Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4755. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, stran 13570.

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt določa vrsto in postopek posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki jih Javna agencija RS za energijo (v nadaljnjem besedilu agencija) potrebuje za izvajanje regulacije s kakovostjo oskrbe z električno energijo in nadzora nad delovanjem trga z električno energijo.
Podatki o kakovosti oskrbe z električno energijo so podatki, ki obsegajo parametre o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti in so namenjeni podpori izvajanju regulatornih nalog agencije.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– časovni    je vnaprej določen
interval obiska:časovni interval, v
        katerem je uporabniku
        zagotovljen osebni
        obisk predstavnika
        izvajalca storitve
        (npr. zaradi zamenjave
        varovalke ipd.);
– informacijski je infrastruktura,
center (center namenjena osebnemu
za odjemalce): sprejemu uporabnikov s
        strani uslužbencev
        izvajalca dejavnosti,
        v kateri izvajalec
        opravlja storitve
        informiranja,
        svetovanja in urejanja
        zadev v zvezi s
        storitvami ter
        razmerji med
        izvajalcem in
        uporabniki.
        Obratovalni čas
        informacijskega centra
        je običajno omejen;
– izvajalci   pravne osebe, na
nalog SODO:   katere SODO s pogodbo
        prenese izvajanje
        nalog sistemskega
        operaterja;
– knjiga    je pisni ali
pritožb:    elektronski zbir mnenj
        in pritožb zaradi
        predolgih čakalnih dob
        za sprejem in
        neprimerne obravnave
        odjemalcev ob osebnem
        obisku ali drugih
        vzrokov;
– kompenzacija: je finančno
        nadomestilo uporabniku
        v primeru
        neizpolnjevanja
        zajamčenih standardov
        kakovosti oskrbe za
        tiste storitve, ki jih
        je sistemski operater
        zavezan izvajati v
        okviru svojih
        reguliranih
        dejavnosti;
– klicni center:je telekomunikacijski
        sistem oziroma
        storitev, ki omogoča
        sprejem več dohodnih
        klicev. Ti se
        razvrščajo glede na
        razpoložljivost in
        število operaterjev,
        ki v okviru storitve
        podajajo želene
        informacije. Čas
        delovanja klicnega
        centra je lahko omejen
        ali neomejen;
– meteorološko- so meteorološki in
korelacijski  drugi podatki
podatki:    (lokacijske
        informacije o
        atmosferskih
        razelektritvah itd.),
        ki jih izvajalec zbira
        in z njimi dokazuje
        povezavo med dogodkom
        in vzrokom prekinitev
        (višja sila);
– minimalni   so eden izmed
standardi    kriterijev za
kakovosti    ugotavljanje
oskrbe:     upravičenosti
        nadzorovanih stroškov
        delovanja in
        vzdrževanja
        reguliranih podjetij v
        regulaciji s
        kakovostjo oskrbe z
        električno energijo.
        Minimalni standardi
        kakovosti se izražajo
        z zajamčenimi
        standardi ali s
        sistemskimi standardi
        kakovosti;
– nivo     je nivo izračunavanja,
izračunavanja  pri katerem se
kazalnikov   kazalniki
neprekinjenosti neprekinjenosti
napajanja:   napajanja določajo za
        sklenjeno strukturo,
        območje ali kategorijo
        odjemalcev in lahko
        zajema odjemalce na NN
        izvodu, SN izvodu,
        RTP, vse odjemalce v
        podjetju ali v
        zaključenem
        gospodarskem
        kompleksu,
        gospodinjske ali
        negospodinjske
        odjemalce;
– normalno   so razmere, v katerih
obratovalno   ni okvar ali začasno
stanje:     vzpostavljenih stanj
        med vzdrževalnimi deli
        ali izgradnjo omrežja;
– obratovalna  so zgodovinski
statistika:   podatki, zajeti v
        procesih zbiranja,
        shranjevanja in
        obdelave podatkov o
        dogodkih ter stanjih v
        elektroenergetskem
        sistemu. Sistemski
        operater je zavezan
        hraniti te podatke v
        skladu z določili
        zakonodaje;
– odgovorna   je oseba, zadolžena za
oseba za    poročanje podatkov o
poročanje:   kakovosti oskrbe;
– ogrodje za  so tehnični standardi,
spremljanje   direktive EU,
kakovosti    priporočila CEER in
oskrbe:     ERGEG, podzakonski
        akti, tehnična
        dokumentacija in
        programska storitvena
        platforma z ustreznimi
        spletnimi aplikacijami
        ter bazo podatkov, ki
        jo agencija nudi
        zavezancem za
        poročanje;
– pritožba   je dejanje odjemalca,
odjemalca:   ko se ne strinja z
        delom izvajalca ali
        kakovostjo njegove
        storitve ter le-tega o
        tem pisno obvesti;
– prehodno   je obdobje, v katerem
obdobje:    izvajalec izvede
        potrebne prilagoditve
        internih procesov za
        potrebe vodenja
        obratovalne statistike
        v skladu z zahtevami
        agencije za
        spremljanje kakovosti
        oskrbe. Prehodno
        obdobje agencija
        določi v prehodnih
        določbah tega akta;
– SCADA:    je sistem za nadzor,
        krmiljenje in
        zajemanje podatkov o
        stanju oddaljene
        opreme, katerega
        delovanje temelji na
        kodiranih signalih, ki
        se prenašajo prek
        komunikacijskih
        kanalov;
– skrbnik    je odgovorna oseba
sistema za   agencije, ki ureja
poročanje:   dostop do e-storitev
        za poročanje in skrbi
        za njihovo
        razpoložljivost;
– stanje    je v danem trenutku
tehnike:    dosežena stopnja
        razvoja tehnične
        zmogljivosti
        proizvodov, procesov
        in storitev, ki
        temelji na relevantnih
        priznanih izsledkih
        znanosti, tehnike in
        izkušenj;
– statistika  so podatki o dogodkih,
dogodkov:    ki so nastopili v
        elektroenergetskem
        omrežju pod nadzorom
        sistemskega
        operaterja, izvajalcev
        nalog SODO in
        proizvodnje;
– sistemski   določa povprečno raven
standard:    kakovosti storitev, ki
        so jo sistemski
        operater in izvajalci
        nalog SODO zavezani
        zagotavljati v sistemu
        v okviru svojih
        pristojnosti;
– SODO:     izvajalec gospodarske
        javne službe
        sistemskega operaterja
        distribucijskega
        omrežja;
– SOPO:     izvajalec gospodarske
        javne službe
        sistemskega operaterja
        prenosnega omrežja;
– spletne    spletna programska
storitve za   oprema, nameščena v
poročanje:   infrastrukturi
        agencije, ki omogoča
        varno storitev
        poročanja o kakovosti
        oskrbe z električno
        energijo;
– število    je število odjemalcev,
odjemalcev   ki so priključeni na
(celotno, na  javno električno
izvodu):    omrežje v točki
        opazovanja. Število
        odjemalcev se
        spreminja v skladu z
        načrtovanimi in
        izvedenimi trajnimi
        spremembami
        konfiguracije omrežja
        (normalno obratovalno
        stanje);
– zahteva:   je izvajalcu namenjena
        pisna ali ustna izjava
        odjemalca, ki je
        namenjena rešitvi
        individualne
        (neupravičene ali
        upravičene)
        reklamacije;
– zajamčeni   določa raven kakovosti
standard:    oskrbe, ki jo
        sistemski operater in
        izvajalci nalog SODO
        zagotavljajo v
        določeni točki
        omrežja, v kateri
        poteka merjenje
        oziroma raven
        kakovosti posamezne
        izvedene storitve.
3. člen
(namen)
Namen tega akta je:
– zagotoviti pravilno in poenoteno (standardizirano) registracijo časov, potrebnih za izvajanje storitev, beleženje prekinitev oskrbe in spremljanje kakovosti napetosti v prenosnem in v distribucijskih omrežjih;
– zagotoviti primerljivo, zanesljivo in preverljivo poročanje o parametrih kakovosti oskrbe z električno energijo, ohranjati ali izboljšati kakovost oskrbe na državni ravni in zmanjšati razlike v kakovosti oskrbe med območji distribucijskega omrežja;
– podpreti regulacijo s kakovostjo, ki jo izvaja agencija;
– spodbujati enako obravnavo kakovosti oskrbe odjemalcev v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih kot v javnih omrežjih.
4. člen
(zavezanci za posredovanje podatkov)
Subjekti, ki so skladno z določili tega akta zavezani agenciji posredovati podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo (v nadaljnjem besedilu izvajalci) so:
– SODO,
– izvajalci nalog SODO in
– SOPO.
V dogovoru z agencijo lahko upravljavci v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih uporabljajo spletne storitve za poročanje, pri čemer agencija določi zahteve glede uporabe storitev.
5. člen
(obseg posredovanja podatkov)
Posamezni izvajalci posredujejo agenciji podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo glede na dejavnost, ki jo opravljajo.
Izvajalci iz prejšnjega člena tega akta posredujejo agenciji podatke o:
– neprekinjenosti napajanja,
– komercialni kakovosti in
– kakovosti napetosti.
SODO in izvajalci nalog SODO med seboj ustrezno uredijo svoje obveznosti glede posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo in temu ustrezno izvedejo postopek registracije za uporabo spletne aplikacije, ki ga določa 8. člen tega akta.
Pri poročanju o kakovosti oskrbe izvajalci upoštevajo določila podzakonskih aktov, ki urejajo način izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega oziroma prenosnega omrežja električne energije.
6. člen
(spremembe nabora obveznih podatkov)
Agencija lahko na podlagi analize učinkov reguliranja s kakovostjo oskrbe z električno energijo spremeni nabor obveznih podatkov, ki so jih posamezni izvajalci zavezani poročati.
Če se nabor podatkov poveča, mora za vsak posamezen podatek ali za sklop podatkov določiti prehodno obdobje, s katerim zagotovi, da se izvajalci ustrezno pripravijo na spremljanje in posredovanje teh podatkov. Agencija pisno obvesti izvajalce o spremembah nabora obveznih podatkov ter terminskem načrtu uveljavitve sprememb.
7. člen
(spletna aplikacija za poročanje)
Spletna aplikacija omogoča izvajalcem posredovanje podatkov o kakovosti na usklajen način in je sestavni element ogrodja za spremljanje kakovosti oskrbe na državni ravni. Spletna aplikacija podpira proces nadzora kakovosti, ki ga izvajajo izvajalci in agencija ter omogoča poročanje o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti.
Izvajalci po tem aktu posredujejo podatke o kakovosti oskrbe agenciji z avtomatiziranim ali ročnim vnosom podatkov v uporabniški vmesnik spletne aplikacije.
8. člen
(registracija za uporabo spletne aplikacije)
Izvajalci morajo za uporabo spletne aplikacije izvesti postopek registracije, ki ga objavi agencija na svojih spletnih straneh. Agencija v postopku registracije dodeli odgovorni osebi izvajalca iz 11. člena tega akta ustrezno vlogo v sistemu za poročanje, iz katere izhaja avtorizacija za delo s posameznimi sklopi spletne aplikacije na uporabniškem nivoju.
Agencija zagotovi odgovorni osebi naslednje podatke:
– hiperpovezavo do spletne aplikacije za poročanje,
– avtentikacijske podatke: uporabniško ime in geslo.
Izvajalec je v postopku registracije obveščen o vseh potrebnih ukrepih za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti podatkov (spremembe uporabniškega gesla itd.).
9. člen
(dostopnost podatkov)
Posredovani podatki o kakovosti oskrbe se hranijo v skupni podatkovni bazi, ki jo upravlja agencija.
Dostop do podatkov je določen z avtorizacijskimi pravili glede na posamezni uporabniški profil oziroma vlogo uporabnika v sistemu za poročanje. Posameznemu uporabniškemu profilu je dodeljen nabor podatkov, ki jih je uporabnik zavezan poročati. Nabor podatkov je oblikovan tako, da se podatki, ki jih posamezni uporabniki posredujejo agenciji, ne podvajajo.
Agencija ima neomejen dostop do vseh podatkov.
SODO je omogočen dostop do svojih podatkov in podatkov izvajalcev nalog SODO v skladu s pogodbo iz 10. člena tega akta. Ostali izvajalci imajo dostop le do svojih podatkov.
Agencija lahko odobri dostop do podatkov tudi drugim institucijam, če je njihova zahteva v skladu z zakonodajo.
10. člen
(pogodba o uporabi storitev in dostopu do podatkov)
SODO lahko sklene z agencijo pogodbo o uporabi storitev in podatkov iz podatkovne baze o kakovosti storitev z električno energijo, ki ureja dostop do podatkov izvajalcev nalog SODO in uporabo analitičnih funkcij ogrodja za spremljanje kakovosti oskrbe na državni ravni.
Pogoje objave analitičnih podatkov o kakovosti oskrbe uredita SODO in agencija s pogodbo iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(odgovorna oseba)
Izvajalci imenujejo odgovorne osebe za izvajanje mesečnega in letnega poročanja podatkov o kakovosti oskrbe in jih sporočijo agenciji. Odgovorna oseba se v spletno aplikacijo prijavlja s pridobljenimi avtentikacijskimi podatki ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Agencija zagotavlja odgovornim osebam dostop do spletne aplikacije za poročanje v skladu z zahtevami o razpoložljivosti elektronskih storitev in jih obvešča o vseh spremembah in novostih v procesu poročanja na način, kot ga določa 12. člen tega akta.
Imenovanje odgovorne osebe velja do preklica.
12. člen
(obveščanje odgovornih oseb izvajalcev)
Agencija obvešča odgovorne osebe o procesu poročanja z uporabo elektronske pošte, pri tem pa uporablja:
– obveščanje o stanju mesečnih in letnih poročil in rokih oddaje posameznih poročil iz programskega dela ogrodja za spremljanje kakovosti oskrbe na podlagi avtomatsko ustvarjenih sporočil,
– obveščanje po elektronski pošti s strani odgovornih oseb agencije.
13. člen
(vodenje in hramba podatkov o kakovosti oskrbe)
Vse potrebne podatke za izračun parametrov kakovosti oskrbe izvajalci vodijo in hranijo najmanj za obdobje treh regulativnih okvirov oziroma najmanj 10 let. Izvajalci so za čas trajanja tega obdobja zavezani voditi in hraniti tudi vso razpoložljivo dokumentacijo o pritožbah uporabnikov.
II NEPREKINJENOST NAPAJANJA
14. člen
(obveščanje in objava podatkov)
Izvajalci enkrat letno obvestijo uporabnike električnega omrežja o ravni neprekinjenosti z javno objavo podatkov.
SODO ali izvajalci nalog SODO:
– obvestijo vse uporabnike električnega omrežja, na kakšen tip SN izvoda so priključeni (mestni, mešani ali podeželski). Obvestilo mora vsebovati tudi informacijo o imenu SN izvoda in o ustreznih minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja za načrtovane in nenačrtovane prekinitve;
– na svojih spletnih straneh objavijo vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI (lastni vzroki, višja sila in tuji vzroki) in MAIFI na pripadajočem SN izvodu v preteklem letu.
Obveščanje po prvi alineji iz prejšnjega odstavka tega člena se izvede takoj, ko so na voljo razpoložljivi podatki v skladu z podzakonskimi akti, ki urejajo zadevno področje. Obveščanje po drugi alineji iz prejšnjega odstavka tega člena pa se izvede v petnajstih dneh po tem, ko SODO in izvajalci nalog SODO poročajo iste podatke agenciji.
SOPO:
– na svojih spletnih straneh objavi dejanske podatke o številu in trajanju vseh nenačrtovanih in načrtovanih prekinitvah ter kazalnikih neprekinjenosti napajanja za vsa prevzemno-predajna mesta.
Obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena se izvede v petnajstih dneh po tem, ko SOPO poroča iste podatke agenciji.
15. člen
(spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja)
Spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja omogoča izvajalcem poročanje o:
– splošnih podatkih omrežja,
– podatkih o konfiguraciji omrežja,
– kazalnikih neprekinjenosti napajanja po različnih ravneh opazovanja,
– statistiki dogodkov in prekinitev,
– dogodkih izven vpliva podjetja (višja sila in tuji vzroki),
– kazalnikih neprekinjenosti najslabše napajanih SN izvodov RTP/RP (samo SODO ali izvajalci nalog SODO).
Agencija določi nabor obveznih podatkov iz prvega odstavka tega člena, ki se lahko po potrebi spremeni skladno s 6. členom tega akta.
Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi (Priloga 1).
16. člen
(splošni podatki)
V spletno aplikacijo izvajalci vnašajo naslednje splošne sklope podatkov:
– število priključenih uporabnikov,
– število vseh prevzemno-predajnih mest po napetostnih nivojih (samo SOPO),
– dolžino vodov po napetostnih nivojih,
– lastnosti omrežja,
– meteorološko-korelacijske podatke,
– druge podatke, ki jih agencija določi v aplikaciji.
Nabor podatkov posameznega sklopa natančneje opredeljuje spletna aplikacija za poročanje o neprekinjenosti napajanja.
17. člen
(podatki o konfiguraciji omrežja)
Pravočasna razpoložljivost podatkov o konfiguraciji omrežja so pogoj za izvajanje poročanja o neprekinjenosti napajanja.
Podatki o konfiguraciji omrežja so opredeljeni glede na ravni spremljanja kazalnikov in parametrov neprekinjenosti napajanja ter glede na arhitekturne lastnosti omrežja in se razlikujejo za distribucijsko in prenosno omrežje.
Konfiguracija elektroenergetskega omrežja se lahko zaradi trajno spremenjenih obratovalnih stanj in novih elementov spreminja, zato se ustrezno spreminjajo tudi podatki o konfiguraciji omrežja. Sprememba podatkov o konfiguraciji omrežja se izvede po točno določenih pravilih, ki so opredeljena v 19. členu tega akta.
18. člen
(razvrstitev elementov omrežja po tipu)
Izvajalci razvrstijo SN izvode RTP oziroma RP po tipu izvoda:
– mestni,
– mešani,
– podeželski.
Če razvrščanje izvoda RTP oziroma RP po definicijah tipov izvodov zaradi specifičnosti konfiguracije omrežja privede do nelogične razvrstitve, SODO ali izvajalci nalog SODO to opravijo v korist odjemalca.
O izjemi se poroča agenciji na elektronski naslov, ki ga agencija objavi na spletnih straneh.
Izvajalci razvrstijo TP (SN/NN) po sledečih tipih postaj:
– mestni in
– podeželski.
Za NN izvode posameznega TP velja, da so istega tipa, kot je tip pripadajoče TP – razvrščanje ni potrebno.
Definicije in pravila za razvrščanje so opredeljena v prilogi (Priloga 1).
19. člen
(spremembe podatkov konfiguracije omrežja)
Podatki o konfiguraciji omrežja se med letom lahko spreminjajo na zahtevo odgovorne osebe izvajalca, pri čemer mora uporabnik spremembo najaviti in jo argumentirati. Agencija odobri ali zavrne zahtevo za spremembo podatkov o konfiguraciji omrežja.
Med letom je izvajalcem omogočeno spreminjati naslednje podatke:
– dodajanje elementov omrežja (RTP/RP, SN izvodi, TP, NN izvodi),
– spreminjanje lastnosti elementov (npr. število odjemalcev itd.)
Med letom lahko SOPO spreminja naslednje podatke:
– dodaja prevzemno-predajna mesta (RTP, TR),
– spreminja določene lastnosti elementov.
Podatkov o elementih omrežja ni mogoče brisati. Če je določen element izključen iz obratovanja ali ukinjen, se zanj podatki o neprekinjenosti napajanja ne poročajo več.
20. člen
(načrtovanje in vodenje obratovalne statistike)
Izvajalci morajo po veljavnih podzakonskih aktih voditi obratovanje elektroenergetskega omrežja, nadzirati kakovost oskrbe z električno energijo in izvajati analizo izpadov in okvar, izdelovati ter hraniti obratovalno statistiko najmanj 10 let. Obratovalna statistika mora zagotavljati spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja agencije na način, da zadosti osnovnemu in naprednemu nivoju opazovanja, ki sta določena v 23. členu tega akta.
Izvajalci v obratovalni statistiki zajamejo nenačrtovane in načrtovane prekinitve oskrbe. Spremljajo se vse vrste dogodkov in prekinitev, torej tudi kratkotrajne prekinitve.
21. člen
(podatki o neprekinjenosti napajanja)
Podatki iz obratovalne statistike, ki jih izvajalci spremljajo in neposredno ali posredno posredujejo (podatki, ki so potrebni za izračun parametrov oziroma kazalnikov), so:
a) element omrežja v okvari;
b) izvod, odvodno polje ali podsklop sekundarnega dela, ki je v okvari;
c) vzrok: lastni vzrok, višja sila ali tuji vzrok;
d) datum, čas začetka in konca prekinitve;
e) tip prekinitve:
– načrtovana ali nenačrtovana,
– dolgotrajna ali kratkotrajna;
f) število prekinitev po posameznemu tipu;
g) število prizadetih odjemalcev in/ali število prizadetih prevzemno predajnih mest;
h) nedobavljena energija (velja le za SOPO);
i) povprečna moč elektroenergetskega sistema (velja le za SOPO);
j) mesto dogodka:
– proizvodnja,
– prenos,
– distribucija (VN, SN, NN omrežje).
Podatki so podrobneje opredeljeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega akta.
22. člen
(podatki o pritožbah)
Izvajalci agenciji posredujejo podatke o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede neskladnosti dosežene ravni neprekinjenosti napajanja z ravnijo, ki jo določajo zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanja.
23. člen
(ravni spremljanja parametrov)
Izvajalci, ki agenciji poročajo o neprekinjenosti napajanja, so zavezani zagotoviti spremljanje parametrov neprekinjenosti napajanja na ravneh, ki zagotavljajo razvrstitev vrednosti kazalnikov glede na vzroke prekinitev, območje omrežja in povzročitelja izpada napajanja.
Ravni opazovanja za SODO ali izvajalce nalog SODO so podjetje, RTP oziroma RP in SN izvodi RTP, oziroma RP ter TP in NN izvodi TP.
Ravni opazovanja za SOPO so podjetje in prevzemno-predajna mesta (raven RTP in TR v RTP).
24. člen
(izračunavanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
Vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI in MAIFI za distribucijsko omrežje se izračunavajo po ustreznih območjih in nivojih za obdobje enega meseca in se posredujejo za vsak mesec koledarskega leta.
Vrednosti kazalnikov iz prejšnjega odstavka se po ustreznih območjih in nivojih izračunavajo tudi za obdobje enega leta in se posredujejo za vsako posamezno leto.
Letne vrednosti kazalnikov, preračunane na nivo podjetja, se morajo ujemati z agregiranimi mesečnimi vrednostmi kazalnikov za vseh 12 mesecev koledarskega leta, preračunanih na isti nivo. Morebitna odstopanja morajo izvajalci ustrezno argumentirati agenciji.
Za prenosno omrežje se izračunavajo vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, MAIFI, AIT, AIF, AID in ENS za obdobje enega leta in se posredujejo za vsako posamezno leto.
25. člen
(kazalniki neprekinjenosti napajanja najslabše napajanih izvodov)
SODO ali izvajalci nalog SODO razvrstijo izvode po doseženi ravni neprekinjenosti napajanja in tri najslabše napajane izvode poročajo agenciji vsak mesec. Razvrščanje se izvede na način, da se upošteva vrednost kazalnika SAIDI, izračunan na podlagi prekinitev, ki so posledica lastnih vzrokov.
26. člen
(mesečno poročanje)
SODO ali izvajalci nalog SODO poročajo enkrat mesečno kazalnike neprekinjenosti napajanja za dolgotrajne načrtovane in nenačrtovane prekinitve po tipih izvodov (mestni, mešani, podeželski) na nivoju RTP in podjetja. Prav tako se mesečno poroča o treh najslabših napajalnih SN izvodih na nivoju SN izvoda in RTP za nenačrtovane in načrtovane prekinitve. Mesečno se poroča tudi o statistiki dogodkov in dogodkih izven vpliva podjetja.
27. člen
(letno poročanje)
SODO ali izvajalci nalog SODO poročajo o kazalnikih kakovosti na nivoju posameznih SN izvodov RTP oziroma RP ter NN izvodov TP. Enkrat letno posredujejo splošne podatke o podjetju, značilnostih omrežja in meteorološko-korelacijskih podatkih na letni ravni za preteklo koledarsko leto.
SOPO posreduje kazalnike kakovosti in splošne podatke, podatke o značilnostih omrežja in meteorološko-korelacijske podatke na letni ravni za preteklo koledarsko leto tako, da podatke uvozi ali ročno vnese v spletno aplikacijo agencije.
Izvajalci enkrat letno sočasno z ostalimi podatki o neprekinjenosti napajanja poročajo o pritožbah iz 22. člena tega akta.
Izvajalci poročajo enkrat letno o izsledkih analiz kakovosti oskrbe na podlagi posredovanih podatkov iz 26. člena tega akta in podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ter na podlagi morebitnih drugih podatkov, ki jih uporabljajo za izvajanje nadzora kakovosti oskrbe po posameznih področjih, na način, ki ga določi agencija.
Navedeni kazalniki in podatki se izračunajo oziroma pripravijo za preteklo koledarsko leto.
28. člen
(roki za oddajo poročil)
Izvajalci agenciji posredujejo podatke vsak mesec za pretekli mesec in enkrat letno za preteklo koledarsko leto, odvisno od vrste podatkov.
Izvajalci so zavezani v primeru mesečnega poročanja agenciji podati zahtevo za spremembo podatkov o konfiguraciji omrežja najkasneje do 20. dne v mesecu, za katerega bodo poročali. Podatke o spremembah konfiguracije omrežja so izvajalci zavezani vnesti do 5. dne v tekočem mesecu. Mesečna poročila se oddajo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Mesečno poročanje za mesec januar tekočega leta se izvede po oddaji letnega poročila za preteklo leto z upoštevanjem rokov, ki jih določi agencija tako, da omogoči mesečno poročanje za naslednji mesec na način iz drugega odstavka tega člena.
Letno poročilo se odda najkasneje do 15. februarja za preteklo koledarsko leto. Agencija lahko na podlagi zahteve izvajalca omogoči spremembe konfiguracije omrežja za preteklo leto po enakem postopku kot ga določa drugi odstavek tega člena.
Če omenjeni dnevi niso delovni, se aktivnosti izvedejo prvi delovni dan, ki sledi. Spreminjanje ali dopolnjevanje ter verzioniranje poročil je omogočeno do roka oddaje. Poročilo se lahko odda tudi pred zapisanimi roki oddaje, spreminja ali dopolnjuje pa se lahko le do teh rokov.
Oddajo posameznega poročila omogoči skrbnik sistema za poročanje in o tem obvesti odgovorne osebe za poročanje.
29. člen
(časovno razvrščanje prekinitev – mejni primeri)
Dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve, ki se začnejo v nekem mesecu in končajo v enem izmed naslednjih mesecev, se prištevajo kazalnikom neprekinjenosti v mesecu prenehanja prekinitve.
30. člen
(lokacije spremljanja kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
Izvajalci spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na nivoju tistih postaj, ki imajo na svojih izvodih nameščeno zaščito in naprave za daljinsko vodenje (SCADA).
Na postajah, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se spremljajo kazalniki neprekinjenosti napajanja ločeno z upoštevanjem pravil 31. člena tega akta. Pri poročanju o kazalnikih na elementih oziroma izvodih, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se taki izvodi v spletni aplikaciji ustrezno označijo.
31. člen
(pravila za ročno beleženje dogodkov)
Na postajah, kjer ni nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se prekinitve beležijo lokalno tako, da se shranjujejo v registre lokalno nameščenih naprav ali lokalne podatkovne baze. Podatki se redno prenašajo v center in upoštevajo pri izračunih kazalnikov. Omenjene postaje so v spletni aplikaciji za poročanje agencije ustrezno označene. Če omenjene tehnološke rešitve na postajah ne obstajajo, pa vzdrževalno osebje beleži obratovalno statistiko ročno. Na območju NN omrežja se lahko v takih primerih beleženje prekinitev napajanja izvaja na podlagi registracije in obdelave klicev uporabnikov v klicni center centra vodenja.
Izvajalci zagotovijo, da se vse prekinitve, ki niso registrirane v SCADA in jih prek klicnega centra javljajo uporabniki, ustrezno beležijo. Zapise je treba hraniti, kot to določa 21. člen tega akta, in so prav tako predmet presoje agencije.
32. člen
(spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja na izvodih RTP, ki napajajo odjemalce različnih distribucij)
V primeru, da izvod RTP ali RP nekega distribucijskega podjetja napaja tudi odjemalce drugih distribucijskih podjetij in se hkrati ne napaja tudi iz drugega RTP oziroma RP, ki je v lasti teh podjetij (dvostransko napajanje), slednja spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na tem izvodu tako, da v podatke o svoji konfiguraciji omrežja dodajo »virtualni« RTP oziroma RP ter ustrezni »virtualni« izvod, kazalnike pa spremljajo le za svoj delež odjemalcev. Distribucijsko podjetje, ki ima v lasti omenjen RTP oziroma RP, spremlja kazalnike prav tako samo za svoj delež odjemalcev.
Če se takšen izvod stalno napaja tudi s strani RTP oziroma RP v lasti drugih distribucijskih podjetij, se kazalniki spremljajo za delež odjemalcev naravno, torej na ustreznem izvodu RTP oziroma RP določenega distribucijskega podjetja po definicijah, ki jih določa ta akt.
33. člen
(spremljanje kazalnikov na nivoju razdelilnih postaj)
Kazalnike neprekinjenosti napajanja SODO in izvajalci nalog SODO spremljajo na razdelilnih postajah (RP) na enak način kot za razdelilne transformatorske postaje (RTP), pri čemer se vrednosti kazalnikov na posameznih tipih izvodov RP ne prištevajo k vrednostim tipov SN izvoda RTP, ki ta RP napaja. Na povezovalno-napajalnem SN izvodu RTP (posebni SN izvodi) se torej spremljajo le kazalniki neprekinjenosti napajanja le za tiste odjemalce, ki so na ta napajalni vod priključeni pred RP-jem.
Pri tem se napajalni SN izvod (izvod iz RTP) razvršča v skladu z veljavnimi definicijami za tipe SN izvodov, enako pa velja tudi za izvode iz RP.
34. člen
(dogodki izven vpliva – višja sila)
Za vse prekinitve, ki jih izvajalci opredelijo kot posledica »višje sile«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko dokažejo, da:
a) so nastopili okoljski parametri izven mej, določenih:
– s stanjem tehnike ali
– s projektnimi pogoji,
b) so bile razglašene krizne razmere.
Izvajalci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
Definicija višje sile in pravila za razvrščanje prekinitev po vzrokih nastanka so opredeljena v prilogi 1.
35. člen
(dogodki izven vpliva – tuji vzroki)
Za vse prekinitve, ki jih izvajalci opredelijo kot posledica »tujega vzroka«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko dokažejo, da jih je povzročilo dejanje tretje osebe.
Izvajalci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
Pravila za razvrščanje prekinitev po vzroku nastanka »tuji vzroki« so opredeljena v prilogi 1.
III KOMERCIALNA KAKOVOST
36. člen
(obveščanje in objava podatkov)
SODO ali izvajalci nalog SODO enkrat letno obvestijo uporabnike električnega omrežja o ravni komercialne kakovosti na način, da objavijo:
– na svojih spletnih straneh vrednosti parametrov za zajamčene in sistemske standarde za komercialno kakovost, ki jih določa agencija ali so zapisani v njihovih splošnih pogojih za dobavo in odjem,
– na svojih spletnih straneh dejansko dosežene vrednosti parametrov za sistemske standarde komercialne kakovosti.
Obveščanje po prvi alineji iz prvega odstavka tega člena se izvede takoj, ko so na voljo razpoložljivi podatki v skladu s podzakonskimi akti, ki urejajo zadevno področje. Obveščanje po drugi alineji iz prvega odstavka tega člena pa se izvede v petnajstih dneh po tem, ko SODO in izvajalci nalog SODO poročajo iste podatke agenciji.
37. člen
(spletna aplikacija za komercialno kakovost)
Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje SODO ali izvajalcem nalog SODO o:
– splošnih podatkih in
– parametrih komercialne kakovosti.
Parametri komercialne kakovosti so definirani v prilogi 2, ki je sestavni del tega akta.
Agencija določi nabor obveznih podatkov iz tega člena, ki se lahko po potrebi spremeni skladno s 6. členom tega akta.
Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi (Priloga 2) tega akta.
38. člen
(splošni podatki)
Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje o splošnih podatkih glede na posamezne izvajalce storitev.
Splošni podatki, ki se posredujejo, obsegajo naslednje podatke oziroma sklope podatkov:
– število vseh priključenih uporabnikov in prevzemno-predajnih mest po napetostnih nivojih in odjemnih skupinah oziroma kategorijah;
– število novo priključenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov;
– število odklopljenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov po napetostnih nivojih;
– število odjemalcev, ki jim izvajalec dobavlja energijo s storitvijo zasilne oskrbe;
– število odjemalcev na nujni oskrbi in čas trajanja oskrbe.
Nabor podatkov posameznega sklopa iz drugega odstavka tega člena je natančneje opredeljen v spletni aplikaciji za poročanje o komercialni kakovosti.
39. člen
(parametri komercialne kakovosti)
V spletno aplikacijo za komercialno kakovost SODO ali izvajalci nalog SODO posredujejo naslednje parametre komercialne kakovosti:
– povprečni čas, potreben za odgovor na zahtevo novega uporabnika za priključitev na omrežje;
– povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela;
– povprečni čas, potreben za priključitev novega uporabnika na NN omrežje;
– povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje;
– povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov;
– povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru;
– kazalnik ravni strežbe klicnega centra;
– povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka;
– delež neizvedenih ali zapoznelih vnaprej dogovorjenih obiskov;
– povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti;
– povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj napetosti;
– delež napačnih odklopov zaradi napake vzdrževalnega osebja;
– delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani prekinitvi;
– povprečni čas, potreben za pregled in odpravo okvare števca;
– število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja;
– povprečni čas do vzpostavitve ponovne oskrbe po izklopu zaradi zapoznelega plačila.
SODO ali izvajalci nalog SODO razen parametrov komercialne kakovosti iz tega člena posredujejo tudi druge podatke:
– podatke, ki so potrebni za izračun deležev uporabnikov, ki so deležni ustrezne ravni kakovosti posamezne storitve;
– število izplačanih kompenzacij zaradi nedoseganja zajamčenih standardov posameznih storitev.
Parameter »Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela«, se spremlja le za tiste storitve, za katere sistemski operater ne objavi cenika.
Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi 2. Posamezni podatki iz nabora so natančneje opredeljeni v spletni aplikaciji za poročanje o komercialni kakovosti.
40. člen
(spremljanje in beleženje časov)
Čas prejetja pisnega vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnika je datum prejema elektronske pošte, oziroma datum prispetja v elektronski predal izvajalca ali datum štampiljke vhodne pošte.
Čas odgovora na pisno vprašanje, pritožbo ali zahtevo uporabnika je datum odpošiljanja elektronske pošte na elektronski naslov prejemnika oziroma datum štampiljke izhodne pošte.
41. člen
(knjiga pritožb)
V centrih za odjemalce se uvedejo knjige pritožb, da lahko stranke, ki so nezadovoljne s posamezno storitvijo (čakalna doba, osebna obravnava itd.), opišejo svoja opažanja. Izvajalci morajo zagotoviti redno analizo zapisov v knjigi pritožb. V letnem poročilu o kakovosti oskrbe z električno energijo izvajalec objavi izsledke in izvedene ukrepe.
42. člen
(podatki o pritožbah)
Izvajalci vsako leto poročajo agenciji o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev v zvezi z neskladnostjo ravni kakovosti storitev, ki jih določajo zajamčeni standardi komercialne kakovosti.
43. člen
(letno poročanje)
Izvajalci posredujejo vse podatke o komercialni kakovosti za preteklo leto, ki jih določajo 38., 39. in 42. člen tega akta. Poročanje izvedejo do 15. februarja v tekočem letu za preteklo koledarsko leto.
44. člen
(višja sila in tuji vzroki)
Za vse parametre, katerih vrednost je presegala vrednost, določeno z minimalnimi standardi komercialne kakovosti in so jih izvajalci opredelili kot »višja sila« ali »tuji vzrok«, izvajalci vodijo dokumentacijo, s katero lahko dokažejo:
– izredno stanje oziroma razmere, ki so preprečile izvedbo storitve v skladu s predpisano ravnijo kakovosti,
– da se je uporabnik strinjal s prekoračitvijo zajamčenih standardov.
Izvajalci v ustreznem obrazcu v spletni aplikaciji za vsako prekoračitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
IV KAKOVOST NAPETOSTI
45. člen
(obveščanje in objava podatkov)
Izvajalci na svojih spletnih straneh enkrat letno obvestijo uporabnike električnega omrežja o kakovosti napetosti.
Uporabnike omrežja na svojih spletnih straneh obveščajo tudi o veljavnih standardih, podzakonskih aktih, dobavnih pogojih in drugih dokumentih, ki določajo minimalne tehnične standarde za kakovost napetosti.
Obveščanje iz prvega odstavka tega člena se izvede v petnajstih dneh po tem, ko izvajalci poročajo iste podatke agenciji.
46. člen
(vodenje podatkov o kakovosti napetosti)
Izvajalci so zavezani voditi podatke o kakovosti napetosti, ki so podlaga za poročanje agenciji. Podatki o kakovosti napetosti se zajemajo iz stalnega nadzora (stalni monitoring) kakovosti napetosti na prenosnem in distribucijskem omrežju ter s pomočjo načrtovanih sistematičnih tedenskih meritev.
Podatki o motnjah v zvezi s kakovostjo napetosti, ki jih izvajalci pridobijo z izvajanjem stalnega in občasnega monitoring, se ne ločujejo po vzrokih nastankov na ravni posamezne merilne točke: za potrebe poročanja se beležijo le dogodki, ki jih je povzročila višja sila ali tuji vzrok in imajo posledice večjih razsežnosti.
47. člen
(spletna aplikacija za kakovost napetosti)
Spletna aplikacija za kakovost napetosti omogoča poročanje glavnih parametrov po slovenskem standardu SIST EN 50160:
– velikosti in odkloni napajalne napetosti,
– upadi in prehodne prenapetosti,
– hitre napetostne spremembe (velikost, jakost flikerja),
– harmonske in med-harmonske napetosti,
– neravnotežje napajalne napetosti,
– napetostni signali v omrežju,
– omrežna frekvenca,
– morebitne druge parametre, ki jih določa veljavni standard.
48. člen
(splošni podatki o kakovosti napetosti)
O kakovosti napetosti izvajalci posredujejo naslednje splošne podatke:
1. Podatki, pridobljeni s pomočjo stalnega monitoringa:
a) naziv merilnih točk in lokacija stalnega monitoringa v RTP in/ali RP;
b) stanje opremljenosti omrežja s stalnim nadzorom kakovosti napetosti:
– skupno število merilnih točk VN omrežja,
– delež vzpostavitve stalnega monitoringa na VN omrežju glede na načrtovani obseg,
– skupno število merilnih točk SN omrežja,
– skupno število merilnih točk celotnega omrežja;
2. Podatki, pridobljeni s pomočjo občasnega monitoringa:
a) število sistematično izbranih merilnih točk,
b) rezultati procentualne analize izmerjenih vrednosti;
3. Pritožbe:
a) število pritožb zaradi odstopanj kakovosti napetosti,
b) stanje pritožb uporabnikov (ugotovljena skladnost oziroma neskladnost);
4. Kratka analiza stanja s komentarjem, ki vključuje opis dogodkov, ki so bili posledica višje sile večjih področnih razsežnosti;
5. Drugi podatki.
Nabor podatkov posameznega sklopa tega člena natančneje določa spletna aplikacija za poročanje o kakovosti napetosti.
Parametri kakovosti napetosti so določeni v prilogi 3, ki je sestavni del tega akta.
49. člen
(podatki o kakovosti napetosti – stalni monitoring)
Iz meritev kakovosti napetosti, ki se izvajajo v skladu s stanjem tehnike (po veljavnih tehničnih standardih), izvajalci posredujejo naslednje podatke po napetostnih nivojih, po posameznih objektih oziroma točkah omrežja, kjer je bilo vzpostavljeno stalno spremljanje kakovosti napetosti:
a) število tednov pod merilnim nadzorom;
b) število neskladnih tednov (kakršna koli odstopanja od standarda);
c) število skladnih tednov;
d) število tednov, v katerih so bila izmerjena odstopanja od standarda pri:
– velikostih in odklonih napajalne napetosti,
– hitrih napetostnih spremembah (velikost, jakost flikerja),
– harmonskih in med-harmonskih napetostih,
– neravnotežju napajalne napetosti,
– napetostnih signalih v omrežju,
– omrežni frekvenci.
Iz meritev kakovosti napetosti izvajalci vsak za svoje napetostne nivoje izračunajo in poročajo agenciji:
– kazalnik stanja kakovosti napetosti na VN nivoju,
– kazalnik stanja kakovosti napetosti na SN nivoju,
– kazalnik stanja velikosti napetosti na VN nivoju,
– kazalnik stanja velikosti napetosti na SN nivoju,
– kazalnik stanja harmonskih napetosti na VN nivoju,
– kazalnik stanja harmonskih napetosti na SN nivoju,
– kazalnik stanja flikerja na VN nivoju,
– kazalnik stanja flikerja na SN nivoju.
50. člen
(podatki o kakovosti napetosti – občasni monitoring)
Poročanje o parametrih kakovosti napetosti, pridobljenih iz občasnega monitoringa napetosti, zajema sistematični (načrtovani) monitoring ter monitoring ob pritožbah uporabnikov.
Izvajalci posredujejo podatke o skladnosti parametrov kakovosti napetosti iz 47. člena po različnih ravneh opazovanja:
– območje posamezne zaključene organizacijske enote izvajalca in
– celotno območja napajanja izvajalca.
51. člen
(podatki o pritožbah)
Izvajalci posredujejo agenciji enkrat letno stanje pritožb odjemalcev glede kakovosti napetosti v smislu ugotovljene skladnosti oziroma neskladnosti.
Obveščanje se izvede v petnajstih dneh po tem, ko izvajalci poročajo iste podatke agenciji.
52. člen
(letno poročanje)
Do 15. februarja izvajalci posredujejo vse podatke o kakovosti napetosti, kot jih določa ta akt.
V PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
53. člen
(dostop do spletne aplikacije)
Agencija je zagotovila izvajalcem dostop in uporabo spletne aplikacije za posredovanje podatkov o neprekinjenosti napajanja v distribucijskih omrežjih od 1. januarja 2008, za ostale aplikacije pa ga bo zagotovila najkasneje do 1. januarja 2012.
Pred iztekom prehodnega obdobja se izvajalcem omogoči testna uporaba spletne aplikacije.
54. člen
(prehodno obdobje za spremljanje komercialne kakovosti)
Izvajalci zagotovijo pogoje za spremljanje komercialne kakovosti po tem aktu najkasneje do 1. januarja 2011.
SODO ali izvajalci nalog SODO začnejo z letnim poročanjem o komercialni kakovosti z uporabo spletne aplikacije z januarjem 2012 za preteklo leto.
55. člen
(podaljšanje prehodnega obdobja)
Agencija na podlagi upravičene zahteve izvajalca temu podaljša prehodno obdobje, v katerem mora le-ta zagotoviti pogoje za posredovanje podatkov po tem aktu.
56. člen
(pisna letna poročila o kakovosti)
Izvajalci pripravljajo in oddajajo pisna letna poročila o kakovosti oskrbe na enak način kot pred uveljavitvijo tega akta, vse dokler ni zagotovljen izvoz poročil v enakovredni obliki in obsegu z uporabo spletne aplikacije.
57. člen
(kratkotrajne prekinitve)
Izvajalci so zavezani najkasneje do 1. januarja 2011 vzpostaviti pogoje za nadzor kratkotrajnih prekinitev na SN in VN omrežju. Izvajalci agenciji začnejo v 2012 poročati vrednosti kazalnika MAIFI v skladu s pravili letnega poročanja.
58. člen
(spremljanje kazalnikov kakovosti na NN nivoju)
SODO ali izvajalci nalog SODO do leta 2013 agenciji ne posredujejo parametrov neprekinjenosti napajanja na NN nivoju (raven spremljanja parametrov na TP in NN izvodih TP). Izvajalci vzpostavijo pogoje za nadzor omenjenih parametrov na NN nivoju do 1. januarja 2012.
59. člen
(neobvezni podatki)
Agencija opredeli, kateri vhodni podatki so obvezni in kateri ne za vsakega izvajalca in obdobje poročanja. Na opredelitev vpliva tudi prehodno obdobje, ki ga določi agencija za posamezni podatek in izvajalca.
60. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 33/09).
61. člen
(končna določba)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16-5/2010-2/EE-39
Maribor, dne 13. oktobra 2010
EVA 2010-2111-0114
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti