Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan, stran 2036.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 21/06 – odločba US RS, 76/08, 100/08 – odločba US RS, 79/09, 14/10 – odločba US RS, 51/10 in 84/10 – odločba US RS), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 15. in 104. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. seji dne 1. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 80/09 in 100/09) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, v skladu s tem pravilnikom in z zakonodajo, ki ureja izvrševanje proračuna. Javni razpis se objavi na spletni strani občine, v občinskem glasilu ali na drug krajevno običajen način. Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov navedene v tem pravilniku.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0002/2009
Škocjan, dne 1. marca 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.