Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

326. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-C), stran 839.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-6
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KEMIKALIJAH (ZKem-C)
1. člen
V Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V postopkih iz prejšnjega odstavka se poleg določb tega zakona uporabljajo tudi določbe zakona, ki ureja storitve na notranjem trgu.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Kemikalije so snovi in zmesi.«.
2., 3. in 4. točka se črtajo.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje, opredeljene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES).«;
8., 9. in 10. točka se črtajo.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. Nevarni proizvodi so kemikalije, ki dobijo med proizvodnjo posebno obliko ali površino, ki bolj določa njihovo funkcijo kot njihova kemijska sestava in vsebujejo eno ali več nevarnih kemikalij.«.
33. točka se črta.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izrazi »snov«, »polimerna snov« in »zmes«, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot ga opredeljuje Uredba 1272/2008/ES.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 1. točki peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– krmo,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe tega zakona, ki urejajo dobro laboratorijsko prakso (v nadaljnjem besedilu: DLP), uporabo podatkov, pridobljenih s preskusi na vretenčarjih, zbiranje, urejanje in sporočanje podatkov o zastrupitvah in učinkih kemikalij ter začasne ukrepe, uporabljajo za vse kemikalije.«.
4. člen
Naslov VI. poglavja »RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE KEMIKALIJ« ter 25., 26., 27., 28., 29., 30. in 31. člen se črtajo.
5. člen
Četrti odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji uporabljajo nevarne kemikalije, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:
– akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
– mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
– rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
– strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
– specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
– specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta zakon in imeti dovoljenje za njihovo uporabo.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenja iz drugega odstavka tega člena ni treba pridobiti pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo promet na drobno z nevarnimi kemikalijami kot predmeti splošne rabe, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:
– vnetljivi plini, kategorije nevarnosti 1,
– vnetljivi aerosoli, kategorije nevarnosti 1 in 2,
– vnetljive tekočine, kategorije nevarnosti 1 in 2,
– vnetljive trdne snovi, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
– piroforne tekočine ali trdne snovi, kategorije nevarnosti 1,
– kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
– samoreaktivne kemikalije vrste B, C, D, E in F,
– kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost kože, kategorije nevarnosti 1 in 2,
– kemikalije, ki dražijo oči, kategorije nevarnosti 1 in 2,
– kemikalije, ki dražijo dihalne poti,
– specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 3,
– kemikalije, ki imajo narkotične učinke,
– nevarne za vodno okolje, kategorija akutne nevarnosti 1,
– nevarne za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 1 in 2,
– nevarne za ozonski plašč, razen če drug zakon prometa s temi kemikalijami ne ureja drugače.«.
6. člen
V prvem odstavku 45. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun,«.
7. člen
V prvem odstavku 47. člena se besedilo »Kadar se kemikalije, ki so razvrščene v skupino (f) ali (g),« nadomesti z besedilom »Kadar se kemikalije iz četrtega odstavka 44. člena tega zakona«.
8. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »10. točko 2. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »Uredbo 1272/2008/ES«.
9. člen
V 59. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Stroški usposabljanja strokovnjakov, ki ocenjujejo izvajanje dobre laboratorijske prakse laboratorijev in študij iz prvega odstavka 54. člena tega zakona, se krijejo iz državnega proračuna.«.
10. člen
Prvi odstavek 65. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
11. člen
V prvem odstavku 66. člena se črtajo 1., 2., 3., 4. in 5. točka.
Dosedanje 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 1., 2., 3. in 4. točka.
10. točka se črta.
Dosedanje 11., 12., 13. in 14. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Za proizvodnjo, promet, uporabo in skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene, pakirane in označene na podlagi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07 in 88/08) in Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08 in 81/09), se uporabljajo določbe 2., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 44., 47., 49., 65. in 66. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08).
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-09/10-2/16
Ljubljana, dne 1. februarja 2011
EPA 1402-V
Državni zbor
Republike Slovenija
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti