Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

684. Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče, stran 2037.

Na podlagi Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00), četrtega in petega odloka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) in Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 3. redni seji dne 25. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ustanovi Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče (v nadaljevanju: zavod), za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– pospeševanja razvoja na področju kulture
– pospeševanje razvoja na področju turizma
– pospeševanja razvoja na področju športa.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanoviteljica na občinskih svetih ali preko občinskega sveta pooblaščeni organ.
2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Zavod se ustanovi za nedoločen čas. Preneha lahko:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo (razdružitvijo),
– na podlagi odloka o prenehanju, če tako sklene ustanoviteljica.
Preoblikovanje se lahko izvede le z soglasjem ustanoviteljice.
3. člen
(ime in sedež)
Ime (firma) zavoda je: Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče.
Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Zavod Koušta Turnišče.
Sedež: Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
4. člen
(pečat)
Zavod ima pečat okrogle oblike z naslednjo vsebino: Zavod za negospodarske dejavnosti KOUŠTA. Vse ostale določbe glede oblike in vsebine pečata se določijo v statutu zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(dejavnost)
Osnovna dejavnost zavoda je:
– pospeševanja razvoja na področju kulture,
– pospeševanje razvoja na področju turizma,
– pospeševanja razvoja na področju športa.
Družba poleg osnovne dejavnosti izvaja še naslednje dejavnosti:
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč primernih za razvoj turizma,
– spodbujanje razvoja na območju ustanoviteljice,
– izvajanje nalog, ki jih bodo na družbo prinesla ustanoviteljica in so namenjene za razvoj in pospeševaje turizma, športa in kulture,
– priprava in aktiviranje razvojih projektov,
– svetovanje pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz države in tujine,
– iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne razvojne strategije,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskav in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev, seminarjev, predavanj s področja svoje dejavnosti,
– izvajanje promocijskih aktivnosti,
– pridobivanje sredstev za opravljanje določenih nalog družbe,
– razvijanje in oblikovanje turistične ponudbe v občini,
– zbiranje in posredovanje turističnih informacij,
– nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem,
– analiziranje kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– organiziranje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
– zbiranje informacij o turistično gostinski ponudbi,
– vodenje statistike v občini: struktura gostov, nočitve, popis turistične ponudbe, podpis podpornega turističnega okolja in aktivnosti …,
– obveščanje o prireditvah,
– kontaktiranje s turističnimi ponudniki, turističnimi organizacijami in združenji,
– informiranje in prenos informacij od vseh partnerjev.
6. člen
(registracija dejavnosti)
Zaradi vpisa dejavnosti zavoda v sodni register se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti kot dejavnost zavoda določijo naslednje dejavnosti:
C / 18.120 Drugo tiskanje
C / 18.130 Priprava za tisk in objavo
C / 18.140 Knjigovezništvo in sorodne dejavnosti
C / 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G / 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
G / 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
G / 47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
G / 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah
      in tržnicah z drugim blagom
G / 47.910 Trgovina na drobno po pošti
      ali po internetu
G / 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
      stojnic in tržnic
I / 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
      obratov
I / 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I / 56.300 Strežba pijač
J / 58.110 Izdajanje knjig
J / 58.130 Izdajanje časopisov
J / 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J / 58.190 Drugo založništvo
J / 58.290 Drugo izdajanje programa
J / 62.010 Računalniško programiranje
J / 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
      in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J / 62.020 Svetovanje o računalniških napravah
      in programih
J / 62.030 Upravljanje računalniških naprav
      in sistemov
J / 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J / 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J / 63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij
J / 63.990 Drugo informiranje
K / 64.190 Drugo denarno posredništvo
K / 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov
      ter podobnih finančnih subjektov
K / 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
K / 64.920 Drugo kreditiranje
K / 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih
      storitev, razen zavarovalništva
      in dejavnosti pokojninskih skladov
L / 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
L / 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L / 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
      pogodbi
M / 69.103 Druge pravne dejavnosti
M / 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
M / 70.100 Dejavnost uprav podjetij
M / 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M / 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M / 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
M / 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost
      na drugih področjih naravoslovja
      in tehnologije
M / 72.220 Raziskovalna in razvojna dejavnost
      na drugih področjih družboslovja
      in humanistike
M / 73.110 Dejavnost oglaševalnih agencij
M / 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M / 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M / 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M / 74.200 Fotografska dejavnost
M / 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M / 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N / 77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
N / 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
      v najem in zakup
N / 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
      v najem in zakup
N / 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
      naprav v najem in zakup
N / 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav
      in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N / 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
      zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N / 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N / 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
N / 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
N / 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N / 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N / 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
N / 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N / 81.210 Splošno čiščenje stavb
N / 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
N / 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N / 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
      in okolice
N / 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N / 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov
      in druge posamične pisarniške dejavnosti
N / 82.200 Dejavnost klicnih centrov
N / 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N / 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
      sposobnosti
N / 82.920 Parkiranje
N / 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
O / 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
O / 84.130 Urejanje gospodarskih področij
      za učinkovitejše poslovanje
P / 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
P / 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R / 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R / 91.020 Dejavnost muzejev
R / 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R / 93.110 Obratovanje športnih objektov
R / 93.130 Obratovanje fitnes objektov
R / 93.190 Druge športne dejavnosti
R / 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R / 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti
      za prosti čas.
Dejavnost zavoda se lahko spremeni samo s soglasjem ustanoviteljice. Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja zavod tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju dejavnosti iz 1. člena tega odloka, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
7. člen
(dejavnosti)
Izmed dejavnosti, navedenih v prejšnjem členu, zavod opravlja tudi tiste dejavnosti, ki so določene z odloki ustanoviteljice in drugimi splošnimi akti ustanoviteljice. Zavod ima, v kolikor ni z zakonom drugače določeno, naslednja pooblastila:
– izvajanje razvojne strategije na področju športa, kulture in turizma,
– izvajanje razvojne strategije in marketinga na področju turizma.
Zavod izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejme pristojni organ ustanoviteljice.
III. UPRAVLJANJE DRUŽBE
8. člen
(občinski svet ustanoviteljice)
Občinski svet ustanoviteljice ima pravico do:
– odločanja o spremembah tega odloka,
– določanje pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,
– odločanja o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o vstopu novih družbenikov v zavod,
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam sveta zavoda,
– odločanja o zadolževanju in dajanju poroštev zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda.
Pristojnosti občinskih svetov ne posegajo v pristojnosti nadzornega sveta in obratno.
IV. ORGANI
9. člen
(organi družbe)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor.
10. člen
(sklic seje sveta zavoda)
Sejo sveta sklicuje direktor zavoda na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo župana ustanoviteljice. Direktor skliče sejo sveta v primerih, določenih z zakonom.
Svet se sklicuje z navadnim pismom, ki mora biti poslano najmanj pet dni pred datumom seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje. V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja sveta.
11. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Pristojnosti sveta družbe so naslednje:
– sprejem statuta in drugih splošnih aktov zavoda,
– sprejem letnega programa dela in razvoja zavoda,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja zavoda,
– sprejem finančnega programa in zaključnega računa,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– na predlog direktorja zavoda imenuje strokovni svet zavoda,
– imenuje in razrešuje predstavnike zavoda v kapitalsko povezanih družbah,
– odloča o politiki plač v zavodu na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja,
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanovitelju sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov zavoda ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo zavoda, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku,
– imenuje revizorja,
– preverja letno poročilo in predlog uporabe bilančnega dobička,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– nadzira izvajanje sklepov ustanoviteljice,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanja podjetja.
Po predhodnem soglasju občinskega sveta ustanoviteljice:
– odloča o pridobivanju, odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin,
– odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki presega 10.000,00 EUR,
– odloča o najemu dolgoročnih posojil in kratkoročnih posojil v vrednosti, ki presega 20.000,00 EUR,
– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu družbe in o izdajanju vrednostnih papirjev,
– odloča o investicijskih delih ali najemu posojil, ki niso izrecno zajeta v programu družbe in ki po vrednosti presegajo 20.000,00 EUR.
Pristojnosti sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem, se podrobneje določijo s statutom zavoda. Svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča ustanoviteljico.
12. člen
(sestava sveta zavoda)
Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer:
– en predstavnik, ki ga imenuje občinski svet izmed svojih članov,
– en predstavnik, ki ga imenuje župan,
– trije predstavniki uporabnikov storitev, po eden s področja športa, kulture in turizma.
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda izmed sebe na prvi konstitutivni seji. Funkcija člana sveta je častna funkcija. Svet odloča z večino glasov svojih članov.
13. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet zavoda veljavno odloča, če sta na seji pristojna vsaj 2 člana. Svet sprejme veljaven sklep, če je za sklep glasovala večina prisotnih članov, razen v primerih, ko večjo večino določa zakon, ta odlok oziroma statut družbe. V primeru enakega števila glasov na seji sveta je odločilen glas predsednika sveta zavoda.
14. člen
(strokovne in administrativne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge opravljajo člani sveta zavoda.
15. člen
(dolžnost obveščanja)
Svet zavoda o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe družbe.
16. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Direktor je poslovodni organ družbe. Direktor je odgovoren za zakonito delo družbe. Direktorja imenuje ustanovitelj po postopku, ki je določen v statutu družbe. Mandat direktorja je 4 leta.
Za direktorja družbe je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo,
– ima komunikativne, vodstvene ter organizacijske sposobnosti.
17. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor ima poleg pristojnosti, določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje zavoda,
– sprejemanje delovnih načrtov in programov,
– določanje nalog zaposlenim v zavodu in nadzor njihovega izvajanja,
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, o najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka,
– določanje notranje organizacije zavoda v skladu s tem odlokom,
– priprava letnega plana in razvojnih programov zavoda,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do sveta zavoda, ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
18. člen
(sodelovanje s svetom zavoda)
Direktor zastopa in predstavlja zavod v skladu z zakonom in odlokom. Soglasje občinskega sveta ustanoviteljice mora imeti v naslednjih primerih:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin,
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 10.000,00 EUR,
– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in najemanje posojil, ki presega 20.000,00 EUR.
19. člen
(razrešitev direktorja)
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo,
– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči ustanovitelju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri delovanju ustanoviteljice,
– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbenega razmerja,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda,
– če neutemeljeno ne izvršuje navodil ustanoviteljev,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga 1/3 članov sveta zavoda, župan oziroma občinski svet občine. O razrešitvi direktorja odloča občinski svet ustanoviteljice.
20. člen
(prenehanje mandata)
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen zaradi storjenega kaznivega dejanja.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko svet zavoda ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
21. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod, organizira delo ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Za svoje delo je odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika. Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s statutom zavoda, ki ga sprejme svet zavoda ter z individualno pogodbo o zaposlitvi.
22. člen
(poročanje direktorja)
Ustanovitelj ima pravico do informiranosti o poslovanju zavoda v skladu z zakonom. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v proračunu ustanoviteljice za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
Direktor je dolžan pisno poročati ustanoviteljici na zahtevo, izraženo z sklepom občinskega sveta ali župana občine.
V. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
23. člen
(razvojni program in letni plan)
Za učinkovito zagotavljanje dobrin in uspešno poslovanje zavoda, sprejeme svet zavoda na predlog direktorja razvojni program za mandatno obdobje in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravnimi ter zunanjimi strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
VI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
24. člen
(financiranje)
Dejavnosti družbe se financirajo:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja po letnem programu dela in letnem finančnem načrtu,
– iz sredstev nacionalne turistične organizacije za pospeševanje turizma,
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem, obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za izboljšanje turistične infrastrukture,
– od daril in dotacij,
– z drugimi prispevki, taksami oziroma dajatvami, ki jih skladno z zakonom in drugimi predpisi predpiše občinski svet ustanoviteljice ali državni organi,
– iz sredstev evropske skupnosti,
– iz drugih virov.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva zavod sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa blaga in plačil za storitve, ki jih opravlja.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega programa dela zavoda in v skladu s sprejetim proračunom ustanovitelja.
Sredstva za ustanovitev in začetek dela v višini 200,00 EUR zagotovo ustanoviteljica.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
(sklepanje poslov)
Zavod ne sme brez soglasja občinskega sveta ustanoviteljice sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
– pravni promet z nepremičninami,
– izdajanje vrednostnih papirjev,
– izvajanje investicijskih del in zadolževanje, ki presega 20.000,00 EUR, dajanje takih posojil in poroštev,
– podeljevanje prokure in pooblastil,
– statusne spremembe.
26. člen
(pooblastila zavoda)
Zavod ima v pravnem prometu s pravnimi in finančnimi osebami vsa pooblastila.
27. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
Zaradi ustanoviteljstva zavoda s strani občine kot javnega sektorja, je zavod dolžan pri pridobivanju pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev ravnati po določbah Zakona o javnem naročanju. Prav tako je družba pri svojem poslovanju dolžna upoštevati zakonodajo, ki velja za javni sektor.
VIII. DOBIČEK IN IZGUBA
28. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Družba vodi evidence o poslovanju ločeno po posameznih dejavnostih. Ugotavljanje dobička in izgube poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI
29. člen
(pogodba o ustanovitvi)
Druge splošne akte zavoda sprejema na predlog direktorja svet zavoda, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbe in konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(prvi direktor družbe)
Za prvega direktorja zavoda, ki funkcijo opravlja kot vršilec dolžnosti, za čas enega leta od ustanovitve zavoda, do imenovanja direktorja v skladu z določili tega odloka, se imenuje Jožef Kocet.
31. člen
(sprejem odloka)
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejme občinski svet občine ustanoviteljice.
32. člen
(odjava in veljavnost)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, po sprejetju na občinskem svetu ustanoviteljice. Veljati prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljave tega Odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi zavoda za negospodarske dejavnosti Koušta (Uradni list RS, št. 2/11).
Št. 22/02-2011
Turnišče, dne 25. februarja 2011
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.