Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4372. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, stran 12351.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09 in 17/10) se v prvem odstavku 2. člena enajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– nova proizvodna naprava je proizvodna naprava SPTE, ki še ni bila vključena v sistem podpor po tej uredbi in od njene priključitve na omrežje do vložitve popolne vloge za dodelitev podpore ni preteklo več kot eno leto;«.
V sedemnajsti alinei se črta beseda »redne«.
2. člen
V 3.b členu se črtajo besede »količinske omejitve ali«.
3. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za določitev starosti proizvodne naprave SPTE se kot začetek proizvodnje električne energije v proizvodni napravi šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za obratovanje proizvodne naprave SPTE, oziroma če gre za proizvodno napravo SPTE, za katero se ne izda uporabnega dovoljenja, datum opravljenega prvega priklopa na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Za proizvodne naprave SPTE, ki so obratovale že pred izdajo uporabnega dovoljenja, in za proizvodne naprave SPTE, za katere se ne izda uporabnega dovoljenja, pa so obratovale, še preden so bile priključene na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, rok začetka proizvodnje za ugotovitev starosti proizvodne naprave določi Agencija za energijo.«.
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prosilcu, ki želi pridobiti eno izmed podpor po tej uredbi, njegov tržni delež ter tržni delež z njim povezanih oseb pri proizvodnji električne energije v Republiki Sloveniji pa sta večja od 25% in Herfindhal-Hirschmanov indeks (HH-indeks) koncentracije na trgu večji od 2000 oziroma bi z električno energijo iz proizvodnih naprav SPTE, za katere prosi za podpore, to postal, lahko Agencija za energijo izda odločbo o dodelitvi podpore le, če se s prejeto podporo ne povečujeta njegov tržni delež in koncentracija na trgu.«.
4. člen
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Uporabljeni koeficient A pomeni anuitetni faktor pri 10-letni ekonomski dobi naložbe in diskontni stopnji, pri čemer se upošteva naslednje:
– kot diskontna stopnja se uporabi splošna diskontna stopnja, določena v uredbi, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
– če je diskontna stopnja iz prejšnje alinee višja od diskontne stopnje iz izračuna referenčnih stroškov, se za določitev anuitetnega faktorja A uporabi diskontna stopnja iz izračuna referenčnih stroškov;
– če je diskontna stopnja iz prve oziroma druge alinee nižja od referenčne diskontne stopnje za izračune državne pomoči v kreditih ali drugih finančnih instrumentih, ki se izplačujejo v obrokih, se za določitev anuitetnega faktorja A uporabi referenčna diskontna stopnja, ki je za Republiko Slovenijo objavljena v Uradnem listu EU.«.
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zmanjšanje nespremenljivega dela referenčnih stroškov za znesek [EUR/MWh] iz prejšnjega odstavka se upošteva v celotnem obdobju upravičenosti do podpore.«.
5. člen
Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 14. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Za proizvodne naprave SPTE iz 3.a člena te uredbe mora prosilec v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore navesti tudi podatke o vrednosti in strukturi vlaganj v proizvodno napravo SPTE ter druge predpisane tehnične in obratovalne podatke, na podlagi katerih Agencija za energijo določi višino nespremenljivega dela referenčnih stroškov.
(6) Za mikroproizvodne naprave SPTE iz prejšnjega odstavka se vrednosti in strukture vlaganj v proizvodno napravo dokazujejo s kopijami računov v povezavi z gradnjo proizvodne naprave. Ob dvomu o njihovi skladnosti z dejanskimi vlaganji v proizvodno napravo strokovno oceno poda pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme ter po potrebi tudi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Razmejitev postavk proizvodne opreme SPTE od pripadajočih nepremičnin zagotovi Agencija za energijo.
(7) Za proizvodne naprave SPTE drugih velikostnih razredov iz petega odstavka tega člena mora vlagatelj predložiti kopije pogodb in računov, ki izkazujejo vrednost in strukturo vlaganj v proizvodno napravo po opravljeni strokovni oceni pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ter po potrebi tudi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Razmejitev postavk proizvodne opreme SPTE od pripadajočih nepremičnin zagotovi Agencija za energijo.
(8) Ne glede na strokovno oceno pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin lahko Agencija za energijo zavrne izdajo odločbe o dodelitvi podpore, če je investitor med vlaganja uvrstil tudi vlaganja, ki niso potrebna za delovanje proizvodne naprave, oziroma če vrednost investicije v proizvodno napravo presega javnoobjavljene vrednosti specifičnih investicij pri tehnološko enakih ali podobnih proizvodnih napravah.«.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »Kot nove ali pretežno nove proizvodne naprave SPTE se v postopku pridobitve odločbe o dodelitvi podpore obravnavajo« nadomesti z besedilom »Do pridobitve odločbe o dodelitvi podpore so upravičene«.
V tretjem odstavku se besedilo »tretjega odstavka 3. člena« nadomesti z besedilom »3.a člena«, besedilo »ki jo potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme« pa se nadomesti z besedilom »ki jo potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme oziroma pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin«.
V četrtem odstavku se za besedo »institucija« dodata vejica in besedilo »in merilnimi podatki o proizvedeni električni energiji«.
Peti, šesti in sedmi odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Za mikroproizvodne naprave SPTE zadoščajo za dokazovanje vrednosti in strukture vlaganj v obnovo proizvodne naprave kopije računov glede obnove proizvodne naprave. V primeru dvoma Agencije za energijo o skladnosti dokazil z dejanskimi vlaganji v obnovo proizvodne naprave strokovno oceno poda pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme ter po potrebi tudi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin. Razmejitev postavk proizvodne opreme SPTE od pripadajočih nepremičnin zagotovi Agencija za energijo.
(6) Za proizvodne naprave drugih velikostnih razredov mora vlagatelj za dokazovanje vlaganj v obnovo proizvodne naprave predložiti kopije pogodb in računov, ki izkazujejo vrednost in strukturo vlaganj v obnovo proizvodne naprave po opravljeni strokovni oceni pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ter po potrebi tudi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Razmejitev postavk proizvodne opreme SPTE od pripadajočih nepremičnin zagotovi Agencija za energijo.
(7) Vlagatelji so upravičeni do podpor za električno energijo, proizvedeno v obnovljenih proizvodnih napravah SPTE, do izteka desetih let od začetka proizvodnje s povečano nazivno močjo ali povečanim izkoristkom.«.
7. člen
Osmi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če je prejemnik podpore center za podpore in Agencijo za energijo s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih merilnih oziroma drugih podatkov, ki vplivajo na obseg prejete podpore, neposredno ali posredno pripeljal v zmoto ter pri tem prejel finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi nemudoma vrniti centru za podpore. V tem primeru se pogodba o zagotavljanju podpore takoj razdre.«.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-33/2010
Ljubljana, dne 14. oktobra 2010
EVA 2010-2111-0092
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti