Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2800. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, stran 3886.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za raziskovalno dejavnost
(Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 50/94)
1. člen
Poglavje I/1. Stranke kolektivne pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
“To kolektivno pogodbo skleneta Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo kot predstavnik delodajalcev in SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije kot predstavnik delojemalcev.
K pogodbi lahko pristopijo tudi drugi sindikati, ki so v državi reprezentativni za področje raziskovalne dejavnosti.”
2. člen
Poglavje II/1. Odbor za razlago kolektivne pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajanje kolektivne pogodbe spremlja in morebitne nejasne določbe kolektivne pogodbe avtentično razlaga odbor, ki ima štiri člane in predsednika. Dva člana odbora imenuje vsaka izmed strank, predsednika pa imenujeta stranki sporazumno.”
3. člen
V poglavju II/2. Sklenitev, sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe se v odstavku b) besedilo “nasprotnima stranema v pisni obliki. Nasprotni strani se morata” nadomesti z besedilom “nasprotni strani v pisni obliki. Nasprotna stran se mora”.
V istem poglavju se v odstavku c) besedilo “Če pogodbene stranke sprejmejo” nadomesti z besedilom v pisni obliki “Če pogodbeni stranki sprejmeta”.
V istem poglavju se odstavek d) spremeni tako, da se glasi:
“d) Arbitražni svet ima štiri člane ter predsednika in namestnika predsednika. Vsaka stranka imenuje dva člana arbitražnega sveta, predsednika in njegovega namestnika določita stranki sporazumno. Če stranki ne dosežeta sporazuma, predsednika in namestnika predsednika arbitražnega sveta določi pristojno delovno sodišče.”
4. člen
Za poglavjem II/2. Sklenitev, sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe se doda novo poglavje “2.a Predhodno posvetovanje o novih zakonskih in podzakonskih aktih”, ki se glasi:
“Ministrstvo za znanost in tehnologijo se obvezuje, da bo drugo pogodbeno stran obveščalo o pripravah zakonskih in podzakonskih aktov s področja organiziranja in financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti in ji omogočilo sodelovanje pri njihovi izdelavi.”
5. člen
Za prvim odstavkom 1. člena se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Plača sindikalnega zaupnika za čas sindikalne aktivnosti se določi na enak način kot za njegov redni delovni čas in vključuje tudi vse dodatke ter plačni količnik, ki si ga je pridobil z napredovanjem.
Sindikalni zaupnik iz naslova delovne uspešnosti ne more prejemati plače nižje od povprečne ocene delovne uspešnosti v raziskovalni organizaciji, ne glede na to, ali opravlja funkcijo profesionalno ali neprofesionalno. Šteje se, da je sindikalni zaupnik postavljen v manj ugoden položaj, če je iz naslova napredovanja na delovnem mestu ocenjen nižje od ocene, da izpolnjuje pogoje za napredovanje najmanj na vsaka tri leta.
Sindikalnemu zaupniku se lahko določi delovna uspešnost, ki je nižja od povprečne ocene delovne uspešnosti v zavodu oziroma onemogoči napredovanje najmanj na vsaka tri leta, če k takemu ravnanju poda sindikat soglasje v 8 dneh od prejetja direktorjevega predloga.
Sredstva, potrebna za izvajanje določb prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, kakor tudi za strokovno pomoč in druge pogoje za delo sindikata v javnih raziskovalnih zavodih, zagotavlja Ministrstvo za znanost in tehnologijo v okviru rednega financiranja osnovne dejavnosti teh zavodov.”
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
6. člen
Za 29. členom se doda novo 8.a poglavje “Varstvo pri delu”, in novi 29.a člen, ki se glasi:
“Direktor je dolžan v skladu z normativi in standardi sprejeti ustrezne ukrepe za varno delo. V nasprotnem primeru zaposleni ni dolžan sprejeti dela.
Direktor je dolžan pripraviti program preventivnih zdravstevnih pregledov za zaposlene v zavodu v okviru finančnih možnosti zavoda.”
7. člen
V 54. členu se prvi odstavek 2. točke spremeni tako, da se glasi:
“Za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, in jim je tako delo odrejeno, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem odstotku od osnove:
– izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni        10%
– delo v deljenem delovnem času s prekinitvijo
od 1 do manj kot 2 ur                    15%
– delo v deljenem delovnem času s prekinitvijo
2 ur in več                         20%
– nočno delo                         50%
– delo prek polnega delovnega časa              50%
– delo v nedeljo                      100%
– delo na proste dneve, določene z zakonom        100%.”
8. člen
Za 54. členom se doda novi 54.a člen, ki se glasi:
“Zaposlenim v raziskovalnih organizacijah pripada dodatek za delo v raziskovalni dejavnosti v višini 0,15 količnika (količnik 1,00).”
9. člen
Za 54.a členom se dodata nova 54.b in 54.c člena, ki se glasita:
54.b člen
“Zaposlenim na strokovno-tehničnih in administrativnih delovnih mestih pripada dodatek za posebne obremenitve in odgovornosti v višini od 0,05 do 0,30 količnika, in sicer po naslednji tabeli:
– v IV. tarifni skupini                   0,05
– v V. tarifni skupini                   0,10
– v VI. tarifni skupini                   0,15
– v VII. tarifni skupini                  0,20
– v VIII. tarifni skupini                  0,25
– v IX. tarifni skupini                  0,30.”
54.c člen
“Zaposlenim na delovnih mestih, za zasedbo katerih je pogoj izvolitev oziroma reelekcija v ustrezni naziv, in na delovnih mestih, ki so zasedena za določen čas na podlagi projektnega financiranja, pripada dodatek v naslednji višini količnika:
– na delovnem mestu mladega raziskovalca
z osnovnim količnikom 3,25                 0,60
– na delovnem mestu raziskovalca in na
drugih delovnih mestih z osnovnim količnikom
do vključno 3,25                      0,75
– na delovnem mestu višjega strokovnega
sodelavca in na drugih delovnih mestih z osnovnim
količnikom 3,40                       0,80
– na delovnem mestu mladega raziskovalca
z magisterijem z osnovnim količnikom 3,60          0,65
– na delovnem mestu samostojnega
raziskovalca in na drugih delovnih mestih
z osnovnim količnikom 3,60                 0,85
– na delovnem mestu raziskovalca
z magisterijem in na drugih delovnih mestih
z osnovnim količnikom 3,80                 0,85
– na delovnem mestu višjega raziskovalca
in na drugih delovnih mestih z osnovnim
količnikom 4,00                       0,90
– na delovnem mestu samostojnega
raziskovalca z magisterijem in na drugih
delovnih mestih z osnovnim količnikom 4,20         0,90
– na delovnem mestu višjega raziskovalca
z magisterijem in na drugih delovnih mestih
z osnovnim količnikom 4,40                 0,90
– na delovnem mestu znanstvenega sodelavca
z doktoratom in na drugih delovnih mestih
z osnovnim količnikom 4,70                 1,00
– na delovnem mestu višjega znanstvenega
sodelavca in na drugih delovnih mestih
z osnovnim količnikom 5,60                 1,10
– na delovnem mestu znanstvenega svetnika
in na drugih delovnih mestih z osnovnim
količnikom 6,80 in več                   1,20.
Delavcem, ki prejemajo dodatke po tem členu, ne pripadajo dodatki iz 54.a člena in 54.b člena.”
10. člen
Za 55. členom se doda novi 55.a člen, ki se glasi:
“Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do največ sedem delovnih dni v letu zaradi:
– sklenitve zakonske zveze                 3 dni
– rojstva otroka                      3 dni
– poroke otroka                      2 dni
– smrti: staršev, zakonca, otrok, posvojencev,
pastorkov, mačehe, očima                  3 dni
– smrti: brata, polbrata, sestre, polsestre,
tasta, tašče, skrbnika, starih staršev, starih staršev
zakonca ter vnukov, ki so z delavcem živeli
v skupnem gospodinjstvu                  2 dni
– smrti: brata, polbrata, sestre, polsestre,
tasta, tašče, skrbnika, starih staršev, starih staršev
zakonca ter vnukov, ki z delavcem niso živeli
v skupnem gospodinjstvu                  1 dan
– selitve v istem kraju                  2 dni
– selitve iz kraja v kraj                 3 dni
– elementarnih nesreč                 do 5 dni.
Delavcu se mora omogočiti odsotnost zaradi opravljanja državljanskih dolžnosti, odziva na vabilo sodišča ali drugega državnega organa in za opravljanje funkcije v predstavniških organih države in lokalne skupnosti.
Delavec ima pravico do odsotnosti brez nadomestila plače zlasti v naslednjih primerih:
– neodložljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– nege družinskega člana, ki ni medicinsko nujna,
– popravila hiše oziroma stanovanja,
– zdravljenja na lastne stroške.
Poslovodni organ oziroma delodajalec lahko delavčevo zahtevo po neplačani odsotnosti z dela zavrne, če zahteve delovnega procesa v željenem času ne dopuščajo odsotnosti.”
11. člen
V 60. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“K predlogu za dodelitev solidarnostne pomoči pripravi svoje mnenje tudi sindikat.”
12. člen
V 72. členu se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
“Profesionalni sindikalni zaupnik je upravičen tudi do napredovanja v višje plačilne razrede tudi v času svojega mandata.
Za zastopanje interesov sindikalno neorganiziranih zaposlenih v raziskovalnih organizacijah skrbi delno profesionaliziran sindikalni zaupnik reprezentativnega sindikata.
O refundaciji dela plače temu sindikalnemu zaupniku in dela materialnih stroškov za njegovo delovanje s strani MZT in s strani sindikata se dogovorita obe stranki in pri tem upoštevata število sindikalno neorganiziranih zaposlenih in višino plače sindikalnega zaupnika v raziskovalni organizaciji, kjer je zaposlen.
Sindikalni zaupnik ima po prenehanju profesionalnega opravljanja svoje funkcije pravico, da se razporedi na delovno mesto, ki ustreza stopnji njegove strokovne izobrazbe za določeno vrsto poklica, znanju in zmožnostim, ter do takega števila napredovanj v višji plačilni razred, kot da bi neprekinjeno delal v svojem poklicu.”
13. člen
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Dodatki iz 8. in 9. člena se izplačujejo od 1. 8. 1996 dalje v višini 50%, od 1. 9. 1996 dalje v višini 75% in od 1.10.1997 dalje v višini 100%.
Št. 401/96
Ljubljana, dne 25. julija 1996.
Za Republiko Slovenijo,
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
minister
Andrej Umek, prof. dr. l. r.
Za SVIZ – Sindikat
vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije
Sindikalna konferenca
raziskovalnih organizacij
predsednik
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s skJanez Stergar, prof. l. r.lepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 7. 1996 pod zap. št. 31/3 in št. spisa 121-03-031/94-05.

AAA Zlata odličnost