Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

480. Odlok o ustanovitvi svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Občine Vitanje, stran 1224.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 14/10 – odločba US, 51/10 – ZLS-R) in 68. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07 in 104/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Občine Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Vitanje se ustanovijo sveti vaških skupnosti za Ljubnico (Ljubnica – del, Ljubnica – Bukova gora), Stenico, Vitanjsko Skomarje, Brezen, Sp. Dolič, Pako in Hudinjo (v nadaljevanju: vaške skupnosti).
V Občini Vitanje se ustanovi tudi svet Trške skupnosti Vitanje za naselje Vitanje.
2. člen
Sveti vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje so ustanovljeni v skladu s 30. členom Zakona o lokalni samoupravi in so delovna ter posvetovalna telesa občinskemu svetu, županu in občinski upravi Občine Vitanje ter dajejo tem organom mnenja in predloge.
Organi občine so dolžni vse predloge svetov vaških in trške skupnosti vzeti na znanje in jih obravnavati v okviru denarnih in drugih možnosti. Na mnenja pa niso vezani in lahko sprejmejo tudi drugačno odločitev.
3. člen
Sveti vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje imajo svojega predsednika in določeno število članov.
Svet vaške skupnosti ima najmanj pet članov (1 svetnik + 4 člani) oziroma največ devet (1 svetnik + 8 članov), s tem da za vaško skupnost Ljubnica velja najmanjše število pet in največje število enajst (1 svetnik + 4 oziroma 10 članov). V svetih vaških skupnosti Ljubnica, Stenica in Vitanjsko Skomarje, kjer sta voljena dva člana občinskega sveta, sta lahko tudi oba člana omenjenih svetov vaških skupnosti.
Člani občinskega sveta z območja posameznih vaških skupnosti so avtomatično člani svetov vaških skupnosti območja, kjer so bili izvoljeni, z omenjenimi izjemami vaških skupnostih Ljubnica, Stenica in Vitanjsko Skomarje. Vsak svet vaške skupnosti mora imeti najmanj enega člana občinskega sveta.
Svet Trške skupnosti Vitanje mora imeti najmanj devet članov (5 svetnikov + 4 člani) oziroma največ enajst članov (5 svetnikov + 6 članov). Svetniki, izvoljeni v naselju Vitanje, so avtomatično člani sveta Trške skupnosti Vitanje.
4. člen
Člani svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje so izvoljeni za dobo štirih let do naslednjih volitev.
Mandat članov svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje sovpada z mandati članov občinskega sveta in se vsa pravila glede začetka mandatov, sej in poteka mandatov uporabljajo tudi za člane svetov vaških in trške skupnosti.
Predsednike svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje izvolijo člani omenjenih skupnosti sami in ne more biti član občinskega sveta. Občinski svet Občine Vitanje pri potrditvi odloka potrdi tudi predsednike svetov vaških in trške skupnosti.
5. člen
Predsednik sveta vaške skupnosti in Trške skupnosti Vitanje:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo skupnosti,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega sveta in delavci občinske uprave,
– dobiva gradivo za seje občinskega sveta in lahko sodeluje na sejah,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
II. SESTAVA VAŠKIH SKUPNOSTI IN TRŠKE SKUPNOSTI VITANJE
6. člen
II.1. VAŠKA SKUPNOST LJUBNICA
II.1.1. VAŠKA SKUPNOST LJUBNICA - DEL
Svet Vaške skupnosti Ljubnica – del ima osem članov, in sicer:
1. Joško PESJAK, Ljubnica 27a,Vitanje – predsednik
2. Jože KRIČAJ, Ljubnica 1, Vitanje
3. Franc ZBIČAJNIK, Ljubnica 22a, Vitanje
4. Pavel TRNOVŠEK, Ljubnica 27, Vitanje
5. Franc ROTOVNIK, Ljubnica 4, Vitanje
6. Andrej ROTOVNIK, Ljubnica 17, Vitanje
7. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje
8. Peter JELENKO, Stenica 25, Vitanje.
II.1.2. VAŠKA SKUPNOST LJUBNICA – BUKOVA GORA
Svet Vaške skupnosti Ljubnica – Bukova gora ima sedem članov, in sicer:
1. Monika KOVŠE, Ljubnica 59a,Vitanje – predsednica
2. Mihael KREMAR, Ljubnica 54, Vitanje
3. Ivan PAVLIČ, Ljubnica 49, Vitanje
4. Milan KOROŠEC, Ljubnica 48, Vitanje
5. Silvo ROŠER, Ljubnica 58, Vitanje
6. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje
7. Peter JELENKO, Stenica 25, Vitanje.
Vaška skupnost Ljubnica zajema območje Ljubnice – del in Ljubnice – Bukove gore in ima zato vsak svet vaške skupnosti svojega predsednika(co).
7. člen
II.2. VAŠKA SKUPNOST STENICA
Svet Vaške skupnosti Stenica ima osem članov, in sicer:
1. Janislav BRODEJ, Stenica 35 a, Vitanje – predsednik
2. Danilo VIVOD, Stenica 39, Vitanje
3. Edi VODOVNIK, Stenica 8, Vitanje
4. Stanko GORJUP, Stenica 36, Vitanje
5. Alojz KUŠAR, Stenica 44, Vitanje
6. Franc KOS, Stenica 25a, Vitanje
7. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje
8. Peter JELENKO, Stenica 25, Vitanje.
8. člen
II.3. VAŠKA SKUPNOST VITANJSKO SKOMARJE
Svet Vaške skupnosti Vitanjsko Skomarje ima šest članov, in sicer:
1. Simon SOJČ, Vitanjsko Skomarje 25, Vitanje – predsednik
2. Emil KRIČAJ, Vitanjsko Skomarje 5, Vitanje
3. Ivan KRANJČAN, Vitanjsko Skomarje 28, Vitanje
4. Franc KLEMENC, Vitanjsko Skomarje 8, Vitanje
5. Zdenko PLANKL, Ljubnica 33, Vitanje
6. Peter JELENKO, Stenica 25, Vitanje.
9. člen
II.4. VAŠKA SKUPNOST BREZEN
Svet Vaške skupnosti Brezen ima osem članov, in sicer:
1. Milan OVČAR, Brezen 26, Vitanje – predsednik
2. Milan LONČARIČ, Brezen 16, Vitanje
3. Ivan ZALOŽNIK, Brezen 57, Vitanje
4. Janez VERDEV, Brezen 12, Vitanje
5. Anton SKOK, Brezen 46, Vitanje
6. Rado KOVŠE, Brezen 41, Vitanje
7. Viktor OPREŠNIK, Brezen 44, Vitanje
8. Jože BRODEJ, Brezen 55, Vitanje.
10. člen
II.5. VAŠKA SKUPNOST SPODNJI DOLIČ
Svet Vaške skupnosti Spodnji Dolič ima devet članov, in sicer:
1. Drago LUŽNIK, Sp. Dolič 41, Vitanje – predsednic
2. Jože LUŽNIK, Sp. Dolič 20, Vitanje
3. Anton KUZMAN, Sp. Dolič 9, Vitanje
4. Dušan HROVAT, Sp. Dolič 51, Vitanje
5. Vlado POGLADIČ, Sp. Dolič 40, Vitanje
6. Drago BANOVŠEK, Sp. Dolič 48, Vitanje
7. Ivan BRODNIK, Sp. Dolič 26, Vitanje
8. Robert ZALOŽNIK, Spodnji Dolič 46, Vitanje
9. Roman KRIČAJ, Sp. Dolič 34, Vitanje.
11. člen
II.6. VAŠKA SKUPNOST PAKA
Svet Vaške skupnosti Paka ima pet članov, in sicer:
1. Natalija POGOREVC MLAKAR, Paka 54, Vitanje – predsednica
2. Simon KRAJNC, Paka 35, Vitanje
3. Jernej SKARLOVNIK, Paka 70, Vitanje
4. Karel ŽUPANC, Paka 33, Vitanje
5. Anton SLATINEK, Paka 61, Vitanje.
12. člen
II.7. VAŠKA SKUPNOST HUDINJA
Svet Vaške skupnosti Hudinja ima devet članov, in sicer:
1. Ignac LAZNIK, Hudinja 104, Vitanje – predsednik
2. Milan MRZDOVNIK, Hudinja 31, Vitanje
3. Janko MATIJEC, Hudinja 37, Vitanje
4. Viktor KOTNIK, Hudinja 13, Vitanje
5. Emil SEVŠEK, Hudinja 60, Vitanje
6. Jože HROVAT, Hudinja 28, Vitanje
7. Marko POGOREVC, Hudinja 51, Vitanje
8. Marina KARO, Hudinja 21b, Vitanje
9. Milan HROVAT, Hudinja 23, Vitanje.
13. člen
II.8. TRŠKA SKUPNOST VITANJE
Svet Trške skupnosti Vitanje ima enajst članov, in sicer:
1. Mirko POLUTNIK, Štajnhof 1, Vitanje – predsednik
2. Ivan BOROVNIK, Antonova ul. 17, Vitanje
3. Drago KLEMENC, Kovaška c. 23, Vitanje
4. Vili MOČENIK, Grajski trg 50, Vitanje
5. Stanislav KRAJNC, Na vasi 2, Vitanje
6. Vili ŠPEGELJ, Brezen 31, Vitanje
7. Viktor JAGER, Cvetlična 14, Vitanje
8. Stanko PLANKL, Konjiška c. 15, Vitanje
9. Viljem PETACI, Pod Hriberco 3, Vitanje
10. Slavko KITEK, Kovaška c. 3, Vitanje
11. Andrej POKLIČ, Na Gmajni 10, Vitanje.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje (Uradni list RS, št. 21/07).
15. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od sprejema na občinskem svetu.
Št. 9000-01/2011-06
Vitanje, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost