
– stroški dela za plače vključno s prispevki in drugimi dajatvami delodajalca iz plač, ter druge osebne prejemke v skladu s predpisi iz delovnega razmerja,
– materialni stroški, ki obsegajo sredstva za izdatke za blago in storitve, ki nimajo narave stroškov dela.
(3) Šolnina in prispevki se zaračunavajo za vsako študijsko leto posebej, za višješolske študijske programe za izpopolnjevanje pa za čas, kolikor trajajo.
4. člen
(1) Šola za redni in izredni študij lahko zaračuna naslednje prispevke:
– vpisni stroški (indeks, študentska izkaznica, administrativni stroški),
– dvojnik indeksa s prepisom podatkov in študentske izkaznice z nalepko,
– zdravniški pregledi,
– terenske vaje in strokovne ekskurzije,
– stroški za enotna oblačila, ki jih za laboratorijske vaje na šoli in praktično izobraževanje v podjetju določi šola, razen zaščitnih sredstev in oblačil, ki so obvezna v skladu s predpisi o varstvu pri delu,
– laboratorijske vaje in organizacija praktičnega izobraževanja za osebe brez statusa,
– stroški četrtega in nadaljnjih opravljanj izpitov pri istem predmetu,
– prvo, drugo in tretje opravljanje izpita in diplomski izpit za osebe brez statusa,
– stroški komisijskih izpitov,
– stroški za študijsko literaturo,
– izdaja potrdil v tujem jeziku in potrdil o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni ter druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa.
(2) Cenik določenih prispevkov iz prejšnjega odstavka je v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Šola lahko določi nižje cene prispevkov kot so določene s cenikom. Stroški nostrifikacijskega postopka in postopka priznavanja predhodno pridobljenega znanja se ne zaračunavajo.
5. člen
Študentom, ki ponavljajo ali ponovno obiskujejo letnik, se šolnina zaračuna glede na 2. člen po dejanskih stroških za tiste obveznosti po študijskem programu, ki jih še niso opravili.
6. člen
Šolnino in prispevke po tem pravilniku v skladu s cenikom določi svet šole oziroma svet zavoda v katerega sestavi je šola kot notranja organizacijska enota.
7. člen
(1) Šolnine in prispevki iz 1. in 2. točke priloge se po tem pravilniku prvič določijo za študijsko leto 2011/2012.
(2) Šole prispevke iz 3. do 11. točke priloge uskladijo s tem pravilnikom in o tem obvestijo ministrstvo v dveh mesecih od njegove uveljavitve.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-71/2010
Ljubljana, dne 18. januarja 2011
EVA 2010-3311-0045
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA 1: CENIK PRISPEVKOV

+---------+------------------------------------------+----------+
|Zap. št. |ELEMENT                  |    EUR|
+---------+------------------------------------------+----------+
|1.    |VPISNINA V PRVI LETNIK          |   30,00|
+---------+------------------------------------------+----------+
|2.    |VPISNINA V VIŠJI LETNIK, ALI PONOVNI VPIS |   20,00|
|     |V LETNIK                 |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|3.    |DVOJNIK INDEKSA S PREPISOM PODATKOV    |   20,00|
+---------+------------------------------------------+----------+
|4.    |DVOJNIK ŠTUDENTSKE IZKAZNICE Z NALEPKO  |   7,00|
+---------+------------------------------------------+----------+
|6.    |ZDRAVNIŠKI PREGLEDI (po dejanskih     |     |
|     |stroških)                 |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|7.    |TERENSKE VAJE IN STROKOVNE EKSKURZIJE (po |     |
|     |dejanskih stroških)            |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|8.    |LABORATORIJSKE VAJE ZA OSEBE BREZ STATUSA |   40,00|
+---------+------------------------------------------+----------+
|9.    |ORGANIZACIJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA |   40,00|
|     |OSEBE BREZ STATUSA            |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|10.   |IZPITI:                  |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|10.1.  |četrto in vsako nadaljnje opravljanje   |   40,00|
|     |izpitov                  |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|10.2.  |prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za |   20,00|
|     |osebe brez statusa            |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|10.3.  |četrto in vsako nadaljnje komisijsko   |  120,00|
|     |opravljanje izpita za osebe brez statusa |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|10.4.  |diplomski izpit za osebe brez statusa   |   30,00|
+---------+------------------------------------------+----------+
|11.   |POTRDILA:                 |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|11.1.  |izdaja potrdila o opravljenih izpitih   |   1,00|
|     |oziroma o doseženi povprečni oceni    |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
|11.2.  |druga potrdila na zahtevo za osebe brez  |   5,00|
|     |statusa                  |     |
+---------+------------------------------------------+----------+
AAA Zlata odličnost