Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4182. Pravilnik o popisu sredstev, terjatev in obveznosti, stran 11227.

Na podlagi 40. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02) ter v skladu s Pravilnikom o računovodstvu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 106/08) je župan dne 21. 9. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o popisu sredstev, terjatev in obveznosti
I. UVOD
1. člen
(splošno)
Ta pravilnik določa pravila, ki jih mora Občina Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina) upoštevati pri popisovanju sredstev in obveznosti do njihovih virov.
S popisom se ugotavlja dejansko stanje (dejanski podatki), ki je podlaga za usklajevanje stanja v poslovnih knjigah. Popis mora zagotoviti resnično in pošteno izkazovanje sredstev in obveznosti do virov sredstev v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih.
Popisujejo se:
- sredstva, tudi tista, ki so zunaj občine,
- obveznosti do virov sredstev,
- sredstva, ki so pri občini le začasno (last drugih oseb)
- sredstva, ki so začasno pri drugih osebah, in
- sredstva in obveznosti v zunajbilančni evidenci.
Ob koncu poslovnega leta je treba posebej uskladiti terjatve in obveznosti občine, ki financira programe oziroma storitve določenih uporabnikov EKN, z njimi kot prejemniki sredstev iz javnih financ.
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi v krajevnih skupnostih Občine Miren - Kostanjevica.
2. člen
(redni in izredni popisi)
Popisi sredstev in obveznosti do njihovih virov so redni in izredni. Izredni popisi lahko zajamejo vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov (popolni) ali pa le njihov del (delni).
Redni letni popis je popolni popis in se opravi po stanju na dan 31. decembra in po časovnem načrtu iz 5. člena tega pravilnika.
Izredni popisi se opravijo:
- ob statusnih spremembah (spojitvah, pripojitvah in drugih),
- prevzemu oziroma oddaji vseh vrst sredstev in obveznosti (tudi denarnih) med občino in drugimi osebami (dajanju v najem in drugem),
- prenehanju posamezne dejavnosti ter
- nekaterih drugih dogodkih (elementarnih nesrečah, požarih, vlomih in drugih).
Ob sumu tatvin in nepravilnega poslovanja lahko župan odredi nenapovedan izredni popis.
3. člen
(vsebina pravilnika)
V tem pravilniku je popis sredstev in obveznosti do njihovih virov najprej urejen na splošno, nato pa so urejene še posebnosti pri popisu posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov.
V splošnem delu so obravnavani:
- predmet popisa,
- čas popisa in ugotovitev stanj,
- sredstva, ki se lahko popisujejo v daljših obdobjih,
- organiziranje popisa,
- naloge vodje popisa,
- popisne komisije in sklep o njihovem imenovanju,
- naloge popisnih komisij,
- priprava sredstev in knjigovodskih podatkov za popis,
- izločanje poškodovanih in tržno nezanimivih sredstev,
- priprava popisnih pripomočkov,
- popisovanje dejanskega stanja in primerjava s knjižnim,
- poročilo o popisu,
- obravnavanje poročila o popisu,
- usklajevanje knjižnega stanja z dejanskim in hramba dokumentacije ter
- usklajevanje terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.
V posebnem delu pa so obravnavane posebnosti popisa po posameznih vrstah sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki so kot predmet popisa našteti v naslednjem členu.
II. SPLOŠNO O POPISU
4. člen
(predmet popisa)
Popisujejo se:
- neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
- opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, biološka sredstva, oprema, drobni inventar),
- naložbene nepremičnine,
- denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice in vrednotnice,
- denarna sredstva na računih,
- kratkoročne časovne razmejitve,
- terjatve in obveznosti,
- finančna naložbe, dana posojila in prejeta posojila,
- dolgoročne rezervacije in dolgoročno razmejeni prihodki,
- sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah,
- neplačani odhodki in neplačani prihodki,
- splošni in rezervni sklad ter
- zunajbilančne postavke.
5. člen
(čas popisa)
Redni letni popis sredstev in obveznosti do njihovih virov ter usklajevanje s knjigovodskimi podatki se opravita po stanju na dan 31. decembra.
Fizični popis se opravi v obdobjih, ki jih s sklepom o popisu določi župan, in sicer se drži naslednjih časovnih okvirov:
- za opredmetena in neopredmetena sredstva najprej 30. oktobra in najkasneje 10. februarja,
- za zaloge najprej 27. decembra in najkasneje 5. januarja,
- za denarna sredstva v blagajni zadnji delovni dan obračunskega obdobja oziroma prvi dan novega obračunskega obdobja, pred začetkom dela v blagajni,
- za druga sredstva in obveznosti do njihovih virov pa najkasneje 20. februarja.
6. člen
(ugotovitev stanj)
Pri popisih, ki niso opravljeni na dan popisa in uskladitve stanj, popisna komisija ugotovi stanje na ta dan tako, da v popisnih listih na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin (knjigovodske listine je treba natančno opisati: vrsto, številko, datum) prišteje oziroma odšteje prejeta oziroma izdana sredstva od dneva fizičnega popisa do dneva, določenega za popis in usklajevanje. Če se popis opravi pred 31. decembrom, se k popisanim količinam prištejejo vsi prejemi in od njih odštejejo vse izdaje do 31. decembra, če pa se opravi po tem datumu, se prištejejo vse izdaje in odštejejo vsi prejemi (nazaj) do 31. decembra.
7. člen
(sredstva, ki se lahko popisujejo v daljših obdobjih)
Knjige, filmi, fotografije, arhivsko gradivo, kulturni spomeniki, predmeti muzejske vrednosti, likovne umetnine ter predmeti, ki so posebej zavarovani kot naravne in druge znamenitosti, se ne popisujejo vsako leto, temveč po časovnem načrtu, ki se ponovi vsakih pet let:
- prvo leto se popišejo knjige, filmi in fotografije,
- drugo leto se popiše arhivsko gradivo,
- tretje leto se popišejo kulturni spomeniki,
- četrto leto se popišejo predmeti muzejske vrednosti,
- peto leto pa se popišejo likovne umetnine ter predmeti, ki so zavarovani kot naravne in druge znamenitosti
a) Priprave na popis
8. člen
(organiziranje popisa)
Za organizacijo rednega letnega popisa in izrednih popisov je odgovoren župan.
Župan izda sklep o izvedbi rednega letnega popisa, v katerem določi:
- dan, na katerega se bo ugotavljalo stanje,
- vrste in število popisnih komisij,
- osebe v posameznih popisnih komisijah,
- vodjo popisa (posameznika ali osrednjo popisno komisijo),
- obdobje popisovanja,
- datum, do katerega mora biti poročilo o popisu oddano županu,
- datum, do katerega mora župan obravnavati poročilo o popisu in
- v koliko dneh po obravnavi je treba poročilo o popisu in sklep župana o likvidaciji popisnih razlik izročiti Oddelku za finance.
Župan izda tudi sklep o izvedbi izrednega popisa in upošteva določbe prejšnjega odstavka.
Pri oblikovanju sklepa sodeluje vodja Oddelka za finance.
Sklep o izvedbi rednega letnega popisa se pošlje vodji popisa in Oddelku za finance.
Za sredstva, ki so začasno pri drugih osebah, se te osebe zaprosi, da jih popišejo in sporočijo, kdaj jih bodo popisovale, ter se jim predlaga sodelovanje v popisni komisiji. Popisujejo se tudi sredstva, ki so v občini začasno (last drugih oseb). Ta sredstva se popisujejo posebej, in sicer po lastnikih. Popisni listi se pošljejo lastnikom. Občina lastnike teh sredstev pred začetkom popisa obvesti o dnevih popisovanja in se jih povabi k sodelovanju pri popisu.
9. člen
(naloge vodje popisa)
Vodja popisa organizira popis ter odgovarja za njegovo pravočasnost in pravilnost. Usklajuje delo popisnih komisij od priprav na popis in tehnične izvedbe do predložitve poročila o popisu županu.
10. člen
(popisne komisije)
Število in vrste popisnih komisij se določijo s sklepom o izvedbi popisa. Imenujeta se (najmanj) dve popisni komisiji:
- komisija, ki izvede dejanski popis vseh sredstev in kasneje popiše tudi sredstva in obveznosti do njihovih virov ter
- komisija, ki popiše terjatve in obveznosti.
Popisna komisija ima predsednika in dva člana oziroma več članov. Izjemoma ima lahko le predsednika in enega člana. Po potrebi se določijo tudi namestniki članov.
Člani popisne komisije ne morejo biti osebe, ki so materialno odgovorne za sredstva oziroma obveznosti do njihovih virov, ki se popisujejo. Te osebe so lahko člani drugih popisnih komisij.
Za člane popisne komisije se ne imenujejo osebe, ki nadzorujejo finančno in materialno poslovanje.
11. člen
(sklep o imenovanju popisne komisije)
Župan s sklepom imenuje člane popisnih komisij. Sklep mora vsebovati najmanj:
- imeni (imena) predsednika in člana (članov) popisnih komisij,
- vrste sredstev, ki jih bosta popisovali (bodo popisovali),
- dan, po katerega stanju se opravi popis,
- čas začetka in konca popisa,
- opombo, da so člani odgovorni (sta člana odgovorna) za pravočasnost in pravilnost popisa.
Sklep se vroči članu komisije najkasneje 5 dni pred začetkom popisa.
12. člen
(naloge popisnih komisij)
Naloge popisne komisije so:
- količinski popis sredstev in vpis dobljenih podatkov v popisne liste,
- vrednostni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- vpis količinskih in drugih sprememb med dnevom popisa in dnevom, na katerega se opravi uskladitev,
- vrednostni popis terjatev in obveznosti,
- sestavitev in oddaja poročila o popisu: sestavni del tega poročila so popisni listi, ki jih morajo člani popisne komisije vsakega posebej pred oddajo datirati in podpisati,
- ugotovitev razlik med dejanskim in knjižnim stanjem ter vzrokov zanje ter
- po zahtevi župana sodelovanje predsednika in članov pri obravnavi popisnih poročil pri županu.
Pri popisu popisna komisija preverja:
- kakovost sredstev (ali so brezhibna ali ne) in
- kako delavci ravnajo s sredstvi
13. člen
(priprava sredstev za popis)
Predsednik popisne komisije obvesti osebe, odgovorne za sredstva, ki se popisujejo, o dnevih popisovanja.
Odgovorne osebe morajo najpozneje do dneva, določenega za začetek popisa, pripraviti sredstva, da bo popis lažji, hitrejši in seveda pravilen. Sredstva pripravijo tako, da:
- jih razvrstijo, označijo in uredijo,
- neoštevilčena osnovna sredstva oštevilčijo z inventarnimi številkami (na novo ali številke obnovijo),
- pripravijo listine o sredstvih, ki so pri občini le začasno, ter
- pripravijo listine o sredstvih, ki jih je občina dala v upravljanje drugim pravnim osebam.
Sredstva morajo pripraviti tako, da so popisni komisiji dostopna, da jih bo lahko merila, štela, tehtala in podobno.
Odgovorne osebe morajo pripraviti tudi dokumentacijo, ki se nanaša na nerešene reklamacije oziroma nerešene škodne primere, tudi tiste, prijavljene zavarovalnici, ter dokumentacijo, ki se nanaša na sredstva, oddana v popravilo oziroma vrnjena dobavitelju.
Vodje organizacijskih enot so skupaj z delavci dolžni zagotoviti nemoteno delo popisnih komisij oziroma jim ustrezno pomagati.
14. člen
(priprava knjigovodskih podatkov za popis)
Oddelek za finance mora poskrbeti za ažuriranje prometa (stanja in gibanja sredstev) ter za uskladitev analitične evidence s sintetično (glavno knjigo) do začetka popisa.
15. člen
(izločanje poškodovanih in tržno nezanimivih sredstev)
Osebe, odgovorne za sredstva, so dolžne pred popisom še enkrat pregledati kakovost sredstev, ki so predmet popisa. Sredstva, ki so neuporabna ali poškodovana, je treba izločiti.
Če popisna komisija pri kakem sredstvu ugotovi, da se mu je vrednost zmanjšala zaradi poškodb, zastarelosti ali podobnega, tako sredstvo vpiše v poseben popisni list. To ugotovitev zapiše v svoje poročilo in z njo seznani župana oziroma lastnika, da bo ustrezno ukrepal.
b) Popisovanje in poročilo o popisu
16. člen
(način dela popisne komisije)
Popisna komisija pri popisu materialnih sredstev vpiše količinske podatke v popisne liste. Nematerialna sredstva pa popiše na podlagi vpogleda v knjigovodske listine in knjigovodske podatke.
17. člen
(priprava popisnih pripomočkov)
Vodja popisa mora popisnim komisijam pravočasno zagotoviti popisne liste. Popisni listi so praviloma prilagojeni načinu in tehniki kasnejših obdelav (ročnih ali računalniških).
Če so popisni listi pripravljeni vnaprej:
- z računalniškim izpisom knjigovodskih podatkov (za osnovna sredstva, drobni inventar) ali
- s podatki, ki so v prenosnem računalniku, so ime sredstva, oznaka (črtna ali drugačna koda) in merska enota lahko izpisani vnaprej, količino pa vpišejo člani popisne komisije.
Vodja popisa mora popisnim komisijam priskrbeti še druge pripomočke (naprave za štetje, tehtanje, merjenje in podobno) in predvideti tudi druge potrebe.
Vodja popisa mora poskrbeti za sodelovanje strokovnjakov, če jih popisna komisija potrebuje pri svojem delu.
Pred pričetkom popisa se v popisne liste vnesejo podatki o:
- datumu popisa
- kraju popisa ter
- vrstah stvari, ki se popisujejo (osnovnih sredstvih, materialu, drugem).
18. člen
(popisovanje dejanskega stanja in primerjava s knjižnim)
Člani popisne komisije pri popisu materialnih sredstev merijo, tehtajo in štejejo sredstva ter svoje ugotovitve vpisujejo v popisne liste.
V popisni list, ki se sestavi v enem izvodu (je priloga poročila o popisu), se vpišejo:
- stroškovno mesto (nahajališče),
- zaporedna številka in datum sestavitve popisnega lista,
- podatki o vrstah in količinah popisanih sredstev,
- količine po knjigovodskih podatkih ter
- količinske razlike (primanjkljaji in presežki).
Člani popisne komisije popisne liste zaporedno oštevilčijo in vsakega podpišejo.
Popisna komisija vpiše v popisni list količino, ugotovljeno s popisom in količino po knjigah.
Popisna komisija ločeno izkaže ugotovljene primanjkljaje in presežke. O njih mora pridobiti pojasnila oziroma izjave odgovornih oseb in predlagati odpravo napak.
Stanje, zapisano v popisnih listih, se šteje za dokončno in se ne sme popravljati. Če se ugotovijo očitne napake, poznejše popravke s podpisi potrdijo vsi člani popisne komisije.
Popisne liste za popis nematerialnih sredstev pripravi računovodstvo.
19. člen
(poročilo o popisu)
Po popisu posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov vodja popisa sestavi poročilo o popisu, ki mora vsebovati:
a) splošne podatke:
- podatke o članih popisne komisije, času popisa in vrstah popisanih sredstev,
- popisne liste po posameznih sredstvih in obveznostih do njihovih virov;
b) mnenja in pojasnila:
- mnenje, iz česa izvirajo ugotovljeni primanjkljaji in presežki ter ali se lahko štejejo za normalne ali pa normalni obseg presegajo in koliko,
- pojasnila o razlikah, ki so posledice očitnih zamenjav podobnih vrst oziroma podobnih velikosti drobnega inventarja ter predlog za njihovo likvidacijo,
- pripombe in pojasnila delavcev, ki imajo v rokah materialne in denarne vrednosti, o ugotovljenih razlikah ter druge pripombe in mnenja o pripombah,
- mnenje o dvomljivih, spornih, neizterljivih in zastaranih terjatvah;
c) predloge:
- predlog knjiženja primanjkljajev (v breme občine ali v breme odgovornih oseb) oziroma presežkov,
- predlog dokončnega odpisa neuporabnih sredstev,
- predloge ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri uporabi sredstev,
- predlog za izterjavo neplačanih terjatev ter
č) drugo.
Poročilo o popisu dejanskega stanja osnovnih sredstev in drobnega inventarja mora biti oddano županu do 31. januarja oziroma do 20. februarja za terjatve in obveznosti.
Pri obravnavi poročila o popisu so poleg župana navzoči še predsedniki popisnih komisij in vodja Oddelka za finance.
20. člen
(usklajevanje knjižnega stanja z dejanskim in hramba dokumentacije)
Po obravnavi poročila o popisu pri županu, se le-tega dostavi v računovodstvo, da se knjiži razlike in uskladi knjižno stanje z dejanskim stanjem po popisu.
Poročilo o popisu je priloga bilance stanja in se hrani trajno; popisni listi, zapisniki in druge listine, ki so podlaga za sestavitev poročila, se hranijo 2 leti.
21. člen
(usklajevanje terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu)
Usklajevanje terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu zajema zneske:
- kapitalskih naložb v namensko premoženje, dano v last drugim pravnim osebam javnega prava (del zneskov na kontih skupine 06),
- kapitalskih naložb v druge pravne osebe (del zneskov na kontih skupine 06),
- danih posojil (del zneskov na kontih skupin 07 in del na kontih skupine 14),
- terjatev za sredstva, dana v upravljanje (zneske na kontih skupine 09) in
- odprtih postavk (del zneskov na kontih skupine 14).
Usklajevanje se opravi v rokih in na način, ki je predviden v predpisih.
Usklajevanje terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu se lahko opravi potem, ko je popis končan in so v knjigovodstvu poknjižene popisne razlike oziroma ko je knjižno stanje usklajeno z dejanskim.
Podlage za usklajevanje so izpisek odprtih postavk, izpis stanja terjatev za sredstva, dana v upravljanje in izpis stanja dolgoročnih kapitalskih naložb. Vsebovati morajo:
- ime občine,
- ime prejemnika javnofinančnih sredstev,
- podatek o vrsti posamezne odprte terjatve oziroma naložbe,
- znesek posamezne odprte terjatve oziroma naložbe,
- podpis računovodje in župana občine.
Izpisek odprtih postavk, izpis stanja sredstev za sredstva, dana v upravljanje in izpis stanja dolgoročnih kapitalskih naložb pošlje občina prejemnikom javnofinančnih sredstev najpozneje 31. januarja. Nato pa prejemniki potrdijo skladnost postavk oziroma obrazložijo morebitno neskladnost z navedbo stanja obveznosti najkasneje do 20. februarja.
III. POPIS POSAMEZNIH VRST SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV
22. člen
(neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve)
Popis neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev zajema:
- dolgoročno odložene stroške (popis dolgoročnih AČR) (konti podskupine 001),
- dolgoročno odložene stroške razvijanja (konti podskupine 002),
- premoženjske pravice (konti podskupine 003),
- druga neopredmetena sredstva (konti podskupine 005),
- terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva (konti podskupine 006),
- neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi (konti podskupine 007).
Popisna komisija začne popisovati, ko so knjiženi vsi poslovni dogodki do konca obračunskega obdobja, ki se nanašajo na neopredmetena sredstva (praviloma v januarju) in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Popisna komisija pregleda knjigovodske listine, ki so podlaga za evidentiranje in jih vpiše v popisne liste. Popisni list naj vsebuje predvsem naslednje podatke: nabavno vrednost, popravek vrednosti ter knjigovodsko vrednost pred prevrednotenjem in po njem. Vpisane podatke komisija primerja s knjigovodskimi. Likvidacija ugotovljenih razlik je v pristojnosti delavcev Oddelka za finance.
23. člen
(opredmetena osnovna sredstva - vrste)
Popis opredmetenih osnovnih sredstev zajema:
- zemljišča (konti podskupine 020),
- zgradbe (konti podskupine 021),
- terjatve za predujme za nepremičnine in terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (konti podskupine 022 in 046),
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi (konti podskupine 023),
- nepremičnine trajno zunaj uporabe (konti podskupine 029),
- opremo (konti podskupine 040),
- drobni inventar (konti podskupine 041),
- biološka sredstva (večletne nasade in osnovno čredo; konti podskupine 042),
- druga opredmetena osnovna sredstva (konti podskupine 045),
- opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (konti podskupine 047) ter
- opremo in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe (konti podskupine 049).
Opredmetena sredstva se popišejo posamično po nahajališču.
Popisna komisija ločeno popiše opredmetena osnovna sredstva, ki so poškodovana ali celo uničena (zaradi strojeloma in drugega) in taka, ki se ne uporabljajo več.
24. člen
(priprava opredmetenih osnovnih sredstev za popis)
Pred začetkom popisa morajo odgovorni delavci:
- pravočasno priskrbeti popisne liste in druge pripomočke za popis,
- izločiti poškodovana in zastarela opredmetena osnovna sredstva,
- ločiti in posebej označiti opredmetena osnovna sredstva v lasti drugih pravnih oseb,
- uskladiti vse analitične in sintetične evidence teh sredstev (register opredmetenih osnovnih sredstev in glavno knjigo) ter
- drugo.
25. člen
(popisni listi in popis opredmetenih osnovnih sredstev)
Za popis opredmetenih osnovnih sredstev se vnaprej pripravijo popisni listi kot računalniški izpisi, ki vsebujejo naslednje podatke:
- ime sredstva,
- nahajališče in
- inventarno številko.
Popisni list ne sme vsebovati podatkov o količinah.
V posebne popisne liste mora popisna komisija popisati tudi opredmetena osnovna sredstva, ki jih občina pridobi na podlagi finančnega najema in jih izkazuje med svojimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi.
26. člen
(popis denarnih sredstev in kratkoročnih časovnih razmejitev)
- Gotovina v blagajni: popisuje se v apoenih. Popis se izvede tudi za vsako priročno blagajno posebej. Tuja plačilna sredstva se popiše po valutah s štetjem in obračuna po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. december.
- Boni, znamke in druge vrednotnice ter vrednostni papirji: s štetjem se popiše vsaka vrsta bonov, znamk vrednotnic in vrednostnih papirjev posebej.
- Denarna sredstva na računih pri bankah in organizacijah za opravljanje plačilnega prometa se popisujejo na podlagi izpiskov o stanju sredstev na teh računih. Razlik med stanjem na teh izpiskih in knjižnim stanjem ne sme biti, zato se morajo ugotovljene razlike raziskati.
- Kratkoročne časovne razmejitve: popisujejo se na podlagi knjigovodskih listin, ki so bile podlaga za knjiženje. Biti morajo utemeljene glede na realnost obračuna v naslednjem obdobju.
27. člen
(popis terjatev in obveznosti)
Terjatve in obveznosti se popisujejo po stanju v knjigah na dan 31. 12., ko so opravljena vsa knjiženja v poslovnem letu in po uskladitvi. Računovodja pripravi izpis odprtih terjatev in obveznosti in zraven priloži tudi dokumentacijo, ki je potrebna za preverjanje stanja v izpisu. Popisna komisija:
- preveri prejeti seznam odprtih terjatev in obveznosti,
- preveri realnost izkazanih zneskov za vsako vrsto terjatev in obveznosti ter
- ugotovi vzroke za nepravočasne izterjave oziroma izplačila.
Popisna komisija razvrsti popisane terjatve in obveznosti na:
- nesporne (odprte in še ne zapadle ter zapadle in zavarovane),
- sporne in dvomljive (zapadle in nezavarovane ter take, za kakršne so izdani opomini in vložene tožbe),
- sporne in dvomljive, ki se deloma ali v celoti predlagajo za odpis zaradi nezmožnosti plačila ter
- neizterljive in zastarane, ki se deloma ali v celoti predlagajo za odpis zaradi nezmožnosti plačila.
Odprte in nezapadle terjatve se razvrstijo po rokih zapadlosti.
28. člen
(obseg popisa terjatev in finančnih naložb)
Popisna komisija popiše terjatve in finančne naložbe po stanju v knjigovodstvu.
Popis terjatev in finančnih naložb zajema:
1. terjatve za predujme (konti podskupine 006, 022 in 046)
2. dolgoročne finančne naložbe
a) dolgoročne kapitalske naložbe (konti podskupine 062, 063, 065, 066 in 067)
b) dolgoročno dana posojila in depozite (konti podskupine 070, 071, 074 in 075)
3. dolgoročne terjatve iz poslovanja (konti podskupine 080, 081, 084, 085 in 086)
4. terjatve za sredstva, dana v upravljanje (konti podskupine 090, 091, 092 in 093).
Kratkoročne terjatve se popišejo po naslednjih skupinah:
- kratkoročne terjatve do kupcev (konti skupine 12),
- dani predujmi in varščine (konti skupine 13),
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (konti skupine 14),
- kratkoročne finančne naložbe (konti skupine 15),
- kratkoročne terjatve iz financiranja (konti skupine 16) in
- druge kratkoročne terjatve (konti skupine 17).
Dolgoročne kapitalske naložbe se prevrednotujejo v skladu s pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Dogovorjena sprememba vrednosti finančnih naložb in terjatev se obravnava prav tako po pravilniku, navedenem v tem odstavku.
29. člen
(vrednostni papirji)
Popisna komisija popiše vrednostne papirje po knjiženju poslovnih dogodkov, povezanih z njimi. Vrednostni papirji so vrsta finančnih naložb in zato jih popisna komisija v popisnih listih loči na:
- dolgoročne (konti podskupine 060, 061, 072 in 073),
- kratkoročne (konti podskupine 150 in del kontov podskupine 175, in sicer kratkoročne terjatve iz prejetih menic) in
- inštrumente za zavarovanje plačil in druge vrednostne papirje (izvenbilančni konti skupine 99).
Pri vrednostnih papirjih, ki prinašajo periodično zapadle zahtevke (obveznice, delnice, investicijski kuponi in podobni papirji), se pri njih poleg formalne pravilnosti preverja, kdaj in kje zapadejo v plačilo in ali je bil prejet donos.
Vrednostni papirji, ki so zapadli v plačilo in bili poslani v unovčenje v letu, na katero se nanaša popis, pa še niso plačani, se popišejo posebej.
Podatki o vrednostnih papirjih se primerjajo tudi z izpisom stanja vrednostnih papirjev na dan 31. decembra pri Klirinško-depotni družbi.
30. člen
(obveznosti)
Popisna komisija popiše obveznosti (konti razreda 2) po vrstah in na enak način kot terjatve. Pri tem mora preveriti predvsem njihovo pravilnost ter ugotoviti, zakaj posamezne obveznosti niso bile plačane in zastaralne roke posameznih obveznosti (po obligacijskem zakoniku).
Popis obveznosti zajema:
- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (konti skupine 20),
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti skupine 21),
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konti skupine 22),
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti skupine 23),
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (konti skupine 24),
- kratkoročne obveznosti do financerjev (konti skupine 25),
- kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti podskupine 260),
- dolgoročne finančne obveznosti (konti skupine 96),
- druge dolgoročne obveznosti (konti skupine 97),
- sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti (konti 9400, 9401, 9402, 9403, 9410, 9411, 9412 in 9413) ter
- obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (konti skupine 98).
V popisni list se vpišejo izdajatelj, številka in datum prejetega računa oziroma druge knjigovodske listine ter nominalni znesek obveznosti.
31. člen
(splošni sklad in rezervni sklad)
Popisna komisija popiše:
- splošni sklad (konti podskupine 900) in
- rezervni sklad (konti skupine 91).
32. člen
(zunajbilančna evidenca)
V zunajbilančni evidenci se popišejo sredstva in obveznosti iz naslovov:
- danih in prejetih garancij,
- sredstev, prejetih v najem,
- drobnega inventarja v zunajbilančni evidenci in
- drugih.
IV. KONČNI DOLOČBI
33. člen
(spremembe in dopolnitve)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot je bil sprejet pravilnik.
34. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2010
Miren, dne 21. septembra 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost